Ontwikkelingen rondom Datawarehouse

24 oktober 2019 - Via het Datawarehouse (DWH) verzamelt de KB gegevens over onder andere leden, collecties en uitleningen van openbare bibliotheken. De afgelopen jaren zijn stappen gezet om alle bibliotheken aan te sluiten, de kwaliteit van de data te verbeteren en de functionaliteiten uit te breiden.

DWH In 2017 vervangen

Hoe werkt het?

Aangesloten bibliotheken leveren wekelijks, volgens een gestandaardiseerd proces vanuit de lokale bibliotheeksystemen, gegevens aan over hun leden, de collectie en transacties. Er is veel tijd en aandacht besteed aan het inregelen van dit proces, om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de AVG-wetgeving en om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren.

Meer gegevensbronnen in het Datawarehouse

Daarnaast is gewerkt aan het opnemen van een aantal nieuwe gegevensbronnen in het DWH. Doel is om de gegevens in het DWH, al dan niet gecombineerd met andere gegevens, inzichtelijk te maken via rapportages.

Om de betrouwbaarheid van deze rapportages te kunnen garanderen vindt een zorgvuldig proces plaats van analyse, validatie en gestructureerde transformatie en opslag. Door voldoende tijd te investeren in dit proces zorgen we ervoor dat we straks kwalitatief goede rapportages hebben.

Online Bibliotheek

Inmiddels zijn we ook gestart met de opname van de gegevens van de online Bibliotheek in het DWH. Het doel is om daarmee integrale rapportages over het gebruik van de fysieke en digitale bibliotheek te kunnen maken. Door allerlei oorzaken, waaronder het wijzigen van bronsystemen en de AVG-wetgeving, duurt dit langer dan gewenst. De historische gegevens zijn in oktober 2019 geladen in het DWH en daarna zullen enkele standaardrapportages die hier gebruik van maken beschikbaar komen voor alle bibliotheken die gegevens aan het DWH aanleveren.

Wsob-gegevenslevering

Niet alle gegevens die nodig zijn voor de gegevenslevering zullen eerst in het DWH worden verzameld. Koppelingen met verschillende bedrijfssystemen, om slechts één keer per jaar (onder andere) de omvang van het aantal medewerkers en de subsidiebedragen te kunnen rapporteren, zijn te kostbaar in bouw en onderhoud. Om bibliotheken toch te ontlasten bij het aanleveren van dit type gegevens, worden de gegevens die al beschikbaar zijn, zoveel mogelijk vooraf ingevuld in de BOP-enquêtes. De bibliotheken hoeven dan alleen nog een controle op deze gegevens uit te voeren.

Uitleengegevens voor Stichting Leenrecht

Met Stichting Leenrecht wordt een proces voorbereid waarmee de uitleengegevens van de bibliotheken vanuit het DWH aan Stichting Leenrecht worden aangeleverd. Hiermee kunnen de steekproeven en de vragenlijsten die op de leenrechtafdracht betrekking hebben, op termijn vervallen. De bibliotheek hoeft dan alleen nog de verzamelde cijfers te controleren. Dit scheelt werk voor de bibliotheken. Zo worden de cijfers die in het kader van de Wsob geleverd worden, ook bruikbaar voor de leenrechtafdracht.

Toegang tot de data via rapportages en API’s

Bij de oplevering in 2017 kende het DWH een beperkte set standaardrapportages. In de toekomst willen we op eenvoudige wijze meer standaardrapportages, maar ook maatwerkrapportages beschikbaar stellen. De dataspecialisten bij de KB krijgen in eerste instantie de software die dit mogelijk maakt.

In een volgende fase bekijken we of het mogelijk is dat we bibliotheken ook zelf in de gelegenheid stellen om rapporten te maken op basis van de DWH-gegevens.

Een andere manier om toegang tot de data te krijgen, is via een API. Dit is niet voor alle vragen geschikt: een API levert gegevens in machine-leesbare vorm en kan daardoor andere software (zoals een app of een dashboard) van gegevens voorzien. Om ervaring op te doen met de DWH-API onderzoeken we samen met de Bibliotheek Eindhoven in een pilot of hiermee de recommender What’s Next van zinvolle data kan worden voorzien.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij ons accountmanagement.