Jeugdbibliotheek.nl

De jeugd is een belangrijke doelgroep voor de openbare bibliotheek. Met jeugdbibliotheek.nl bieden we een digitale landingsplek ter bevordering van de lees- en mediavaardigheden.

Met jeugdbibliotheek.nl willen we het bereik onder de jeugd vergroten, en drempels wegnemen om de bibliotheekdiensten en -producten te gebruiken. De samenhangende presentatie van het bibliotheekaanbod via jeugdbibliotheek.nl voor de doelgroep 0-18 draagt hieraan bij. Voorheen waren de diensten, producten en programma’s op losse plekken belegd. Als KB streven we naar meer samenhang zodat de klant één bibliotheek ervaart, waar de klant ook zoekt.

De Jeugdbibliotheek is gefaseerd opgeleverd. Op 15 januari 2018 ging de eerste fase live, waarbij de onderdelen 'lezen' en 'weten' voor de doelgroep 9-12 jaar zijn uitgewerkt. Rondom het onderdeel 'lezen' is een deel van de content op Leesplein gemigreerd naar de Jeugdbibliotheek. Kinderen vinden bijvoorbeeld themaselecties, boekentips en nieuws over boeken. Ook worden de e-books en luisterboeken uitgelicht, zodat duidelijk wordt dat je bij de Bibliotheek bepaalde boeken in meerdere verschijningsvormen kunt verkrijgen. In juli 2018 is jeugdbibliotheek.nl uitgebreid met informatie voor de overige doelgroepen van jeugd.

Voor het onderdeel 'weten' is de Informatie voor Werkstuk & Spreekbeurt gemigreerd naar de Jeugdbibliotheek. Over meer dan 300 onderwerpen hebben we allerlei informatieve bronnen in context geplaatst, zodat kinderen betrouwbare informatie hebben om meer te weten te komen over een onderwerp.

Lezen voor de lijst vernieuwd

Vanaf 1 oktober 2018 heeft de leerlingeninformatie rondom Lezen voor de lijst een plek gekregen op jeugdbibliotheek.nl bij 12-15 jaar en 15-18 jaar. Lezen voor de lijst biedt boektitels aan de hand van niveaus die passen bij de leesontwikkeling van de individuele leerling in het voortgezet onderwijs. Van de brugklas tot en met het examenjaar.

En verder

De komende tijd zal de Jeugdbibliotheek steeds worden uitgebouwd. Ook de blueprints voor jeugd zijn vernieuwd. Voor de stand van zaken kunt u terecht op ons platform MetdeKB (inlog vereist).

Nieuwsberichten