Uitgebreide inhoudsopgave

Overzicht

In dit overzicht zijn opgenomen:

  • titel van de roman
  • kapittelnummer (waar mogelijk is de nummering van het handschrift gevolgd; waar niet is deze toegekend)
  • beginregel van het kapittel
  • grootte van de initiaal of lombarde (in aantal regels hoog)
  • kapittelopschrift (indien aanwezig)

Bijna de gehele Roman van Lancelot bevat - in tegenstelling tot de overige romans - geen kapittelopschiften. Om die reden is in de tabel de kapittelopschiften geheel rechts vermeld.

folium romankapittelbeginregel#kapittelopschrift (indien aanwezig)
1r Lancelot 1 God die makere es alre dinc 11
4r 3 Nu gewaget davonture das, 3
4v 4 Davonture seget vander coninginnen 3
5r 5 Nu gewaget davonture das, 2
5r 6 Der coninginne Genovren quam mare 3
6r 7 Nu begint davonture tellen, 3
6r 8 Walewein deder toe sine macht 2
6v 9 Joseph was daer na ontbonden. 3
7r 10 Tirst dat Josep hadde gehort 2
7r 11 Hestor seide tote hem ter tijt: 2
7r 12 Nu gewaget davonture das: 2
7v 13 Alse dese tale verstont Griffoen, 2
8r 14 Nu gewaget davonture das, 3
8r 15 Nu mogedi horen teser steden: 3
8v 16 Mettien heeft Hestor vernomen 2
9r 17 Nu doet davonture verstaen, 4
10r 18 Die gesellen hadden tier ure 3
10v 19 Nu gewaget davonture das: 4
10v 20 "Nu moegedi weten," sprac die joncfrouwe 3
11r 21 Mijn here Walewein hadde besonder 5
11r 22 Mijn here Walewein dede bi scaeden 4
11v 23 Lange daer na dochte den here 3
12r 24 Daer na, als die vorseide sange 3
12r 25 Aldus vor mijn her Walewein 3
12r 26 Here, het es waer dat gi saget 3
12v 27 Die avonture seget hier ter steden 6
13r 28 Die ridder sciet thant van dan 3
13v 29 Hestor sach wel dat hi tien tiden 4
13v 30 Aldus quamen si inden zale, 4
13v 31 Alse Margarijs dit hadde verstaen 4
14r 32 Davonture swiget van hem. Nu hort 5
14v 33 Min here Ywein seide: "Joncfrouwe, 3
14v 34 Davonture seget hier ter steden, 5
14v 35 Hets waer: mijn here Walewein was 5
15r 36 Alse Mordret gesceden was 3
15v 37 Alsi te gader waren gelegen, 4
16r 38 Davonture seget hier ter steden: 4
16v 39 Acgraveyn porrede metter vart 2
16v 40 Agravein sciet van hem metter vart 4
17r 41 Acgraveyn ne micte niet 5
17r 42 Ene joncfrouwe quam tier steden 3
17v 43 Die joncfrouwe es danen gesceden 3
17v 44 Davonture seget: tirst dat waren 4
18r 45 Men dede met groter minnen 3
18r 46 Mettien horden si buten der porten carmen 4
18v 47 Doe sprac Gurrees dese tale: 3
18v 48 Dus wart van desen doetslaegen vianden 4
19r 49 Here, willic u seggen wat mi 4
19v 50 Als si in dese tale waren 3
19v 51 Here, ic quam tjaren gereden 4
19v 52 Elc beval andren Gode van hem lieden 4
20r 53 Die joncfrouwe, die niet ne liet 3
20ar 54 Alse Gurrees opten wech quam, 3
20av 55 Alse dit aldus gesproken was, 3
21r 56 Alsi dit aldus hadden gedaen, 4
21r 57 Sagramoer sciet danen ende hi reet naer 4
21v 58 Des ander dages, als met groter werde 4
22r 59 Optien nacht lagen si in ere steden 4
23r 60 Nu gewaget davonture das, 4
23v 61 Here, nu hort die dinc algader. 3
24v 62 Gaheret reet al dat hi mochte 4
24v 63 Binnen dien dat si van deser saken 3
25r 64 Si reden tegadere went dat si vernamen 3
25v 65 Alse Gaheret te hove quam 3
25v 66 Gindan es uten hove gegaen 2
