Actieagenda voor innovatie 2017-2018 beschikbaar

21 juni 2017 - De Actieagenda voor innovatie 2017-2018 (pdf) is een uitwerking van de Innovatieagenda 2016-2018, die afgelopen najaar is vastgesteld. In de Actieagenda staan het ‘wat’ en het ‘hoe’ van de innovatie in het bibliotheeknetwerk centraal: op welke thema’s wordt geïnnoveerd en hoe kan de samenwerking rond innovatie vorm krijgen? En hoe kan de kennis worden gedeeld?

Goede kennisdeling is hiervoor noodzakelijk. De website Innovatiebieb.nl is ontwikkeld als instrument om innovaties inzichtelijk te maken voor bibliotheken, materialen te delen en op termijn ook te laten zien welke innovaties effectief zijn. De Innovatiebieb wordt in een later stadium gekoppeld aan BiebtoBieb. Meer informatie over de InnovatieBieb (pdf)

Over de Actieagenda

De Actieagenda is tot stand gekomen op basis van de input van overheden en bibliotheekvoorzieningen op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. Met elke provincie heeft afstemming plaatsgevonden. De KB en Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) hebben vanuit hun rol en verantwoordelijkheid samen de regie gevoerd bij het opstellen van de Actieagenda. Een klankbordgroep, waarin de VOB, SPN, KB, VNG, IPO en het ministerie van OCW waren vertegenwoordigd, heeft op de concepten van deze Actieagenda gereflecteerd.