Vooraankondiging Gegevenslevering Wsob

15 februari 2016 - In de eerste helft van maart ontvangen openbare bibliotheken een uitnodiging van de Koninklijke Bibliotheek om deel te nemen aan het jaarlijkse onderzoek ‘Gegevenslevering Wsob’, dat voorheen werd uitgezet door de VOB onder de noemer ‘BIS-enquête’.

Wettelijke verplichting

Met ingang van de bibliotheekwet (Wsob) per 1 januari 2015 hebben bibliotheken de verplichting gekregen om jaarlijks gegevens te leveren aan de minister van OCW. Dit is in art.11 van de Wsob opgenomen. Per ministeriële regeling is vastgesteld, welke gegevens er jaarlijks gevraagd zullen worden. Bibliotheekorganisaties zijn op grond van de bibliotheekwet verplicht een groot aantal gegevens te leveren die inzicht bieden in het functioneren en de prestaties van de openbare bibliotheken. Aanleiding voor deze verplichting is de behoefte onder subsidieverstrekkers om periodiek te beschikken over prestatiegegevens van publiek bekostigd bibliotheekwerk.

Uitvoering gegevensverzameling 2015

De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft van het ministerie van OCW de opdracht gekregen om de jaarlijkse wettelijke gegevenslevering uit te gaan voeren. Door het meedoen aan dit onderzoek voldoet u aan de nieuwe regelgeving ‘gegevenslevering Wsob’. Het onderzoek ‘Gegevenslevering Wsob’ wordt uitgezet via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). De cijfers die u aanlevert worden niet op bibliotheekniveau gedeeld met derden. De KB stelt de op landelijk niveau geaggregeerde bibliotheekcijfers ter beschikking aan OCW. Verder worden de gegevens gedeeld met de VOB en het CBS die tevens kerncijfers over de openbare-bibliotheekbranche verzamelen.

Over BOP

BOP is het nieuwe platform voor onderzoek en gegevensverzameling onder de openbare bibliotheken in Nederland. BOP is de centrale plek voor het uitzetten van bibliotheekonderzoeken en de publicatie van resultaten waartoe iedere bibliotheek toegang heeft. Via BOP worden in 2016 meerdere onderzoeken uitgevoerd. Meer informatie op BOP.

Gegevensverzameling Wsob via BOP

Op het formulier voor de ‘Gegevenslevering Wsob’ worden een aantal gegevens zoals inwoners, aantal vestigingen en verzorgingsgebied automatisch gekoppeld vanuit het landelijke Datawarehouse.

Vragenlijst ‘Gegevenslevering Wsob’

In nauwe samenwerking met de VOB is de online vragenlijst ‘Gegevenslevering Wsob’ ten opzichte van vorig jaar sterk verbeterd door het opnemen van eenvoudiger in te vullen tabellen, het vooraf invullen van beschikbare informatie uit het Datawarehouse en het opsplitsen van de vragenlijst in vier delen. Het opsplitsen van de vragenlijst maakt het makkelijker om de aparte onderdelen door verschillende personen te laten invullen en afronden.

Informatie

Heeft u vragen over het komende onderzoek ‘Gegevenslevering Wsob’ dan kunt u zich wenden tot Monique Meesters via: .