26r 67 Die vrouwe keerde tharen castele wart 4
26v 68 Ic weet wel," antworde si. 4
26v 69 Als sine wapine uut waren gedaen, 3
27r 70 Dien nacht dreefmen grote feeste daer 4
27r 71 Alse die III broeders danen scieden 3
27r 72 Hier in dit lant sijn swaerre veten 2
27v 73 Opten andren dach, also saen 3
27v 74 Die III broederen reden 3
27v 75 Des ander dages, als si hadden gehort 4
29r 76 Gaheret dede so vele daer 3
29r 77 Nu doet davonture verstaen, 5
29v 78 Die coninc ende die barone 3
30r 79 Dat hof was tongemake doe 3
30v 80 Davonture seget hier ter steden, 4
30v 81 Alsi lange hadde gesien 4
31r 82 Des anderdaeges stont op vroe 3
31v 83 Lanceloet, nader avonturen spreken 5
32r 84 Si reden so verre dat si vernamen 3
32r 85 Davonture seget hier ter steden, 4
32v 86 Tirst dat Lanceloet hadde daer af 3
33r 87 Des ander daeges te middage 2
33v 88 Binnen dien dat si waren in dit doen 3
33v 89 Doe maecte Bohort sine vart 3
34r 90 Alse die coninginne dat verstoet, 3
34r 91 Sander dages als comen was die coninc 2
35r 92 Hare broeder quam oc daer Lanceloet lach 3
35r 93 Het geviel dat Lanceloet lach 2
36r 94 Si deden Lancelote so grote ere 2
36v 95 Davonture seget hier ter stede 6
36v 96 Die joncfrouwe riep met groten rouwe: 2
36v 97 Davonture seget hier ter steden, 5
37r 98 Davonture seget hier beneven, 4
37v 99 Opten vierden dach heeft hi vernomen 3
38r 100 Die joncfrouwe sciet van hem daer naer 3
38v 101 Alsi ter abdien quamen toe, 3
39r 102 Alse si in dese tale waren 3
39v 103 Bandemagus vor vander stede, 3
40r 104 Daer na, als si waren geseten 3
40v 105 Dien nacht was Lanceloet met minnen 3
40v 106 Binnen dien quam daer sonder waen 3
41v 107 Alst dach was Lanceloet ontspranc mettien 3
43v 108 Aldus sciet Lanceloet tien tiden 4
44r 109 Des ander dages quam Lanceloet vort 3
44r 110 Alse die cnape hadde ontbeit daer 3
44v 111 Alse mijn here Ywein hadde gewesen 4
45r 112 So lange spraken si weder ende vort 3
47v 113 Davonture seget hier ter steden 5
49v 114 Nu gewaget daventure das 5
49v 115 Daventure seget als di knape sciet 5
53v 116 Nu gewacht daventure das 4
60v 117 Alse die gesellen alsoe scieden 3
61v 118 Nu gewacht daventure das, 4
63r 119 Nu gewaget daventure das 6
64r 120 Nu doet daventure verstaen 4
64v 121 Nu gewaget daventure das 4
66r 122 Daventure telt teser steden 4
67r 123 Nu gewaget daventure das 4
68v 124 Daventure segt nu ter stont, 3
68v 125 Daventure gewaget das, 3
70ar 126 Daventure segt hier ter steden 5 Hoe die coninginne sinde ter vrouwen van Lac Ende van Claudas
71v 127 Daventure seeght alse Sarras 5 Lanceloette
75r 128 Nu gewaget daventure das, 4 Van Lancelotte ende van Mordrette
77v 129 Nu gewaget daventure das, 4
78r 130 Die aventure seget vort 4
80r 131 Dit sijn der aventure worde: 4
82v 132 Daventure sprect hier ter steden: 4
87v 133 Nu vertelt hir die sage 4
94r 134 Daventure seght hir ter stede, 4
96v 135 Daventure seget, als Lanceloet sciet 4
99r 136 Nu gewaget daventure das 3 Hoe Lanceloet weder in sinen sin quam
100r Perchevael 1 DAventure gewaget nu das, 5
101v 2 DAventure seget ons al plein, 4 Van Keyen ende van Acgraveine
102r 3 NU doet verstaen daventure 5 Van Ywaine ende Gariet, hoe si [...]
