Samenwerking KB en VOB: collectieplan en landelijke digitale infrastructuur

18 juni 2015 - Sinds de nieuwe bibliotheekwet (Wsob) van kracht is, voeren de VOB en de KB maandelijks overleg. In het overleg van juni kwamen twee belangrijke onderwerpen aan de orde: het tot stand brengen van een breed gedragen collectieplan en het inrichten van gesprekstafels rond de landelijke digitale infrastructuur.

Collectieplan

In de Wsob staat dat de KB het gezamenlijke collectieplan vaststelt in overeenstemming met de lokale bibliotheken en de provinciale serviceorganisaties. Het collectieplan vormt het landelijke kader voor het collectiebeleid dat provinciaal en lokaal invulling krijgt. Van belang hierbij is de samenhang tussen de fysieke en digitale collectie. Daarom wordt er ook een ‘jaarplan e-content’ op basis van het meerjarige collectieplan opgesteld.

Om te komen tot een vierjarig collectieplan voor de openbare-bibliotheekbranche, wil de KB een gesprekstafel gaan inrichten. De afgelopen jaren is er al veel samengewerkt op collectiegebied, bijvoorbeeld op provinciaal niveau. Via de gesprekstafel wil de KB de hierbij opgedane inzichten en ervaringen naar boven halen om daar haar voordeel mee te doen. Van belang is een zorgvuldig en helder proces, met verschillende belanghebbenden en specialisten. In ieder geval zullen er vertegenwoordigers vanuit de openbare bibliotheken en PSO’s aan de gesprekstafel deelnemen. Vanuit de VOB is Coen van Hoogdalem voorgesteld als gesprekspartner, onder meer omdat hij in de KB-inkoopcommissie voor e-content zit. Het collectieplan moet eind 2015 gereed zijn. Theo Bijvoet coördineert dit project voor de KB.

Landelijke digitale infrastructuur

De Wsob heeft ook de verantwoordelijkheid voor de nationale digitale infrastructuur belegd bij de KB. Via ‘gesprektafels’ wil de KB graag structureel en constructief overleg voeren met de verschillende partners in het netwerk. Met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheid als gebruiker, beheerder, financier en leverancier zullen per tafel specifieke onderwerpen aan de orde komen. De KB gaat binnenkort de gesprekstafels inrichten en de routekaart voor de digitale infrastructuur opstellen. De tafels vormen een plek om duidelijke afspraken met elkaar te maken, die hun uitwerking krijgen in de projecten en activiteiten ten behoeve van de digitale infrastructuur.

Sfeerimpressie Samenwerken en verbinden

Op 26 mei jl. heeft de KB tijdens de bijeenkomst ‘Samenwerken en verbinden: de kracht van ons netwerk’ meer informatie gegeven over haar nieuwe opdracht en de invulling hiervan. Bekijk de korte sfeerimpressie van deze dag.