Constructief gesprek over collectieplan

9 september 2015 - Eind augustus is de gesprekstafel collectieplan voor de tweede keer in Bibliotheek Eemland bijeengekomen. Tijdens de bijeenkomst is op verzoek van de deelnemers nogmaals gesproken over de rol van de gesprekstafel en de wijze waarop het collectieplan tot stand zal komen. Verder kwamen de uitgangspunten en het interbibliothecair leenverkeer ter sprake.

De KB beoogt met de gesprekstafel een open gesprek te faciliteren rond de totstandkoming van het collectieplan. Naar de mening van de KB is de tafel een geschikt instrument om samen te werken met de deelnemers in het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen.

De gesprekstafel voor het collectieplan is niet bedoeld als besluitvormend gremium. Besluitvorming vindt plaats in het periodiek overleg van de KB met de VOB en SPN. De leden van de gesprekstafel nemen op persoonlijke titel deel aan het overleg. Tegelijk is bij de samenstelling van de gesprekstafel rekening gehouden met expertise en gestreefd naar representativiteit. Zodoende hoopt de KB dat deze overlegvorm bijdraagt aan het noodzakelijk draagvlak; het collectieplan dient immers in overeenstemming met het netwerk tot stand te worden gebracht.

Samenhang landelijk en digitaal

Tijdens de eerste bijeenkomst was al gesproken over de klant(ervaring) als een centraal uitgangspunt voor het collectieplan. De gesprekstafel is van mening dat ook bij het bewerkstelligen van de samenhang tussen fysieke en digitale collecties hiervan moet worden uitgegaan. Die samenhang is als doel geformuleerd in de Wsob. Verder vinden de gesprekpartners dat de landelijke, effectieve en efficiƫnte vind- en beschikbaarheid van de gezamenlijke collecties van alle openbare bibliotheken een belangrijk aandachtspunt vormt voor het collectieplan. In de dienstverlening zullen fysieke en digitale kanalen naast elkaar en in samenhang worden gebruikt.

Het geheel van uitgangspunten zal nu worden verwerkt in het collectieplan. Het levendige gesprek over het interbibliothecair leenverkeer (ibl) leidde tot de conclusie dat uitgegaan zal worden van de gegevens en definities die SPN op korte termijn in het kader van werkgroep gegevenslevering (OCW, KB, VNG en SPN) hierover aanlevert. Met SPN zal ook nog apart worden overlegd over ibl en het collectieplan.

De volgende bijeenkomst vindt plaats op 6 oktober a.s. Dan worden de eerste conceptteksten besproken. Ook zal de KB voor die bijeenkomst een concept van de inhoudsopgave voorbereiden.