Gebruiksvoorwaarden webarchief Koninklijke Bibliotheek

Wat mag u doen met de websites?

Op alle websites en hun onderdelen rust nog auteursrecht, bijvoorbeeld voor schrijvers, fotografen etc. Omdat het niet doenlijk is om toestemming voor online beschikbaarstelling te vragen aan iedereen die werk aan de websites heeft bijgedragen, is het webarchief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) alleen via een besloten netwerk binnen het gebouw toegankelijk.

U mag de websites of onderdelen ervan alleen gebruiken voor uw eigen privégebruik of eigen studie. Dat betekent dat u een kopie voor uzelf mag maken, maar deze niet verder mag verspreiden of publiceren, niet op papier noch digitaal zoals via internet. Zowel niet-commerciële als commerciële verdere verspreiding is dus niet toegestaan zonder toestemming. Wel toegestaan zijn - met bronvermelding - de vormen van gebruik die de Auteurswet expliciet toelaat, mits aan alle wettelijke voorwaarden daarvoor is voldaan.

Voor ieder ander gebruik, zoals niet-commerciële verdere verspreiding en elke vorm van commercieel gebruik of exploitatie - al dan niet digitaal, van onderdelen of gehele websites - heeft u vooraf toestemming nodig van alle rechthebbenden (zie hieronder). Dat geldt ook voor ieder hergebruik van substantiële delen uit ons omvangrijke webarchief.

Verder is het niet toegestaan om (delen van) websites of het KB-beeldmerk te gebruiken voor doelen die in strijd zijn met de wet, openbare orde of goede zeden, of voor andere doelen waarmee de KB en/of de andere rechthebbenden vanwege reputatieoverwegingen niet geassocieerd wensen te worden.

Rechthebbenden

Het webarchief is een publicatie van de KB, waarop de Auteurswet en de Databankenwet van toepassing zijn; alle rechten op het archief als geheel komen toe aan de KB. Daarnaast rusten er ook rechten op de websites zelf en op de individuele bijdragen erop (artikelen, foto's, illustraties e.d.). Die berusten bij de individuele makers (tot 70 jaar na hun overlijden) en/of uitgevers van de websites.

Voor ieder ander gebruik dan de bovenvermelde gebruiksvoorwaarden toestaan, heeft u toestemming nodig van zowel de KB als de betreffende individuele makers en/of uitgevers.