KB start landelijke werkgroep Meten Maatschappelijke Opbrengst

7 maart 2017 - Binnen het onderzoeksprogramma Meten Maatschappelijke Opbrengst werkt de KB aan het meetbaar maken van de maatschappelijke waarde van openbare bibliotheken. Hoewel er -zowel bij de KB als in het land- veel initiatieven zijn ontplooid om de effecten en waarde van bibliotheekdiensten te meten, ontbreekt er nog steeds een goed (landelijk) instrumentarium. Dat is jammer, want dat zou bibliotheken kunnen helpen hun beleid te maken en zich bovendien te verantwoorden bij hun subsidiënt. Ook is er geen overzicht van de verkregen inzichten en de ontwikkelde instrumenten.

Daarom start de KB in 2017 een landelijke werkgroep die zich zal buigen over de ontsluiting van kennis en meetinstrumenten en de ontwikkeling van een landelijke aanpak.

Doel

Met de werkgroep wil de KB door landelijke samenwerking onder centrale regie ervoor zorgen dat er betrouwbare en kwalitatief goede methoden en instrumenten voor effectmeting voor bibliotheken worden ontwikkeld en toegankelijk worden gemaakt. En dat bibliotheken worden ondersteund in de toepassing van instrumenten en onderzoeksinzichten. Deze centrale aanpak zorgt voor:

  • efficiency: samen werken en samen delen is efficiënter dan dat iedereen apart onderzoek uitzet bij verschillende onderzoeksbureaus;
  • kwaliteit: relevante kennis over het functioneren van bibliotheken wordt binnen de branche opgebouwd en vermeerderd;
  • uniformiteit: benchmarking wordt makkelijker;
  • verdieping: centrale dataverzameling biedt (meer) mogelijkheden voor verdiepend onderzoek op basis van geaggregeerde datasets.

Taken en resultaten

De komende tijd worden de precieze taken en resultaten van de werkgroep uiteengezet in een roadmap. Op hoofdlijnen zal hierin in ieder geval aandacht zijn voor:

  1. het creëren van overzicht: in kaart brengen wat er landelijk (en mogelijk internationaal) al speelt op het thema, welke instrumenten voor en inzichten uit onderzoek er al zijn;
  2. het inventariseren van behoeften om nieuwe meetinstrumenten te ontwikkelen;
  3. het vastleggen van een gezamenlijk begrippenkader en theoretisch kader op basis van reeds bestaande publicaties en internationale standaarden;
  4. het uitwerken van een plan om meetinstrumenten te ontsluiten vanuit een centrale IT-infrastructuur;
  5. het (laten) ontwikkelen van een opleidingsmodule over de inzet van effectmeting en sociale impact als strategisch beleidsinstrument.

Samenstelling van de werkgroep

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de KB en van POI’s die zich actief bezig houden met de thema’s effectmeting en maatschappelijke waarde: ProBiblio, Rijnbrink en BiSC. Gedurende het traject zullen ook bibliotheken betrokken worden bij de ontwikkeling en uitwisseling van kennis en bij de prioritering van verschillende onderwerpen en resultaatgebieden. Ook wordt samengewerkt en kennis uitgewisseld met de deelnemers aan de proeftuin “Meervoudig Verantwoorden” van de VOB.

Voor meer informatie over de werkgroep en het onderzoeksprogramma van de KB: Marjolein.oomes@kb.nl Praat en deel mee over het onderwerp op biebtobieb.