Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019

8 januari 2019 - Met de inwerkingtreding van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) in 2015 werd de KB bevoegd om subsidies te verlenen t.b.v. de in artikel 9 Wsob genoemde taken van de KB. Dit gebeurt op basis van een Subsidiereglement dat de werkwijze, procedure, de bij subsidieverlening te hanteren criteria en de aan de subsidieontvanger op te leggen verplichtingen beschrijft.

Daarmee draagt de KB samen met de Belastingdienst bij aan het ondersteunen van kwetsbare burgers die onvoldoende digivaardig zijn om te kunnen omgaan met de digitale dienstverlening van de overheid. Digitale inclusie van kwetsbare burgers maakt deel uit van het kabinetsbeleid en is onderdeel van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en de Agenda Digitale Overheid.

Tijdelijke subsidieregels Innovatiegelden 2019-2022

Het Algemeen Bestuurscollege van de KB stelde op grond van de Tijdelijke Subsidieregels Innovatiegelden in 2016 en in 2017-2018 per jaar € 200.000 beschikbaar. Daarmede financierde de KB projecten die bijdragen aan de verdere ontwikkeling en innovatie van het bibliotheeknetwerk.

Met ingang van 1 januari 2019 gaat de nieuwe regeling 2019-2022 van start. In de nieuwe regeling ligt naast de stimulering van de innovatiekracht en de uitrol van kansrijke initiatieven de focus op digitale transformatie. Er zijn nieuwe criteria toegevoegd: op het gebied van digitale transitie in het bibliotheekveld, de expliciete aansluiting bij de klantvraag en de waardering voor inspiratie van buiten de sector, door de nadruk te leggen op het meer afwijkend zijn van wat gebruikelijk is.

Projecten dienen verbonden te zijn met de Actieagenda en Innovatieagenda. Het totale budget blijft € 200.000, maar het budget per project kan hoger zijn dan bij de eerdere subsidies, zodat het mogelijk is grote projecten uit te voeren met een looptijd van maximaal 2 jaar.