Privacyverklaring KB

Versie 9 mei 2023

In deze privacyverklaring lees je hoe de KB omgaat met de persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van je lidmaatschap, het gebruik van de diensten en voorzieningen, je bezoek aan onze leeszalen. We hechten veel waarde aan privacy. We behandelen en beveiligen persoonsgegevens dan ook met de grootst mogelijke zorg.

1. Wie is de KB?

De KB is de nationale bibliotheek: vanuit de kracht van het geschreven woord dragen we bij aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland. Dit doen we samen met vele partners in het domein van de openbare bibliotheken, het erfgoed en de wetenschap. Als nationale bibliotheek maakt de KB de bibliotheekcollectie-Nederland zichtbaar, bruikbaar en houdbaar. De vrije toegang tot dit gezamenlijke bezit van publiek gefinancierde bibliotheken zorgt ervoor dat mensen op nieuwe ideeën worden gebracht en op elkaars inzichten kunnen voortbouwen.

De KB is gevestigd in (2595 BE) Den Haag op het adres Prins Willem-Alexanderhof 5. Ons KvK-nummer is 27377634.

2. Welke gegevens verzamelen we?

 • Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en eventuele overige gegevens die je bij je inschrijving of aanvraag heeft ingevoerd.
 • Gegevens die je bij je registratie voor een bepaalde dienst, voorziening (bijvoorbeeld als Vriend van de KB) of evenement van de KB hebt ingevoerd.
 • Informatie over je lidmaatschap, zoals de datum waarop je lid bent geworden en je lidmaatschapsvorm, je KB-registratie of pasnummer, de hoogte van de eventueel door jouw verschuldigde lidmaatschapsvergoeding en toepasselijke kortingen of acties.
 • De wijze waarop je je gelegitimeerd hebt bij inschrijving voor een lidmaatschap (via DigiD, tonen legitimatie- en adresbewijs aan de balie of opsturen kopie of scan). We maken geen kopieën van je legitimatie- of adresbewijs. Als je een kopie van je legitimatiebewijs opstuurt, raden we je aan om een veilige kopie te maken en in ieder geval je BSN-nummer en pasfoto af te schermen. We vernietigen legitimatie- en adresbewijzen direct na verificatie en slaan deze niet op.
 • Je aanvraag om een bepaalde publicatie te lenen of te raadplegen uit het magazijn en de door jou geleende publicaties. We bewaren deze gegevens alleen naar een tot jouw herleidbare vorm voor zover het een publicatie uit de leeszaal Bijzondere Collecties betreft. In andere gevallen anonimiseren we deze gegevens nadat je de publicatie heeft ingeleverd of deze is terugbezorgd.
 • Als je onze leeszalen betreedt met een pas via de toegangspoortjes, dan lezen wij automatisch je pasnummer uit en controleren we of het pasnummer recht geeft op toegang tot de leeszaal. Het pasnummer wordt samen met het tijdstip van binnenkomst en van vertrek versleuteld opgeslagen.
 • De bewegende beelden die onze beveiligingscamera’s van jou vastleggen wanneer je de algemene delen van het gebouw betreedt en wanneer je in de KB-ruimtes (zoals de leeszalen) van het gebouw bent.
 • Transactiegegevens van online aanvragen of aankopen, zoals de datum van je aankoop, gekochte producten (zoals boeken, beeldmateriaal, scans of kopieën), het aankoopbedrag, toepasselijke kortingen of acties en je bankrekeningnummer (om je een restitutie te kunnen doen in het geval je gebruik maakt van je herroepingsrecht). