Leeuwarden, Tresoar

Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum, te Leeuwarden is in 2002 ontstaan uit een fusie van de Provinciale Bibliotheek van Friesland, het Ryksargyf, en het Frysk Letterkundig Museum en Dokumintaasjesintrum. De bibliotheekcollectie van Tresoar gaat terug op de bibliotheek van de voormalige universiteit van Franeker, in 1585 opgericht. Voorts vormt de bibliotheek van het Hof van Friesland, het hoogste rechtscollege dat in de provincie van 1499 tot 1811 gefunctioneerd heeft, een belangrijk onderdeel van de historische collectie.

De collectievorming is altijd gericht geweest op de Friese taal, cultuur en geschiedenis. Voorts dient de bibliotheek als steunpunt voor de openbare bibliotheken, in het bijzonder binnen WSF-verband. Bijzondere zwaartepunten bieden de Buma bilbliotheek voor de Griekse en Latijnse taal- en letterkunde en de Fuks-collectie voor Hebreeuwse en Jiddische taal- en letterkunde.