Selectie tijdschriften

Selectie
De 1,5 miljoen pagina’s die worden gedigitaliseerd komen uit ongeveer 100 tijdschrifttitels. Deze titels zijn geselecteerd op basis van uitleengegevens van de KB en op een enquête die is ingevuld door honderd wetenschappers. Titels die al eerder verfilmd of elders digitaal beschikbaar zijn, zijn niet in de selectie opgenomen. Zodoende kunnen er meer unieke titels geconserveerd en gescand worden. Dit alles heeft geleid tot een basisselectie van de meest gewilde nog onbehandelde tijdschriften. Deze selectie vormt de leidraad bij de uitvoering van het project. Om de tijdschriften te kunnen digitaliseren moeten ze tijdelijk aan het gebruik onttrokken worden. Dit betekent dat deze tijdschriften tijdelijk niet geraadpleegd kunnen worden in de KB.

De onderstaande titels zijn voorlopig in  de selectie opgenomen:

Advocatenblad: tevens orgaan der Nederlandsche Advocaten-Vereeniging 1918-1941
Archief voor de verzekeringswetenschap en aanverwante vakken 1895-1919
Bibliotheekleven: orgaan der Centrale Vereeniging voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken en van de Nederlandsche Vereeniging van Bibliothecarissen en Bibliotheekambtenaren 1916-1940
Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het schoolwezen in het Bataafsch Gemeenebest 1801-1809
Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland 1810-1814
Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië: tijdschrift van het Koninklijk 1853-1940
Boekzaal der geleerde wereld, of Tijdschrift voor letterkundigen 1811-1816
Caecilia: algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland 1844-1917
Caecilia en de muziek 1933-1940
De arbeid: maandschrift voor literatuur en kunst 1898-1902
De athleet: weekblad gewijd aan athletiek, voetbal, wielrijden, gymnastiek, cricket, roeien, ijssport, zwemmen enz. 1893-1897
De banier: tijdschrift van "Het jonge Holland" 1875-1880
De communistische gids: wetenschappelijk maandschrift van de Communistische Internationale in Nederland 1922-1930
De Corinthian 1924-1931
De Hollandsche revue 1896-1936
De ingenieur: orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs : weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid 1886-1940
De kroniek: geïllustreerd maandblad voor Noord- en Zuidnederland 1915-1924
De kunst: geïllustreerd dagblad voor tooneel, muziek, beeldende kunsten, bouwkunst en kunstnijverheid […] 1909-1943
De maasgouw: weekblad voor Limburgsche geschiedenis, taal- en letterkunde 1879-1940
De naamlooze vennootschap: maandblad voor den ondernemingsvorm en het bedrijfswezen in Nederland en 1922-1940
De nieuwe tijd: sociaaldemokratisch maandschrift 1896-1918
De nieuwe tijd revolutionair socialistisch halfmaandelijksch tijdschrift 1919-1921
De nijverheid : wekelijksche courant 1892-1896
De revue der sporten: geïll. veertiend. tijdschrift 1907-1934
De socialistische gids: maandschrift der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij 1916-1938
De star: een tijdschrift 1819-1826
De toekomst: weekblad voor Nederland 1915-1918
De vereenigde tijdschriften Caecilia en Het muziekcollege 1917-1931
De vriend des vaderlands: een tijdschrift toegewijd aan den roem en de welvaart van Nederland en in het byzonder aan de hulpbehoeftigen in hetzelve 1827-1842
De vrijdagavond: joodsch weekblad 1924-1932
De weegschaal 1818-1832
De wekker 1844-1877
De wekker: nieuwe bijdragen voor het onderwijs 1878-1896
Economisch-statistische berichten: algemeen weekblad voor handel, nijverheid, financiën en verkeer 1916-1940
Hedendaagsche vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak 1805-1811
Het boek: tweede reeks van het tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen 1912-1940
Het huis, oud & nieuw: maandelijksch prentenboek gewijd aan huis-inrichting, bouw en sierkunst 1905-1927
Het landhuis 1932-1939
Het Muziekcollege Caecilia: maandblad voor muziek 1931-1933
Het onderwijs in het jaar… 1932-1946
