Selectieproces

Na de selectie van een titel door de Wetenschappelijke Adviescommissie,hangt het vanpraktische aspecten af of een titel daadwerkelijk gedigitaliseerd gaat worden.

  • Beschikbaarheid exemplaren: De bewaard gebleven collecties bevatten grote lacunes en zijn versnipperd bewaard. Het komt weinig voor dat een complete set van een titel op één plaats wordt bewaard. Soms is het helemaal niet mogelijk de vindplaats van bepaalde nummers te lokaliseren. Per titel zal een afweging worden gemaakt hoeveel tijd wordt gestoken in het lokaliseren en verzamelen van ontbrekende exemplaren.
  • Kwaliteit microfilms: In het project zal zoveel mogelijk vanaf microfilm worden gedigitaliseerd. Vergeleken met digitaliseren vanaf het origineel biedt het gebruiken van microfilms veel voordelen. De microfilms - in het bezit van de Koninklijke Bibliotheek of van andere instellingen - zijn echter van verschillende kwaliteit, zijn gemaakt met een verschillende reductiefactor en zijn in hoog- of laagcontrast verfilmd. Veel van de beschikbare microfilms zullen niet geschikt zijn voor digitalisering. Ook zal het voorkomen dat titels op microfilm niet compleet zijn. Bij de Koninklijke Bibliotheek wordt onderzoek gedaan naar de kwaliteit van digitalisering en OCR vanaf verschillende typen microfilms. De resultaten van dit onderzoek worden in een later stadium op deze pagina beschikbaar gesteld.
  • Auteursrecht:Op alle dagbladen uit de twintigste eeuw is het auteursrecht van toepassing, waardoor deze niet zonder meer in de selectie kunnen worden opgenomen. Indien een titel is geselecteerd voor digitalisering, zal geprobeerd worden te achterhalen wie de rechthebbende(n) is (zijn). Vervolgens wordt hiermee contact opgenomen. Van sommigen titels - de zogenaamde 'wezen' - zal de rechthebbende niet meer te achterhalen zijn. Om problemen met betrekking tot het auteursrecht te voorkomen zal bij aanvang van het project in overleg worden getreden met de uitgeefsector.
  • Elders gedigitaliseerde titels:In Nederland worden bij lokale en regionale archieven veel plaatselijke kranten gedigitaliseerd. Voor het project worden deze, elders gedigitaliseerde krantentitels, geïnventariseerd. De inventarisatie (pdf) vindt doorlopend plaats en wordt zo actueel gehouden.Indien zo’n titel in de selectie voorkomt van de Databank Digitale Dagbladen zal getracht worden afspraken te maken met de instelling waar digitalisering plaatsvindt.

Voorwaarden digitalisering

Van de titels die uiteindelijk voor digitalisering in aanmerking komen, wordt nagegaan of het materiaal - origineel of microfilm - beschikbaar en bruibaar is voor digitalisering. Voldoet de titel niet aan de voorwaarden, dan wordt deze uit de selectie gehaald. Zo mogelijk wordt een ander titel geselecteerd. Als de voorwaarden wel in orde zijn, wordt het materiaal verzameld en voorbewerkt zodat het proces van digitaliseren kan starten.

Het selectieproces bestaat uit maximaal zeven stappen die in onderstaand schema zijn weergegeven.

Document(en)