Gezamenlijk Collectieplan definitief vastgesteld

4 januari 2017 - Op 19 december 2016 is het Gezamenlijk Collectieplan (pdf) vastgesteld door het Algemeen Bestuurscollege van de KB. Met de publicatie van het definitieve plan wordt een zorgvuldig proces van afstemming met het veld – via een gesprekstafel, het netwerkoverleg en een consultatieronde - afgerond.

Resultaten internetconsultatie

De internetconsultatie leverde in totaal 29 reacties op namens 65 bibliotheken en 5 POI’s. De reacties waren merendeels positief. Waar mogelijk zijn de opmerkingen en suggesties meegenomen in de definitieve versie van het plan. Ook is er een nota (pdf) opgesteld waarin wordt ingegaan op een aantal hoofdpunten die naar voren kwamen tijdens de consultatieronde.

Vervolg

Het collectieplan bevat 37 afspraken die betrekking hebben op (de rol van) verschillende partijen in het openbare-bibliotheekveld, of op specifieke thema’s of collecties. De afspraken laten zich verdelen in direct toepasbare afspraken enerzijds en procesafspraken anderzijds, en komen voort uit de conclusies die zijn getrokken ten aanzien van het collectiebeleid in het Nederlandse openbare-bibliotheekveld.

Rol KB

Voor de KB is een belangrijke, coördinerende rol weggelegd: zij is niet alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van de afspraken betreffende de KB zelf, maar ook voor de monitoring van het geheel en de voorbereiding van de evaluatie. Met name de coördinatie van de totstandkoming van nieuwe kaders voor de PLUSfunctie en voor het interbibliothecair leenverkeer (IBL) vragen om actie van de KB.

In 2017 stellen we, uiteraard ook weer in nauwe samenwerking met het veld, een plan op om de afspraken zo snel mogelijk ten uitvoer te brengen.

Contactpersoon: Jos Debeij