Geslaagde bijeenkomst over de samenwerking met de Belastingdienst

12 april 2016 - Op donderdag 24 maart vond een landelijke informatiebijeenkomst Bibliotheken & Belastingdienst plaats. Na de aankondiging van de afspraken tussen Bibliotheken en Belastingdienst hadden veel burgers belangstelling getoond voor deze vorm van dienstverlening. Het was dus zaak om snel aan het werk te gaan. Ruim 120 bibliotheekcollega’s namen deel aan deze middag. Hieronder een verslag van deze bijeenkomst.

Uitkomsten 0-meting

Tijdens de bijeenkomst werden de uitkomsten getoond van de internetpeiling die in februari onder bibliotheken is gehouden. Deze peiling is uitgezet als 0-meting aan de start van de samenwerking. De uitkomsten van die peiling sluiten goed aan bij de afspraken die de Koninklijke Bibliotheek heeft gemaakt met de Belastingdienst.

Ruime beschikbaarheid PC’s en trainingen

Ongeveer 90% van de bibliotheken geeft aan dat zij op dit moment pc’s beschikbaar hebben waarop burgers gebruik kunnen maken van de e-overheid. 80% geeft al cursussen Klik & Tik of zal dit op zeer korte termijn gaan doen. Nagenoeg 70% geeft aan dat zij nu al trainingen Digisterker geven of dit op zeer korter termijn zullen doen.

Spreekuren

In de 0-meting is ook gevraagd naar welke bibliotheken al een belastingspreekuur (samen met maatschappelijke partners) organiseren. Zoals bekend zit hier een opgave in de komende periode. Op dit moment heeft 6% van de bibliotheken een dergelijk spreekuur en bijna 15% wil hier op korte termijn mee starten. De komende jaren zal ingezet worden op groei en komt er ondersteuning vanuit een landelijke werkgroep.

Landelijke werkgroep en provinciale coördinatoren

Maaike Toonen presenteerde namens de landelijke werkgroep de stappen die de komende tijd worden genomen. Een belangrijke rol is weggelegd voor de provinciaal coördinatoren die per provincie ondersteuning gaan bieden. De projectstructuur lijkt daarmee veel op die van de Bibliotheek op school.

De komende maanden (vóór de zomer) wordt een regeling opgesteld waarmee bibliotheken een vergoeding kunnen aanvragen. Tot 1 september kunnen bibliotheken zich hiervoor inschrijven.

Vragen

Vanuit de zaal kwamen veel vragen over de te organiseren spreekuren. De landelijke werkgroep zal hier de nodige handvatten voor bieden. Ook gaan de provinciaal coördinatoren per regio sessies organiseren met maatschappelijk dienstverleners die dit soort spreekuren bij bibliotheken willen organiseren.

Daarnaast waren er vragen over het gebruik van internet-pc’s: hoe maak je onderdelen van de e-overheid gratis als internet niet gratis is en hoe zorg je voor privacy en veiligheid? Dit zijn thema’s waar samen met de ICT-dienstverlener van de Belastingdienst nog de nodige tips voor zullen worden opgesteld.

De KB heeft de intentie om vóór de zomervakantie opnieuw een landelijke middag te organiseren om de voortgang te bespreken en de vergoedingsregeling verder toe te lichten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Maaike Toonen van de landelijke werkgroep Belastingdienst.