102v 4 DAventure doet ons weten 4 Hoe Mordret ende Griflet worden [gevaen] ende ho Perchevael Ywein verloeste
103v 5 DAventure doet ons weten 4 Hoe Walewein te Scaveloen was belegen metter joncfrouwen
104v 6 DAventure doet ons verstaen, 4
106r 7 DOen her Walewein was wech gevaren 5 Van Walewewein ende vander quader joncfrouwen, ende vanden riddere die hem sijn part nam
107r 8 DAventure seget, sonder waen, 6
108r 9 NU Seget ons vord die avonture, 6 Hoe Walewein metter quader joncfrouwen weder quam ende met hare voer tote Griromelante
109r 10 Die aventure seget ons vord, 6 Den c[amp jegen] Grirom[elante] van W[aleweine]
110r 11 Daventure seget nu vord, 6 Hoe die coninc Artur tusward voer ende van Waleweins soekene
111r 12 Nu gewaget daventure das, 7 Hoe Perchevael die quade joncfrouwe verloeste die met Walewein voer
111v 13 DAventure sal ons tellen, 6 Van Acglavale ende van Gregorias die Waleweine sijn part ontreet ende ontvoerde
112r 14 DAventure doet ons weten 6 Van heren Waleweine ende vanden grale
113r 15 Hier doet weten daventure 6 Hoe Gariet vergaderde an Perchevale ende haer aventuren
113v 16 Daventure brinct ons vord, 6 Hoe Walewein vacht den camp jegen Gynganbrisile ende Dyandrase
117r Moriaen 1 Ons maect cont die aventure 6 Van ene Riddere dien Percheval gewont hadde ende tArturs Hove sinde
116r 2 Daventure doet ons gewach: 4 Van Waleweine, ende van Lancelote ende van Moriane
119r 3 Nu seget ons vort die aventure, 4 Hoe Waleweine ene Joncfrowe verloeste
122r 4 Nu telt die aventure hier 5 Hoe Moriaen heren Walewein verloeste
125r 5 Daventure doet ons verstaen 5
126v 6 Nu maect ons daventure cont, 5 Hoe Lanceloet dat dier verwan ende hone Walewein verloeste
128r 7 Daventure maect ons bekint 5
129r Queste van den grale 1 Ene scone aventure hebbic gehord 11
132v 2 Nu gewaget daventure das, 5 Hoe Galaat den scilt wan, ende vander tommen. II
134r 3 Daventure seget hier ter steden, 5 Vanden cruce ende vander joncfrouwen castele. III
135v 4 Daventure seget teser steden, 5 Van Waleweine ende vanden VII ridders. IV
136r 5 Daventure doet mi verstaen, 5 Van [...] vand[...]
