Subsidieregels Innovatiegelden 2019-2022

De KB stelt voor 2019 tot met 2022 jaarlijks € 200.000,- beschikbaar voor innovatieve projecten binnen het openbare bibliotheeknetwerk. De gelden zijn bedoeld om de innovatie in het openbare bibliotheeknetwerk te bevorderen en te versterken. De regeling staat open voor projectaanvragen van bibliotheken tot een maximum bedrag van € 50.000,- voor omvangrijke projecten met een maximumlooptijd van 2 jaar. Het bedrag voor kleinere projecten met de looptijd van een jaar is maximaal €15.000,-.

Nieuwe criteria

De nieuwe regeling is de opvolger van de Tijdelijke regeling Innovatiegelden 2017-2018. In de nieuwe regeling ligt naast de stimulering van de innovatiekracht en de uitrol van kansrijke initiatieven de focus op digitale transformatie.

Er zijn nieuwe criteria toegevoegd: op het gebied van digitale transitie in het bibliotheekveld, de expliciete aansluiting bij de klantvraag en de waardering voor inspiratie van buiten de sector, door de nadruk te leggen op het meer afwijkend zijn van wat gebruikelijk is. Door het beschikbaar stellen van hogere bedragen voor een deel van de projecten, in principe drie per jaar, wordt ernaar gestreefd versnippering tegen te gaan. Bedoeling is ook om meer samenhang te creëren: projecten dienen verbonden te zijn met de lopende Actieagenda en Innovatieagenda.

Twee keer aanvraag mogelijk

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie zijn projecten die het hoogst eindigen in de rangschikking die door de Innovatieraad wordt opgesteld op basis van de criteria uit de regeling. De Algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek beslist over de af- of toewijzing van subsidieaanvragen.

Gedurende de looptijd van deze regeling kunnen alle openbare bibliotheken in Nederland twee keer een aanvraag indienen, ongeacht of er gebruik is gemaakt van eerdere subsidieregels voor innovatiegelden van de KB. POI’s kunnen geen innovatiesubsidie aanvragen.

Het Algemeen Bestuurscollege van de KB heeft op 16 oktober 2018 de Tijdelijke Subsidieregels Innovatiegelden 2019 - 2022 (pdf) vastgesteld. Deze regels zijn op 28 december 2018 gepubliceerd in de Staatscourant.

Aanvragen voor 2019 indienen uiterlijk op 31 maart 2019

De aanvragen voor de Innovatiesubsidies 2018 moeten uiterlijk 31 maart 2018 in het bezit te zijn van de KB. Aanvragen kunnen vanaf 1 februari worden ingediend met behulp van het Aanvraagformulier Subsidiegelden Innovatie 2019 (Word). Alleen volledig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen.

De aanvraag en bijlagen kunnen via e-mail worden verstuurd naar subsidieloket@kb.nl of per post naar:
Subsidieloket Koninklijke Bibliotheek
Postbus 90407
2509 LK Den Haag

Contactpersoon

Contactpersoon is Grietje Smit, programmamanager Innovatieagenda

Zie ook hoofdpagina Innovatie openbare bibliotheken.

Document(en)