Nederlandcollectie

De Nederlandcollectie is een zo compleet mogelijke verzameling van (1) in Nederland of het Nederlands uitgegeven publicaties én (2) publicaties over de Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis.

Collectieprofiel:

De ‘Nederlandcollectie’ omvat de volgende gebieden:

  • In Nederland uitgegeven publicaties
  • In het buitenland uitgegeven Nederlandstalige publicaties
  • In het buitenland uitgegeven publicaties over Nederland
  • In het buitenland uitgegeven publicaties waaraan Nederlanders een bijdrage hebben geleverd
  • In het buitenland uitgegeven vertalingen van oorspronkelijk Nederlandse uitgaven (het Nederlands Boek in Vertaling (NBiV))

De Nederlandcollectie is de kerncollectie van de KB en omvat alles uit en over Nederland. Daaronder vallen uiteenlopende materialen, van Middeleeuwse handschriften tot hedendaagse uitgaven, en zowel digitale bestanden als fysieke objecten. De Nederland-Collectie is een erfgoedcollectie; alles wat daarin wordt opgenomen, wordt ook ‘voor eeuwig’ duurzaam bewaard en toegankelijk gemaakt. Binnen deze collectie streeft de KB naar volledigheid.

Onder Nederland wordt verstaan het huidige Koninkrijk der Nederlanden, dus inclusief de BES eilanden, Aruba, Curaçao en St. Maarten.
Voor historische werken wordt het gebied uitgebreid tot het toenmalige Nederlandse grondgebied (België bijvoorbeeld) of de voormalige Nederlandse koloniën (Suriname, Indonesië bijvoorbeeld).

De collectie bestaat uit born-digital publicaties (e-books, e-journals, e-kranten) en fysieke publicaties (boeken, kranten en tijdschriften) die in Nederland worden uitgegeven. Wanneer publicaties in beide vormen gelijktijdig op de markt worden gebracht, wordt de digitale versie wordt opgenomen, de fysieke niet. Voorwaarde is wel dat de inhoud volledig overeenkomt. In sommige gevallen wordt besloten om beide versies in de collectie op te nemen.

Tot de collectie behoren ook Friestalige publicaties en bovendien Nederlandstalige publicaties die in het buitenland verschijnen. Ook streeft de KB streeft ernaar om alle Nederlandstalige publicaties op het gebied van Nederlandse en Vlaamse taal- en letterkunde die in België worden gepubliceerd, in de collectie op te nemen, inclusief Vlaamse stripboeken.

Voor Afrikaanse taal- en letterkunde worden belangrijke secundaire werken, studies, bronnenuitgaven en naslagwerken verworven.

Boeken die uit het Nederlands in andere talen vertaald zijn, worden ongeacht het onderwerp tot de Nederlandcollectie gerekend.

Anderstalige publicaties óver Nederland betreft buitenlandse publicaties die in belangrijke mate handelen over Nederland, over de Nederlandse geschiedenis en cultuur of over individuele Nederlanders. Hiertoe behoren dus bijvoorbeeld Franse boeken over Vincent van Gogh of Amerikaanse boeken over Nederlandse windmolens.

Collectiegeschiedenis

In 1974 werd met de Nederlandcollectie een aanvang gemaakt onder de naam: Depot van Nederlandse Publicaties. Vanaf dat jaar zijn vrijwel alle Nederlandse publicaties aanwezig. Uit de periode daarvoor bezit de KB een groot deel van de in Nederland gepubliceerde boeken, maar niet alles. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk van die ontbrekende uitgaven te verwerven, in het bijzonder op het terrein van de popular culture. Sinds de KB in 1982 nationale bibliotheek werd, is de Nederlandcollectie de kerncollectie van de KB.

Niet opgenomen worden: reclamemateriaal, brochures en prospectussen, agenda’s en kalenders zonder substantiële tekst, puzzel- en kleurboeken, overdrukken, syllabi en privé ontwikkeld lesmateriaal, stageverslagen, scripties, overheidsvoorlichting, huis-aan-huisbladen, gemeente- en bedrijfsbladen, lokale kerk- en verenigingsbladen, studiegidsen en knipselkranten.

Sinds de jaren negentig van de twintigste eeuw behoren elektronische publicaties tot de collectie: digitale publicaties van Nederlandse uitgevers, publicaties uit de wetenschappelijke repositories van Nederlandse universiteiten, het webarchief en masters van gedigitaliseerd materiaal.

Toegankelijkheid

Publicaties uit de Nederlandcollectie kunnen worden ingezien in de leeszaal, maar worden niet uitgeleend.

Zie ook