Het onderwijs in Nederland: verslag over het jaar ... 1949 -1964
Het R.K. bouwblad: veertien daagsch tijdschrift voor bouw- en aanverwante bedrijven 1929-1940
Het sportblad: het goedkoopste weekblad gewijd aan diverse takken van sport : officiëel orgaan van den Nederlandsche Athletiek-Bond 1898-1927
Historisch Tijdschrift Holland 1969-2009
Jong Holland: halfmaandelijksch tijdschrift voor kunst en litteratuur 1900-1902
Kroniek: hof, diplomatie, society, kunst en letteren 1925-1937
Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak 1814-1835
Levende talen: berichten en mededelingen van de Vereniging van Leraren in Levende Talen 1930-1940
Limburg's jaarboek voor geschiedenis, taal en kunst 1894-1928
Maandblad voor bibliotheekwezen 1913-1915
Marineblad 1886-1940
Mededelingenblad van de Historische Vereniging voor de provincie Zuid-Holland 1948-1955
Mensch en maatschappij: driemaandelijksch tijdschrift voor anthropologie, psychologie, erfelijkheid 1925-1940
Nederland: proza en poezie van Nederlandsche auteurs 1849-1940
Nederlandsch archievenblad: orgaan 1892-1940
Nederlandsch tijdschrift voor de psychologie 1933-1940
Nederlandsch-Indië, oud en nieuw : maandblad gewijd aan bouwkunst, archæologie, land- en volkenkunde […] 1916-1934
Nieuwe arbeid: maandschrift van Groot-Nederland gewijd aan literatuur, beeldende kunsten, muziek 1903-1904
Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs 1874-1877
Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen […] 1815-1829
Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het koninkrijk der nederlanden 1830-1873
Nieuwsblad voor den boekhandel 1834-1940
Onderwijsverslag over het jaar ... 1999 - 2005
Ons eigen tijdschrift 1922-1933
Op de hoogte: maandschrift voor de huiskamer 1903-1939
Sport in beeld 1925-1934
Sport in beeld/De revue der sporten 1934-...
Stemmen des tijds: maandblad voor christendom en cultuur 1911-1940
Stemmen voor waarheid en vrede : evangelisch tijdschrift voor de protestantsche kerken: nieuwe serie van de Boekzaal 1864-1925
Studiën: godsdienst, wetenschap, letteren 1900-1940
Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied 1868-1878
Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied. Nieuwe reeks 1878-1899 Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid 1832-1859
Tijdschrift uitgegeven door de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid 1860-1892
Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen 1903-1911
Tijdschrift voor Neerland's Indië 1838-1902
Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek 1841-1875
Van onzen tijd 1900-1920
Verslag van de staat van het onderwijs in Nederland over het jaar 1965-1998 (ex. 1968)
Verslag van den staat der hooge-, middelbare en lager scholen in het Koninkrijk der Nederlanden over. Eerste deel, Hooger- en middelbaar onderwijs 1909-1917
Verslag van den staat der hooge-, middelbare en lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden over ... 1859-1908
Verslag van den staat der hooge-, middelbare en lagere scholen in het Koninkrijk der Nederlanden over. Tweede deel, Lager onderwijs 1909-1917
Verslag van den staat van het onderwijs in het Koninkrijk der Nederlanden over. Eerste deel, Hooger- en middelbaar onderwijs 1918-1932
Verslag van den staat van het onderwijs in het Koninkrijk der Nederlanden over. Tweede deel, Lager onderwijs 1918-1931
Verslagen nopens den staat der hooge, middelbare en lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, gedaan aan de Staten Generaal 1842-1859
Volkskunde: tijdschrift voor Nederlandsche folklore 1888-1940
Vragen van den dag: maandschrift voor Nederland en koloniën 1886-1934
Wetenschappelijke bladen: eene bloemlezing van dergelijke werken uit het buitenland voor Nederland 1856-1940
Woord en beeld: geïllustreerd maandschrift 1896-1902
Zuid-Holland 1955-1968

Ingebonden tijdschriften in het magazijn

Ingebonden tijdschriften in het magazijn