Onderzoeksagenda

In de Onderzoeksagenda staan projecten centraal die kennis en informatie verzamelen over de openbare-bibliotheeksector in Nederland.

De onderzoeken uit het programma ‘Onderzoeksagenda’ zijn veelal gelinkt aan een actueel thema in de branche of aan een specifiek programma of project. Ze kunnen betrekking hebben op verschillende fasen van een project: verkenningen, inventarisaties, monitors, evaluaties en effectmetingen. Daarbij hanteren wij twee uitgangspunten:

  • Onderzoek aan de basis: kennis als fundament. Onderzoek vormt de noodzakelijke basis voor strategisch beleid en activiteiten, niet alleen landelijk, maar bij voorkeur ook provinciaal en lokaal. Daarbij vinden wij het belangrijk dat onderzoek en kennis ook aan de basis staan van de werkpraktijk van bibliotheken.
  • Samenhang en synergie: de kracht van het netwerk. In het veld doen veel verschillende partijen onderzoek, maar de samenhang is beperkt. Hierdoor blijven interessante onderzoeksresultaten regelmatig hangen op één plek en worden ze niet optimaal benut door de hele branche. Wij streven ernaar om relevant onderzoek te bundelen en de resultaten toegankelijk en inzichtelijk te maken voor iedereen. Dit doen wij door in te zetten op meer landelijke samenwerking, samenhang en synergie. Met partners binnen en buiten de branche, en in binnen- en buitenland.

Lopende programmalijnen

De Onderzoeksagenda is uitgewerkt in vijf programmalijnen met elk een specifieke focus. Binnen deze programmalijnen zijn afzonderlijke onderzoeksprojecten of losse onderzoeken ondergebracht. De kennis die uit de onderzoeken voortkomt, maken wij toegankelijk via deze website en via Bibliotheekinzicht. Ook biebtobieb is een belangrijk platform waar de kennis wordt gedeeld.

Momenteel lopen de volgende programmalijnen:

Contact

Contactpersoon is Marjolein Oomes.