Hervormd Nederland

Jaar:
(1944 - 1983)
Hoofdredactie/Eindredactie:
Bert van Duijn
Vormgeving:
Elzeline van Amerongen
Uitgeverij:
Boekencentrum
Uitgever/Directeur :
J. Komen
Genre:

Hervormd Nederland ontstond als voortzetting van Hervormde kerk. Nood-uitgave vanwege de Synodale Urgentie-Commissie in het bevrijde gebied. Het blad is een spreekbuis voor gematigde protestanten. In de jaargang 1974 treffen we stukken aan over bijvoorbeeld de zending versus de onafhankelijke kerken in Afrika, de energiecrisis, de gezondheidszorg en 'de Engelse klassenstrijd'. In artikelen als 'Tot nu toe hebben vrouwen de kerk alleen maar schoon gemaakt' blijkt de veranderende opvatting over vrouwen in leidinggevende ambten in de kerk. Maar vanzelfsprekende zaken als het Bijbelweekrooster ontbreken niet. In 1983 werd de naam van het tijdschrift gewijzigd in HN-Magazine. Oecomenisch opinieblad, waarmee uitdrukking werd gegeven aan de wens om samen te werken met andere kerkgenootschappen. (EG)

Aanvragen

Jrg. 30, nr. 4, 26 januari 1974

Jrg. 30, nr. 4, 26 januari 1974