Wat is een Woo-verzoek en hoe dien ik dat in?

Via een Woo-verzoek (voorheen Wob-verzoek) vraag je overheidsinformatie openbaar te maken, die in documenten is vastgelegd. Bijvoorbeeld informatie over waarom en hoe een besluit is genomen. 

Iedereen mag bij de KB een Woo-verzoek indienen. De Woo (Wet open overheid) regelt de behandeling en het toetsingskader van deze verzoeken.

We stellen geen specifieke eisen aan een Woo-verzoek. Wel moet je verzoek voldoen aan de volgende voorwaarden, zodat we goed op je verzoek kunnen ingaan:

  1. In het Woo-verzoek geef je zo precies mogelijk aan waarover je informatie vraagt.
  2. Het verzoek gaat over informatie die in documenten is vastgelegd.
  3. Het verzoek gaat over informatie waarover de KB beschikt.
  4. De informatie moet gaan over beleid van de KB of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

We kunnen een toelichting op je verzoek vragen, als niet duidelijk is of je Woo-verzoek aan de voorwaarden voldoet. Dan behandelen we het verzoek pas, als we de toelichting hebben ontvangen. 

Openbaar voor iedereen

Informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt, is toegankelijk voor iedereen.

Je kunt je Woo-verzoek indienen via @email

Woo-coördinator: Anouk Janssen (@email).