Copyright website

Deze website is een publicatie van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Hierop zijn de Auteurswet 1912 en de Databankenwet 1999 van toepassing. Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na toestemming van de Koninklijke Bibliotheek. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden. Verveelvoudigingen in de vorm van afdrukken of machineleesbare kopieën zijn toegestaan, mits die beperkt blijven tot enkele exemplaren en ze uitsluitend dienen tot eigen oefening, studie of gebruik.

De Koninklijke Bibliotheek heeft webteksten van pagina's over topstukken op kb.nl gepubliceerd onder een vrije licentie, een zogenoemde CC-zero licentie. De vrijgave betreft alleen de webteksten die door KB-werknemers zijn geschreven; de in de webteksten opgenomen afbeeldingen, citaten of teksten die door anderen dan KB-medewerkerszijn, vallen nadrukkelijk niet onder deze vrijgave. De vrijgegeven pagina’s zijn vermeld in dit CSV-bestand én ze zijn binnenkort herkenbaar aan het icoon van de CC-zero licentie die onderaan de pagina's wordt opgenomen. Iedereen mag de webteksten - ook op commerciële of enigerlei andere wijze – gebruiken. Bij overname van de webteksten wordt naamsvermelding van de Koninklijke Bibliotheek zeer op prijs gesteld.

Als via hyperlinks wordt verwezen naar (pagina's op) de website van de Koninklijke Bibliotheek, moeten deze als zodanig herkenbaar blijven.

Voor zover via deze website gegevens van anderen worden gedownload, bijvoorbeeld uit databanken, gelden de desbetreffende voorwaarden.

De KB spant zich in om het gebruik van teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen. Wanneer iemand desondanks meent aanspraak te kunnen maken op rechten op materiaal van deze website, wordt men verzocht contact op te nemen met de Koninklijke Bibliotheek.