Subsidieregels Innovatiegelden 2019-2022

De KB stelt voor 2019 tot met 2022 jaarlijks € 200.000,- beschikbaar voor innovatieve projecten binnen het openbare bibliotheeknetwerk. De gelden zijn bedoeld om de innovatie in het openbare bibliotheeknetwerk te bevorderen en te versterken. De regeling staat open voor projectaanvragen van bibliotheken tot een maximum bedrag van € 50.000,- voor omvangrijke projecten met een maximumlooptijd van 2 jaar. Het bedrag voor kleinere projecten met de looptijd van een jaar is maximaal €15.000,-.

Criteria

In de regeling ligt naast de stimulering van de innovatiekracht en de uitrol van kansrijke initiatieven de focus op digitale transformatie.

Criteria hebben onder meer betrekking op: digitale transitie in het bibliotheekveld, de expliciete aansluiting bij de klantvraag en de waardering voor inspiratie van buiten de sector, door de nadruk te leggen op het meer afwijkend zijn van wat gebruikelijk is. Door het beschikbaar stellen van hogere bedragen voor een deel van de projecten, in principe drie per jaar, wordt ernaar gestreefd versnippering tegen te gaan. Bedoeling is ook om meer samenhang te creëren: projecten dienen verbonden te zijn met de lopende Actieagenda en Innovatieagenda.

Twee keer aanvragen mogelijk

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie zijn projecten die het hoogst eindigen in de rangschikking die door de Innovatieraad wordt opgesteld op basis van de criteria uit de regeling. De Algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek beslist over de af- of toewijzing van subsidieaanvragen.

Gedurende de looptijd van deze regeling kunnen alle openbare bibliotheken in Nederland twee keer een aanvraag indienen, ongeacht of er gebruik is gemaakt van eerdere subsidieregels voor innovatiegelden van de KB. POI’s kunnen geen innovatiesubsidie aanvragen.

Het Algemeen Bestuurscollege van de KB heeft op 16 oktober 2018 de Tijdelijke Subsidieregels Innovatiegelden 2019 - 2022 (pdf) vastgesteld. Deze regels zijn op 28 december 2018 gepubliceerd in de Staatscourant.

De aanvragen voor 2019 zijn toegekend. Aanvragen voor 2020 kunt u indienen vanaf 1 februari 2020. Een aanvraagformulier komt tijdig beschikbaar.

Andere fondsen die middelen beschikbaar stellen voor bibliotheken:

Stichting Pica

De Stichting Pica zet middelen in voor grotere projecten gericht op openbare informatievoorziening. De middelen zijn beschikbaar voor openbare, wetenschappelijke en speciale bibliotheken. De projecten dienen de individuele belangen van de instellingen te overstijgen en de samenwerking tussen bibliotheken te bevorderen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Stichting Pica.

Stichting GO-fonds

Het GO-fonds richt zich op het verbinden, innoveren en professionaliseren van het vak en/of de beroepsgroep, onder meer op talentontwikkeling. Het GO-fonds honoreert bij voorkeur innovatieve projecten met effecten op de lange termijn; samenwerking met andere vakgebieden is een pre.

Kijk voor meer informatie op de website van het GO-fonds.

SIDN-fonds

SIDN-fonds wil bijdragen aan een open en vrij internet dat voor iedereen toegankelijk is. Een internet waarop mensen kunnen vertrouwen en bouwen en dat optimaal wordt benut, omdat mensen zich veilig voelen om vrij met elkaar te communiceren, samen te werken en informatie te delen. SIDN richt zich op het vergroten van de toegankelijkheid van het internet voor iedereen. In het bijzonder voor mensen in een achterstandspositie. Aanvragen voor projecten in de ideefase kunnen doorlopend worden ingediend.

Kijk voor meer informatie op de website van het SIDN-fonds.

Contactpersoon

Contactpersoon is Grietje Smit, programmamanager Innovatieagenda

Zie ook hoofdpagina Innovatie openbare bibliotheken.

Document(en)