Subsidieregels rondom project Belastingdienst vastgesteld

5 juli 2016 - De Koninklijke Bibliotheek stelt in 2016 €1.720.000,- subsidie beschikbaar voor de uitvoering van het project met de Belastingdienst binnen het openbare-bibliotheeknetwerk.

Het Algemeen Bestuurscollege van de KB heeft in juni 2016 de Tijdelijke regels subsidieverstrekking 'hulpinfrastructuur niet-digivaardige burgers' (pdf) vastgesteld.

Subsidiabele activiteiten

In het kader van de in de Wsob benoemde activiteit: 'het aansturen van het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen door educatie, informatie en reflectie' en de uitvoering van het project Belastingdienst, subsidieert het Algemeen Bestuurscollege van de KB:

  1. het bieden van gratis toegang tot computers met internet en printfaciliteiten aan burgers;
  2. het aanbieden aan burgers van gratis digivaardigheidscursussen;
  3. het ter beschikking stellen van ruimte en computers voor spreekuren van maatschappelijke dienstverleners, ten behoeve van ondersteuning aan burgers bij het regelen van belasting- en toeslagzaken, voor zover deze activiteiten in combinatie met elkaar worden uitgevoerd.

De hoogte van de subsidie bedraagt €0,10 per inwoner in het werkgebied van de aanvrager. Om aanspraak te kunnen maken op de projectsubsidie is deelname van de bibliotheek aan het programma 'de Bibliotheek en basisvaardigheden' verplicht. Ook moeten alle gegevens worden ingevoerd op het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP).

De werkgroep Belastingdienst (waar de KB en de POI’s in vertegenwoordigd zijn) adviseert de algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek over de aanvragen.

Indienen tot 1 september

De aanvragen kunnen tot uiterlijk 1 september worden ingediend bij de Koninklijke Bibliotheek, met behulp van het aanmeldformulier. In deze bijlage leest u aan welke informatiebeveiligingseisen uw bibliotheek moet voldoen. Alleen volledig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. De aanvraag met bijlagen kan via de mail worden verstuurd naar of schriftelijk naar:

Subsidieloket Koninklijke Bibliotheek
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag