Publicaties deponeren

De KB nodigt uitgevers uit om van iedere in Nederland uitgegeven publicatie ongeacht de taal of de vorm (gedrukt, digitaal) één exemplaar gratis ter beschikking te stellen aan het Depot van Nederlandse Publicaties. Hierover zijn ook afspraken gemaakt met de Mediafederatie. De door u gedeponeerde publicaties zullen blijvend deel uitmaken van het collectieve cultureel erfgoed van Nederland, zoals dat door de KB op verzoek van de overheid wordt verzameld. De publicaties worden onder optimale condities bewaard. De KB geeft bekendheid aan de gedeponeerde publicaties via de Nederlandse Bibliografie Online.

Hoe deponeren?

Welke publicaties?

In principe komen alle in Nederland uitgegeven boeken en tijdschriften, gedrukt of digitaal, in aanmerking voor opname in het Depot, ongeacht de taal waarin ze verschijnen. Maar er zijn wel enkele uitzonderingen. Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen. Voor opname in het Depot is het niet noodzakelijk dat uw publicatie een ISBN of ISSN heeft, maar voor een goede terugvindbaarheid is het wel raadzaam. Een ISBN kunt u aanvragen bij het Bureau ISBN. Een ISSN bij het ISSN Centrum Nederland

Wie kan deponeren?

Uitgevers, (overheids-)instanties, stichtingen, verenigingen maar ook particulieren die in eigen beheer publiceren kunnen uitgaven deponeren bij de KB. Om dubbel werk te voorkomen verzoeken wij de auteurs om niet zelf publicaties te deponeren maar om hun uitgever te vragen dit te doen.

Wat gebeurt er met de gedeponeerde publicaties?

Alle gedeponeerde publicaties worden bewaard als archiefexemplaar. Dat betekent dat de KB de gedrukte publicaties niet zal uitlenen. Digitale publicaties zijn niet via remote access (op afstand buiten te KB) in te zien, tenzij de uitgever daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Voor studie en onderzoek zijn alle gedrukte en digitale publicaties in te zien in de leeszalen van de KB.

Is er sprake van een vergoeding?

De KB stelt het bijzonder op prijs wanneer u van elke nieuwe publicatie één exemplaar gratis afstaat. In een enkel geval stuit het gratis afstaan van dure papieren publicaties op onoverkomelijke bezwaren. In dat geval kunnen in overleg aangepaste leveringsvoorwaarden worden afgesproken. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Documentverwerking.