Aangepast Lezen

Het programma Aangepast Lezen maakt boeken, kranten en tijdschriften toegankelijk in een aangepaste leesvorm (audiolezen, braillelezen, letterlezen, combilezen) waardoor ook mensen met een leesbeperking volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij.

Agenda voor de komende jaren

Op basis van de visie zijn aansluitend op de maatschappelijke ontwikkelingen en functie van Aangepast Lezen in het bibliotheekstelsel de volgende doelstellingen bepaald voor de komende jaren:

  1. Het verzorgen van een stabiele dienstverlening aan de doelgroep waarbij optimale toegang en toegankelijkheid worden nagestreefd;
  2. Het vergroten van het bereik, het gebruik en de collectie met aandacht voor alle leesvormen en extra focus op slechtziende ouderen en de jeugd met een visuele beperking;
  3. De verbinding met de dienstverlening van de openbare bibliotheek en de landelijke digitale openbare bibliotheek;
  4. Het werken aan innovatie en verbetering van diensten, producten en productie.

Beleidskader Aangepast Lezen 2019-2022

In dit beleidskader Aangepast Lezen (pdf) worden vanuit een heldere visie op Aangepast Lezen de doelstellingen benoemd voor de komende jaren. Voor de uitvoer en innovatie van de dienstverlening (front- en backoffice) onder regie van de KB, worden jaarlijks instellings- en projectsubsidies verleend. Het subsidiereglement van de KB en haar Tijdelijke subsidieregels Aangepast Lezen vormen hiervoor de basis. Deze worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Het beleidskader is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de KB in samenspraak met OCW, de uitvoerende partijen (Bibliotheekservice Passend Lezen (BPL), Dedicon en CBB) en een vertegenwoordiging van gebruikers (Lezersraad AL) en is afgestemd met de belangenorganisaties. Het wordt vastgesteld voor een periode van 4 jaar en sluit aan bij de strategische beleidscyclus van de KB.

Ontwikkelingen omtrent aangepaste leesvormen (rondetafel geïnitieerd door belangenverenigingen, toegang tot informatie vanaf de bron), de breedte van de dienstverlening (maatwerk, maatschappelijke functies), het maatschappelijke debat rondom toegankelijkheid en inclusiviteit en de wensen van de klant zijn de afgelopen periode actief gevolgd en waar mogelijk verwerkt in dit beleidskader. Bij de (door)ontwikkeling van de bibliotheekvoorziening Aangepast Lezen zijn samenwerking met bij de doelgroep betrokken partijen en het gesprek met de doelgroep zelf onmisbaar.

Regeling toegankelijke lectuur

In de Regeling toegankelijke lectuur (pdf) maken de Koninklijke Bibliotheek en producent Dedicon met de Mediafederatie afspraken over de praktische uitvoering van de dienstverlening voor mensen met een leesbeperking.

Jeugdplan Aangepast Lezen

Jaarlijks initieert de KB het jeugdoverleg aangepast lezen waarin Bibliotheekservice Passend Lezen, KB, Dedicon, Visio, Bartiméus en Vereniging Onbeperkt Lezen met elkaar bespreken welke activiteiten we voor de doelgroep kinderen met een visuele beperking gaan oppakken. De lopende en toekomstige initiatieven zijn in dit Jeugdplan Aangepast Lezen 2017-2018 verwerkt.