Bibliotheek van de toekomst

In 'Bibliotheek van de toekomst’ wordt een toekomstvisie geschetst voor de bibliotheek anno 2025. Het rapport is van de commissie Cohen en verscheen in 2013. Momenteel lopen er twee vervolgprojecten.

De bibliotheek moet zichzelf opnieuw uitvinden. De vergaande digitalisering van de samenleving, snelle maatschappelijke en economische veranderingen en een zich terugtrekkende overheid dwingen daartoe.

Publicatie ‘Bibliotheek van de toekomst’

In 2013 heeft een externe commissie een toekomstperspectief ontwikkeld voor de openbare bibliotheek in 2025. Het resultaat hiervan is de publicatie ‘Bibliotheek van de toekomst: knooppunt voor Kennis, Contact en Cultuur’.
Het doel van de publicatie is zowel bibliotheken en gemeenten als de provinciale en landelijke overheid, houvast te bieden bij het maken van keuzes voor de toekomst. Daarnaast dient het toekomstperspectief als input voor discussie over toekomstige functies van de openbare bibliotheek en de invulling daarvan.

Publicatie positief ontvangen

De publicatie ‘Bibliotheek van de toekomst’ wordt veelvuldig gebruikt binnen de branche, onder andere door de Innovatieraad. In de woorden van Jacques Malschaert, directeur Bibliotheekservice Fryslân en lid van de Innovatieraad:

De raad is van mening dat het rapport van de commissie Cohen richtinggevend moet zijn in bibliotheekwerk enerzijds en het werk van de innovatieraad zelf anderzijds. De vier speerpunten zijn de inhoudelijke basis waarop de raad haar activiteiten en ondersteuning baseert. Ideeën en initiatieven zullen hiertegen worden afgezet, waarmee we de komende jaren in de gaten kunnen houden of we de juiste stappen nemen op weg naar de bibliotheek van de toekomst.

Vervolgproject Lokaal bibliotheekbestel

In het vervolgproject Lokaal bibliotheekbestel blijven de KB en de openbare bibliotheken streven naar de ontwikkeling van de sector als geheel en de bibliotheken afzonderlijk.

Contact

Contactpersoon is Jos Debeij.

Publicaties

In het kader van het toekomstperspectief verschenen verschillende publicaties: