ANBI-gegevens Stichting Fonds Anny Antoine / Louis Koopman

Adres

Stichting Fonds Anny Antoine / Louis Koopman
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag
www.kb.nl/speciale-collecties/koopman-collectie
RSIN nummer: 821854744

Contactpersoon

Paul van Capelleveen (conservator, Koninklijke Bibliotheek)
Paul van Capelleveen 070-3140331

Bestuur

Mw. dr. E.J.B. Knibbeler, voorzitter
Mw drs. T.J. de Haan, secretaris
De heer mr. D. Ruys, penningmeester

Beloningsbeleid

Bestuurders van het fonds ontvangen geen beloning, maar kunnen indien gewenst in aanmerking komen voor een bescheiden beheersvergoeding, jaarlijks uit te keren in de maand december.

Beleidsplan en doelstelling

Doelstelling: Bevorderen van onderhoud en gebruik van de Koopman Collectie.

Doelen uit het beleidsplan 2017-2021 (in concept):

  • Het bevorderen van het gebruik van de collectie (zowel fysiek als digitaal).
  • Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in de collectie.
  • Het bekendmaken van de collectie bij een internationaal publiek.

Activiteiten 2017-2021

  • Uitbreiding van de online presentaties over items uit de collectie.
  • Samenwerking met universiteiten voor onderzoek en onderwijs.
  • Hands-on presentaties van bijzondere stukken uit de collectie voor groepen studenten, wetenschappers en onderzoekers, alsmede het algemene publiek.
  • Uitbreiding van de website met pagina’s over werken uit de periode 2000-2020.
  • Het verwerven van topstukken van 20-21ste-eeuwse boekkunst.

Financiële verantwoording

Het Fonds Koopman is een zgn. zuiver vermogensfonds, i.e. een stichting die een uit nalatenschap verkregen vermogen beheert en alleen de opbrengsten uit de beleggingen aanwendt om haar statutaire doelstelling te verwezenlijken (tenzij het bestuur anders beslist). Dit betekent dat volstaan kan worden met een verkorte staat van baten en lasten, aangevuld met een overzicht van de voorgenomen bestedingen. Een balans hoeft niet gepubliceerd te worden.

De jaarrekening van het Koopman Fonds wordt jaarlijks gecontroleerd door een registeraccountant en daarna geagendeerd in de eerstvolgende bestuursvergadering. Alle jaarrekeningen van het fonds zijn tot op heden voorzien van een goedkeurende verklaring.

Documenten