De Stormmeeuw

Jaar:
(1934 - 1944)
Hoofdredactie/Eindredactie:
G.J. Beerthuis
E. Steenhuysen
Uitgeverij:
De Stormvogels
Uitgever/Directeur :
C. van Geelkerken
J.L. de Bock
Genre:

In de eerste jaargang van De Stormmeeuw, het orgaan van de Nationale Jeugdstorm (de jeugdbeweging die sympathiseerde met het in Duitsland opkomende nationaal-socialisme) wordt het streven als volgt omschreven: 'Makkers! Het hoofddoel van de "Jeugdstorm" is het opwekken en vaardig maken van de Nederlandsche jeugd, haar te onttrekken aan de reeds veel te lang heerschende geest van lamlendigheid. Wij willen niet, dat de toekomstige Nederlanders zijn: s l a p p e l i n g e n, die slechts kunnen fuiven, rooken en wat dies meer zij, dat de toekomstige vrouwen van ons volk slechts in bovenstaande zaken uitblinken en daarenboven rondloopen als wandelende schilderijen, wars van oprechte natuurlijkheid.' Het blad gebruikt een militaristisch jargon met termen als leiders, stormsters en stormers, marcheeren en strijden. Uniformen zijn belangrijk. Begrippen als vaandeltrouw, de nationale volksgemeenschap, de Nederlandsche volksziel en Dietsche stammen komen geregeld aan de orde. Zelfs een informatief artikel wordt ingepast in de strategie: in een verhaal over bijen worden deze omschreven als 'een orde zonder voorbeeld, een prachtige arbeidsverdeeling, een volmaakten geest van dienen en zelfopoffering ten bate van de volksgemeenschap.' (JK)

Aanvragen

Jrg. 2, nr. 4, 24 december 1936

Jrg. 2, nr. 4, 24 december 1936