Uitleg resultaten STCN

Titel

Titels worden letterlijk getranscribeerd van de typografische titelpagina. Indien deze ontbreekt, wordt waar mogelijk de gegraveerde titelpagina gebruikt. Indien er geen titelpagina is, wordt de titel genomen van het eerste blad. Indien ook daar geen titel aanwezig is, wordt een titel verzonnen die tussen vierkante haken wordt gezet. In dat geval wordt in een annotatie melding gemaakt van het incipit.
Na de titel wordt in geredigeerde vorm melding gemaakt van eventuele deelvermeldingen. Daarna volgt de auteursvermelding en informatie over vertalingen.

Auteur

De primaire auteur wordt getranscribeerd zoals vermeld op het titelblad. U/v en i/j worden genormaliseerd. Secundaire auteurs worden ook getranscribeerd zoals op het titelblad, maar de voornaam wordt tot initiaal ingekort. Indien een auteur niet vermeldt staat op het titelblad, maar wel in het boek zelf, dan wordt deze tussen ronde haken gezet en overgenomen in de voorkeursvorm zoals gegeven in het thesaurusrecord van die auteur. Wordt de auteur overgenomen uit een externe bron, dan wordt deze tussen vierkante haken gezet.

Extra titelinformatie

Informatie over de vertaling, een voorwoord of annotaties wordt in geredigeerde vorm overgenomen van het titelblad. Alleen in het geval van literatuur wordt informatie over een vertaler ook elders uit het boek opgenomen omdat deze mogelijk een substantieele bijdrage heeft geleverd aan de inhoud.

Editievermelding

Informatie over de editie of druk wordt in geredigeerde vorm overgenomen van het titelblad.

Impressum

Het impressum wordt in geredigeerde vorm overgenomen van het titelblad. Indien informatie uit het colofon komt, wordt dat aangegeven.
Plaatsnamen worden overgenomen zoals op het titelblad.
Functie t.o. van het boek wordt in geredigeerde vorm overgenomen, dus 'printed by' of 'sold by'.
De functie na de naam wordt in geredigeerde vorm overgenomen, dus 'bookseller' of 'printer'. Indien al een functie t.o. van het boek wordt gegeven, dan wordt een functie na de naam verwaarloosd.
Drukkersnamen worden letterlijk getranscribeerd; voornamen worden afgekort tot gestandariseerde initiaal (Ioan wordt J.). Indien alleen een initiaal wordt gegeven op het titelblad, dan wordt deze letterlijk overgenomen.
Jaartal 4-cijferig zoals op het titelblad. Romeinse cijfers worden opgelost. Indien geen jaartal in het impressum, maar wel bekend uit andere bron, dan wordt het tussen vierkante haken gezet. Bij onzekerheid kan ? (1 jaar) of c. (meer jaren) worden toegevoegd. Indien de onzekerheid groter is, dan wordt een periode aangegeven, bijvoorbeeld mid-18th century; between 1670 and 1692; 2nd half 17th century.

Formaat

De volgende formaten worden onderscheiden:
Broadsheet
1º (Plano)
2º (Folio)
4º (Quarto)
8º (Octavo)
12º (Duodecimo)
16º (16mo)
18º (18mo)
24º (24mo)
32º (32mo)
48º (48mo)
64º (64mo)
Oblong (breder dan hoog)
Agenda (±3 maal hoger dan breed)
Anders (indien het boek een ander formaat heeft dan hierboven genoemd, wordt het werkelijk formaat gespecificeerd in een annotatie, meestal h x b in mm)

Collatie

De formules worden vastgesteld op basis van de in het boek gebruikte katernsignaturen. Let wel: I en J zijn één teken, net als U en V. W is een dubbele U/V en wordt normaal niet apart gebruikt. Een alfabet bestaat dus uit 23 letters. Indien naast I ook J, of naast U ook V of W voorkomt, moet dat expliciet opgenomen worden.A-U8 V8 X-Z8. Letters worden altijd weergegeven in romein, cijfers in arabisch.
De collatieformule, die wordt vastgesteld volgens Bowers' Principles, is niet het resultaat van een minutieus onderzoek blad voor blad, maar de katernenopbouw moet er volledig door worden weergegeven. Dit betekent dat cancels van bladen of katernen die voor de opbouw van het geheel zonder consequenties zijn, niet worden genoteerd; toevoegingen, cancels of weglatingen die wel consequenties hebben (dat wil zeggen de collatieformule veranderen) worden wel vermeld.
Er worden vereenvoudigde notaties gebruikt. Bij voorbeeld: Lll wordt 3L, aa wordt 2a. Reeksen worden samengevoegd. Bij voorbeeld: A, B, C enz. t/m Y wordt: A-Y. Doorlopende alfabetten worden samengevoegd tot een serie. A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Tttt wordt: A-4T.
Wordt de collatieformule volgens het systeem van Bowers te onoverzichtelijk, dan wordt vereenvoudigd volgens R. Laufer, Introduction, blz. 129. Voorbeeld: *4 A-2X4 2Y4(-2Y4) 2Z-3D4 3E4(-3E4) 3F-3G4 3H4(-3H3,4) 3I-4M4 5A-5T4 5V4(-5V4) 5X4(-5X4) 5Y4(-5Y4) 5Z-6B4
wordt: *4 A-4M4 5A-6B4 (-2Y4, -3E4, -3H3,4, -5V4, -5X4, -5Y4).

