Twee Haarlemse kunstenaars: Jan van der Vinne en Leendert Overbeek

Jaar:
1754

Op 8 november 1753 stierf op 54-jarige leeftijd de kunstschilder en tekenaar Jan van der Vinne. Een half jaar na zijn dood, op 13 mei 1754, werd zijn kunst- en boekenverzameling geveild in de 'Zaal' van het Prinsenhof, het tegenwoordige stadhuis van Haarlem.
Jan van der Vinne tekende en schilderde voornamelijk bloemen en landschappen. Hij was een telg uit de Haarlemse kunstenaarsfamilie Van der Vinne, die tot in de negentiende eeuw voornamelijk in Haarlem woonde. Sommige van zijn familieleden combineerden het kunstenmaarschap met het beroep van textielfabrikant. Zo ook de vader van Jan. Hij was naast kunstschilder ook fabrikant van katoenen linten en koorden.

De doopsgezinde kunstenaar Leendert Overbeek (1752-1815) was een veelzijdig man. Hij combineerde eveneens het kunstenaarschap met een bedrijf/winkel in bonte linten. Hij schilderde behangsels, was decoratieschilder voor de Haarlemse toneelsociëteit 'Leerzaam Vermaak', etste met goud en zilver op glas, maakte boekillustraties voor de uitgever Adriaan Loosjes en was etser van topografische gezichten, voornamelijk in de omgeving van Haarlem.

In 1773 trad Overbeek als schilder toe tot het Haarlemse St. Lucasgilde, hetzelfde jaar waarin hij een prijs behaalde in de 1e klasse van de 'Teekenacademie'. Vervolgens was hij van 1774 tot en met 1795 één van de directeuren van deze academie. Deze oefenschool voor aankomende ambachtslieden en kunstenaars was in 1772 opgericht op initiatief van Haarlemse notabelen en kunstenaars.

Ter aanmoediging en bevordering werden er jaarlijks prijzen uitgereikt, vanaf 1775 op het Prinsenhof. Aan de prijsuitreiking ging altijd een redevoering vooraf, afwisselend door eigen mensen of gastsprekers. Dat Overbeek een begenadigd schrijver/spreker was blijkt uit de zes redevoeringen die hij tussen 1775 en 1783 voor de 'Teekenacademie' hield. Zo sprak hij in 1775 over 'de voortreflykheid en beminlykheid der teeken- en schilder-konst, uyt de natuur ontleend'. Alle zes redevoeringen zijn in het bezit van de Stadsbibliotheek Haarlem.

STCN-beschrijving

Catalogus
Catalogus van een fraaije versaameling, van [...] schilderyen en papier-konst, bestaande in uytvoerige teekeningen [...] prenten [...] boeken [...] beelden, hoorens, en schulpen, thuyn-sieraaden, en verdere rariteyten [...] nagelaten door Jan vander Vinne [...]. Welke verkogt zullen worden in Haarlem, door Taco Jelgersma, en Vincent vander Vinne, konst-schilders; op maandag den 13 mey 1754 [...] op de Zaal van't Princenhof. Haarlem, printed and sold by C.H. Bohn, [1754].
8º: π1 A-H8 I4
Vingerafdruk: 000008 - b1 A g : b2 I3 o
Haarlem, Stadsbibliotheek: 1 F 59 (record in STCN)

Overbeek, Leendert (1752-1815)
Redevoering over de voortreflykheid en beminlykheid der teeken- en schilder-konst, uyt de natuur ontleend. Gedaan [...] in de academie der teeken-konst binnen de stad Haerlem. Op woensdag, den 31sten mai, 1775. By Leendert Overbeek. Op verzoek der gezamentlyke leden, ten gebruike deezer maatschappy gedrukt, [1775].
8º: A-B8
Vingerafdruk: 000008 - b1 A2 EK : b2 B4 s,$
Haarlem, Stadsbibliotheek: 1 E 30 (record in STCN)