75 jaar geschenken van de Vrienden van de KB

  • 75 jaar Vrienden KB

    75 jaar Vrienden KB

75 jaar Vrienden KB

Uitsnede uit: Album amicorum van Pieter van Harinxma [thoe Slooten], fol. 95r. Plaatsnummer: 79 J 48.

75 jaar geschenken van de Vrienden van de KB

Op 17 maart 1938 werd de vereniging Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek opgericht. Het initiatief tot oprichting werd genomen door Leendert Brummel, de toenmalige biliothecaris van de KB. De vereniging stelde zich tot doel de Koninklijke Bibliotheek ‘in stand te houden en uit te breiden’. Om dit doel te bereiken, schonken de Vrienden in de loop der jaren talloze bijzondere stukken aan de KB, of droegen bij aan de verwerving daarvan.

Deze webexpositie toont een dwarsdoorsnede van 75 jaar geschenken van de Vrienden. Voor de selectie van de stukken en de toelichtingen is dankbaar gebruik gemaakt van de tentoonstellingscatalogus Vriendschap in vereniging (1988), de website en de jaarverslagen van de KB. Lees verder