Vellen

Het aantal vellen in bestaande beschrijvingen is in augustus 2020 automatisch gevuld met de uitkomst van een rekenprogramma (parser ontwikkeld door Leon van Wissen) en een script. Hierbij wordt een berekening losgelaten op de collatie en het formaat van het boek. Maar oude boeken trekken zich niets aan van moderne regels, dus er zijn uitzonderingen. Titels alleen bestaande uit gravures en collaties met heel afwijkende signatuurreeksen zijn overgeslagen. Dit betekent dat het veld een enkele keer toch niet gevuld is. Ook 'derived from' incunabelen en post-incunabelen hebben nog niet allemaal een collatie en dus ook nog geen aantal vellen. Dit zal op termijn nog worden aangevuld. Mocht u een foute berekening tegenkomen, dan horen we het graag (STCN@kb.nl).

Vingerafdruk

De vingerafdruk begint altijd met een verplicht onderdeel van 6 posities opgebouwd uit het jaar van uitgave zoals vermeld in het impressum + formaat van het boek. Een kwarto uit 1637 krijgt als eerste onderdeel van de vingerafdruk 163704. Het jaartal mag alleen opgenomen worden als het daadwerkelijk in het impressum staat. Staat er geen jaartal, dan wordt het in de vingerafdruk weergegeven met vier nullen, bijvoorbeeld 000004. Na het jaartal+formaat volgen onderdelen van drie bij elkaar behorende coderingen. Deze worden alleen weergegeven als ze ook daadwerkelijk aanwezig zijn:
1. Indicator: voorwerk a1 en a2; hoofdwerk b1 en b2; nawerk c1 en c2. Indien meerdere signatuurreeksen aanwezig zijn, kan onderscheid gemaakt worden door een volgnummer 1b1 en 1b2 + 2b1 en 2b2, etc.
2. Katernsignatuur: De signaturen worden gegeven in vereenvoudigde vorm: bijvoorbeeld AAA iij wordt 3A3. Als een signatuur niet bruikbaar is, wordt de volgende respectievelijk vorige wel bruikbare in plaats daarvan gekozen. Als er een alternatieve signatuur is gebruikt, dan wordt dat aangegeven met een * voor de indicator, bijvoorbeeld: *b2.
3. Lettertekens: Volledige lettertekens die recht boven de katernsignatuur staan. Staan lettertekens niet volledig boven de katernsignatuur, dan worden ze niet meegenomen. Is er geen enkel volledig letterteken, dan worden de twee tekens genomen die links en rechts naast de signatuur vallen.
Voor uitgebreidere uitleg en voorbeelden, zie hier.

Typografisch kenmerk

De volgende kenmerken worden onderscheiden:
gegraveerde titelpagina
typografische titelpagina
geen titelblad
titelblad in meer kleuren
drukkersmerk
bedrukte omslag
illustratie op titelpagina
illustraties buiten collatie
andere illustraties
boekenlijst van auteur
fondslijst
assortimentslijst
boekenlijst diversen/ advertentie
lettertype romein
lettertype gotisch
lettertype cursief
lettertype civilite
lettertype Grieks
lettertype Hebreeuws
lettertype Arabisch
lettertype Armeens
lettertype cyrillisch
lettertypen overige
muzieknotaties
lijst van intekenaren/oproep tot intekening
prijsopgave
boekverkoperslijst in impressum

Annotatie

Veld voor additionele informatie betreffende de titel. Hierin bijvoorbeeld informatie over bewerkingen, issues of reissues, onderdeel groter geheel, of andere informatie die relevant is voor de beschrijving.

Thesaurus

Thesaurusingangen worden gegeven voor auteurs en drukkers. Deze ingangen worden gegeven als hyperlink in de gestandaardiseerde vorm van de naam.

Trefwoorden

Onderwerps- en geografische trefwoorden worden gegeven als een hyperlink. Waar van toepassing staat achter het geografische trefwoord ook een jaar. Dit betreft in het geval van een overheidspublicatie het jaar van uitvaardiging. Een plakkaat uitgevaardiged in Rotterdam in 1680 zal Rotterdam (1680) in het trefwoordveld tonen, onafhankelijk van het werkelijke jaar van uitgave.

Uniforme titel

De uniforme titel geeft de oorspronkelijke titel in het geval van vertalingen. Deze uniforme titel wordt gegeven als hyperlink zodat het mogelijk is om een set te creeëren van alle records met die titel. NB: niet alle records hebben al een uniforme titel gekregen, dus sets die op deze manier worden opgevraagd, zijn mogelijk incompleet.

Exemplaren

Aan het eind van iedere titel wordt de lijst opgesomd van exemplaren. Het is echter mogelijk dat de boeksignaturen door de betreffende bibliotheek gewijzigd zijn nadat de exemplaargegevens toegevoegd werden an de STCN en zijn daarom niet noodzakelijkerwijs accuraat. Gebruik de lokale bibliotheekcatalogi voor de meest recente exemplaargegevens.

Recordnummer

Een STCN-record wordt geïdentificeerd met een uniek 9-cijferig nummer. De eerste 8 posities moeten uit cijfers bestaan, de laatste positie kan een cijfer of een X bevatten. Indien u wilt verwijzen naar een bepaald record, gebruik dan het recordnummer.