137v 6 Daventure seget hier ter steden, 5 Perchevaels aventuren van groten wondere. VI
141v 7 Nu seget der aventuren sage 5 Hoe Lanceloet quam tenen hermite, dine castide, ende hoe hi die hare ontfinc. VII
145r 8 Nu gewaget daventure das, 5 Van Waleweins drome ende Hestors met; ende hoe hi hen bediet ward; ende hoe Walewein Ywaine doet stac. VIII
146v 9 Alse Bohort was, horic tellen, 5 Vanden vogle dien Bohort sach, ende hoe hi vacht jegen Briadanne. IX
149v 10 Daventure telt hier ter steden, 6 Hoe Galaat Waleweine wonde, ende hoe hi Bohorde ende Perchevale vant. X
151r 11 Hier doet daventure verstaen, 5 Vanden bedde dat int scip was, hoet toequam; van Yven ende van Adame ende van Salomone. XI
152r 12 Nu mogedi vort horen tellen 4 Hoe dese III gesellen henen scieden ende int lant van Carcheloes quamen ende jegen X ridders vachten. XII
154r 13 Dese drie voren wech nadas 5 Hoe Perchevael ende Galaat die wrake vander joncfrouwen vernamen. XIII
154r 14 Daventure seget dat Lanceloet 5 Hoe Lanceloet met Perchevaels suster int scep quam ende sinen sone vant. XIV
155v 15 Daventure seget hier ter steden: 5 Hoe Galaat den coninc Mordran vertroeste ende die tomme brac, ende Perchale ende Bohorde vant, ende hoe si dat grael vonden. XV
157r 16 Dus seget der aventuren cracht, 5 Hoe tgrael gewonnen was, ende hoe Perchevaels suster begraven was. XVI
158r 17 Daventure seget hier te samen, 5 Galaats doet ende Perchevaels, ende hoe Bohort te hove quam. XVII
158v Wrake van
Ragisel
18 Ons seget hier die aventure 6 Vander joncfrouwen van Galastroet, waer ombe si Waleweine minnende ward. XVIII
159r 19 Daventure seget hier, 6 Vanden spere dat Walewein utetrac, ende van den vingerlinen, ende van Keyen. XIX
159v 20 Daventure seit ons, sonder waen 5 Hoe Walewein vacht jegen den swerten riddere. XX
160v 21 Die aventure sal u tellen 5 Van Waleweine ende der joncfrouwen van Galestroet, ende hoe hi sinen broder verloeste.
160av 22 Daventure doet ons cont, 5 Hoe Walewein Ydeine bescudde ende minnende wert.
161r 23 Nu seget vord die aventure 5 Vander joncfrouwen van Galestroet, ende van Maurus ende Walewein, ende vanden mantele.
161v 24 Daventure seget na das, 5 Hoe Walewein wilde weten vrowen gepens.
162v 25 Nu gewaget die aventure, 5 Van Waleweine ende Ydeinen ende Druideine.
163r 26 Daventure seget al bloet 5 Van Maurus ende van Gariette.
164r 27 Daventure doet mi verstaen, 5 Hoe Walewein jegen Gygantione vacht, ende van Ydire mede.
165v 28 Daventure vertelt nu hier, 5 Hoe Lanceloet vacht jegen Ydire.
166r 29 Daventure seget ons vord, 5 Hoe Lanceloet ende Bohort die joncfrouwe verloeste die opten boem sat.
