Jeugdbibliotheek.nl

De jeugd is een belangrijke doelgroep voor de openbare bibliotheek. Met jeugdbibliotheek.nl bieden we een digitale landingsplek ter bevordering van de lees- en mediavaardigheden.

Met jeugdbibliotheek.nl willen we het bereik onder de jeugd vergroten, en drempels wegnemen om de bibliotheekdiensten en -producten te gebruiken. De samenhangende presentatie van het bibliotheekaanbod via www.jeugdbibliotheek.nl voor de doelgroep 0-18 draagt hieraan bij. In de huidige situatie zijn de diensten, producten en programma’s op losse plekken belegd. Als KB streven we naar meer samenhang zodat de klant één bibliotheek ervaart, waar de klant ook zoekt.

De Jeugdbibliotheek wordt gefaseerd opgeleverd. Op 15 januari 2018 ging de eerste fase live, waarbij de onderdelen 'lezen' en 'weten' voor de doelgroep 9-12 jaar zijn uitgewerkt. Rondom het onderdeel 'lezen' is een deel van de content op Leesplein gemigreerd naar de Jeugdbibliotheek. Kinderen vinden bijvoorbeeld themaselecties, boekentips en nieuws over boeken. Ook worden de e-books en luisterboeken uitgelicht, zodat duidelijk wordt dat je bij de Bibliotheek bepaalde boeken in meerdere verschijningsvormen kunt verkrijgen. In juli 2018 is jeugdbibliotheek.nl uitgebreid met informatie voor de overige doelgroepen van jeugd.

Voor het onderdeel 'weten' is de Informatie voor Werkstuk & Spreekbeurt gemigreerd naar de Jeugdbibliotheek. Over meer dan 300 onderwerpen hebben we allerlei informatieve bronnen in context geplaatst, zodat kinderen betrouwbare informatie hebben om meer te weten te komen over een onderwerp.

De komende tijd zal de Jeugdbibliotheek steeds verder worden uitgebouwd. Zo wordt de relevante content van Leesplein verder gemigreerd, wordt ingekochte content zoveel mogelijk in context geplaatst en worden de andere leeftijdscategorieën toegevoegd. Met de komst van Jeugdbibliotheek worden ook de blueprints voor jeugd vernieuwd. In eerste instantie komen de componenten voor 9-12 beschikbaar. Als in de loop van het jaar ook de andere leeftijdsgroepen op Jeugdbibliotheek staan dan komen hiervoor ook de componenten beschikbaar. Daarnaast worden dan ook de blueprint-pagina’s voor jeugd vernieuwd.

Voor de actuele stand van zaken kunt u terecht op ons platform MetdeKB (inlog vereist).