Bibliotheekmonitor

Sinds 2015 worden de landelijke onderzoeken onder openbare bibliotheken uitgevoerd door de KB. Eerst via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) en vanaf 2020 onder de naam de Bibliotheekmonitor. De Bibliotheekmonitor is de centrale plek voor bibliotheekonderzoek. Alle terugkerende metingen die voorheen via het Bibliotheekonderzoeksplatform werden uitgezet, vinden vanaf 2020 hun plek op de Bibliotheekmonitor. De grootste wijzigingen die voor bibliotheken merkbaar zullen zijn, betreffen de vragenlijstomgeving en de publicatie van de resultaten.

Resultaten

De resultaten van de metingen die via de Bibliotheekmonitor worden uitgezet, worden op landelijk niveau gepubliceerd op de website Bibliotheekinzicht.nl: in rapportages, infographics en een online dashboard. Daarnaast worden de landelijke resultaten verwerkt in de thematische artikelen en dossiers op Bibliotheekinzicht. Iedere bibliotheek die aan een onderzoek van de Bibliotheekmonitor deelneemt, ontvangt via de Bibliotheekmonitor tevens een individuele infographic, waarmee de dienstverlening ook op lokaal niveau in kaart is gebracht.

Databank

Voor meer inzicht in de resultaten op lokaal niveau is de databank op Bibliotheekinzicht beschikbaar. De dashboards en datasets bieden uw bibliotheek de mogelijkheid de lokale resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte. Het totaal van de rapportages, infographics en dashboards biedt uw bibliotheek diverse aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan, zowel intern als met de gemeente en andere samenwerkingspartners.

Achtergrond

Overheden vragen in toenemende mate om verantwoording en legitimering. Onder de druk van bezuinigingen willen zij een helder beeld krijgen van de wijze waarop subsidies worden besteed en wat de gemeenschap daarvoor terugkrijgt. De uitleenfunctie krimpt en bibliotheken richten zich steeds meer op de maatschappelijke functies. Er is echter onvoldoende kwantitatieve en kwalitatieve informatie beschikbaar over de output (wat lever je) en outcome (wat levert het op) van deze maatschappelijke functies.

Om onze maatschappelijke waarde beter uit te dragen hebben we inzicht nodig in de gevoerde activiteiten in relatie tot de vijf kernfuncties van bibliotheken. Met instrumenten als de Bibliotheekmonitor en de Impactmonitor brengen we in kaart hoe bibliotheken hun maatschappelijke functie invullen, hoe het niveau van dienstverlening zich ontwikkelt over de tijd en wat het effect van de dienstverlening is.

Planning en rapportages

Kijk voor de planning van de onderzoeken en opgeleverde rapportages op de Instrumentenpagina Bibliotheekinzicht.

Contact

Voor vragen over de Bibliotheekmonitor kunt u contact opnemen met Monique Meesters, coördinator bibliotheekonderzoek.

.