Heksenvervolging uit de mode in Nederland
21 december 2015 Kirsten Hulsker Nederlandse geschiedenis en cultuur

De Nederlandse predikant Balthasar Bekker streed in de zeventiende eeuw tegen geloof in hekserij. Hij keerde zich als één van de eersten tegen heksenvervolgingen. Na zijn dood in 1698 werden zijn ideeën snel geaccepteerd in de Nederlandse samenleving.

Reacties

Als Bekker alles van tevoren geweten had zou hij publicatie van zijn boek achterwege gelaten hebben. Hij verklaarde op 22 januari 1692 (zie: Historische teksten : stukken betreffende de vaderlandsche geschiedenis / verz. door H. Smitskamp en L.C. Suttorp. – 2e dr. – Zwolle, 1959. – p 143-144):
… dat by aldien (ik) geweten hadde dat het divulgeren (=verbreiden) van dit myn gevoelen door den druk so grote beweginge en ontsteltenisse in en buiten de kerke soude veroorzaakt hebben: ik om des vredes wille, en de gerustheid van het gemeen, het gansche werk liever onder my soude gesupprimeerd hebben : ’t welk nu te laat zynde, belove … dit myn besonder gevoelen, in vervolg van tyd, nooit verder … te sullen propageeren.
Hij belooft zelfs bij een eventuele herdruk van het boek enkele passages zo te willen veranderen dat een kerkelijke autoriteit als de classis van Amsterdam er tevreden over zou zijn. Het mocht niet baten. De kerkenraad van Amsterdam maakte het niet mogelijk dat hij als predikant in de gemeente werkzaam was. De burgemeesters van Amsterdam waren op zijn hand en hielden het aanstellen van een plaatsvervanger tegen….

Reageer op deze blog

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.
Bij het indienen van dit fomulier gaat u akkoord met het privacybeleid van Mollom.