167r Ridder metter mouwen 1 Ons vertelt die aventure, 6 Dat begin vanden Riddere metter Mouwen
168r 2 Daventure seget nu ter stede 4 Vanden Roden Riddere enter joncfrouwen
168r 3 Nu gewaget daventure, 4 Vanden Riddere metter Mouwen ende Sephalus
170r 4 Daventure brinct ons vord, 4 Vanden resen ende der joncfrouwen die beroeft was int wout
171v 5 Nu seget vord die aventure: 4 Hoe die Riddere metter Mouwen der joncfrouwen stiefvader doet sloech ende hoe hi moenc ward
171v 6 Daventure seget ons vord, 4 Hoe die Riddere metter Mouwen Claretten wan
172v 7 Daventure seit nu daer of, 4 Hoe die Riddere metter Mouwen sire moder vant ende hoe hi Claretten nam
173r 8 Ons seget daventure hier of 4 Van Galyas ende den Riddere metter Mouwen
173r 9 Nu seget ons vord daventure, 4 Hoe die Riddere metter Mouwen vant sinen vader
174v 10 Die aventure telt ons te hant, 4 Hoe die coninc Artur belegen es ende Clarette van Spaenge; ende vanden Riddere metter Mowen
175v 11 Daventure seget nu vord, 4 Hoe die Riddere metter Mouwe ende Galyas enen camp vochten
176r 12 Daventure doet ons becant, 4 Hoe Percheval ende Lanceloet ende Walewein entie metter Mouwen worden gevaen ende hoe Ywein metten Lybaerde verloeste
176v 13 Die aventure seit ons nu dat 4 Hoe tRidders vader metter Mouwen sijn wijf wan ende troude
178r Walewein ende Keye 1 Die aventure doet ons cont 5 Hoe Keye Walewein verriet. Ende hoe Walewein die joncfrouwe uten borre verloeste
179r 2 Nu seget vord die aventure 5 Hoe Walewein sinen broder dwanc
180r 3 Daventure doet gewach 5 Hoe Walewein den lintworm doet sloech
180v 4 Daventure seget hier ter steden, 5 Hoe Keye met sinen ridders voer aventuren soeken om Waleweine scande te done
181v 5 Daventure seget ter stont, 5 Hoe Keye ende al sine gesellen worden gevaen.
182r 6 Nu gewaget die aventure 4 Hoe Keye ende sine gesellen verloest worden.
183r 7 Daventure vertellet hier, 5 Hoe Walewein enen camp vacht jegen enen hertoge.
183v 8 Nu seget hier die aventure: 5 Hoe Walewein vacht jegen Gorlemanne drie dage.
184v 9 Nu seget vord daventure 4 Hoe Walewein twee gygante verwan.
185r 10 Ons doet die aventure nu cont 5 Hoe Walewein den tornoy verwan ende den coninc vinc van Arragoen.
187r 11 Nu sal die aventure vertellen 5 Hoe si alle quamen te hove die hi verwonnen hadde ende van Keien.
188r Lancelot en
het hert
met de
witte voet
1 Daventure vertellet, twaren, 6
188r 2 Ons telt vort die aventure 5
189r 3 Daventure doet ons cont 6 Hoe Walewein Lancelote bescudde ende enen camp voor hem vacht.
190r Torec 1 Die aventure doet ons cont, 7 Van den c[...] ende vander [...] metten [...]
190v 2 Die aventure seget na desen, 5 Van Torecs moder ende hoe hi riddere werd
191r 3 Ons doet verstaen die aventure, 5 Hoe Torec den casteel Fellon vrietde
191r 4 Daventure doet u cont, 5 Hoe Torec Melione verwan ende hoe hi seide w[...] cierkel was
192r 5 Nu gewaget die aventure, 5 Hoe Torec verloeste die joncfrouwe van Montesclare
193r 6 Die aventure gewaget hier, 6 Hoe Melions vacht jegen Raguelle ende hoe si gesellen worden.
193v 7 Daventure doet ons cont, 5 Hoe Torec jegen den vogaet vacht ende daerna jegen Druande
194v 8 Nu gewaget daventure, 5 Hoe Melions den dweerch doetde ende sconincs dochter wan
195v 9 Nu gewaget daventure das, 6 Hoe Torec enen camp vacht jegen Yweine
196r 10 Nu seget vord di aventure, 5 Hoe Torec den Roden Riddere verwan ende die joncfrouwe verloeste
196r 11 Daventure doet u cont, 6 Hoe Torec int Scep van Aventuren w[...]
198r 12 Daventure gewaget daer naer: 6
198v 13 Nu gewaget daventure, 5 Hoe Torec josterde jegen sinen oem ende jegen al die vander Tavelronden
199v 14 Daventure doet ons cont, 6 Hoe Miraude Torecke was ontfuert van Ypandere
200r 15 Nu seget daventure gereet, 6 Hoe Ar[...]rec Mirauden troude
201r Artus doet 0 Men seget dat bedinge sere vroemt 12
201v 1 Nadien dat hadde gesproken wale 5
203v 2 Daventure doet vord verstaen 5 Hoe die coninginne op Lancelote verbolgen werd om die mouwe die hi droech in den tornoy. II
206v 3 Nu seget vord daventure 5 [...]enen tornoye [...]oe Lanceloet [...]den werd. III
207v 4 Alse die coninc was gesceden 6 Hoe Morgeyn den coninc Artur vertelt al Lanceloets minne vander coninginne. IV
208v 5 Nu gewaget daventure vort, 5 Hoe die coninginne jegen Lancelote niet spreken ne wilt ende haer hof verbiet. V
210r 6 Nu gewaget daventure das, 5 Hoe die coninginne van verranessen werd beropen. VI
210v 7 Daventure seget van hen beden, 5 Hoe Lanceloet enen camp vacht over die coninginne. VII
221r 8 Op enen dach was Walewein in di sale 5 Hoe A[...] Mordre[t...] Lancelote b[...] coning[...] gevae[...]
222v 9 Die aventure seget, alsict vernam 5 Hoemen die coninginne bernen woude, ende hose Lanceloet bescudde. IX
223r 10 Die aventure sprect hier nare: 5 Hoe dat Walewein [...] begraven wo[...] groten sere, ende [...] af visieren die [...]
225r 11 Nu seget ons die aventure, 5 Hoe die [...] Lancelote bel[...] hoe dat [...] strijt ha[...]
227v 12 Opten anderen dach sijn utgevaren 5 Die ander strijt, ende Bohort ende Walewein gewont worden toter doet XII
228v 13 Nu seget vord die aventure, 4 Hoe die coninc Artur sijn wijf weder nam ende hoe Lanceloet voer te sinen lande waerd XIII
230r 14 Nu seget vord daventure, 4 Hoe Lanceloet voer tsinen lande waerd; ende hoe Bohort ende Lyoneel gecroent worden coninge XIV
230v 15 Nu seget die daventure screef, 5 Hoe die coninc Artur op Lancelote vard, ende hoe si enen starken strijt hadden XV
211v 16 Hier comt die aventure inne, 6 Hoe Mordret wilde den coninc sijn wijf nemen, ende hoe ontfloen es te Londres opten tor, daerse Mordret belegen heeft. XVI
213r 17 Nu doet daventure weten, 5 Hoe die camp [...]men werd tuschen [...] ende Lancelote, ende va[...] gemaect. XVI[I]
215r 18 Daventure seget dat si quamen 6 Die camp [tu]schen Waleweine e[nde] Lancelote. XVIII
215v 18a Wanen Walewein sine starcheit quam
216v 19 Daventure doet nu verstaen, 5 Conincs Arturs wijch optie Romeine XIX
219r 20 Nu seget vord die aventure, 6 Hoe die coninc Artur trect te sinen lande waerd XX
219v 21 Nu seget daventure dat 6 Hoe Mordret hem gereit jegen den coninc Arture te stridene XXI
231r 24 Ende dat sine souden voren vort -
231r 25 Nu gewaget daventure das, 6 Wat die[...]re d[...]so[...]
232r 26 Daventure seget ons over waer, 6 Mordrets ende Arturs [...] XXVI
235r 26a Aldus sloech di vader den sone doet, - Mordrets doet
235r 27 Daventure seget, alst soe vort quam 6 Hoe die coninc Artur verloren werd, men wiste waer XXVII
236r 29 Daventure seget nu vord 6 Hoe Lanceloet Mord[...] kindere beide doetsloech, ende den grave van Gorre. XXIX
237r 30 Nu doet daventure verstaen, 6 Hestors doet e[...] Lanceloets doet, ende haerre alre inde XXX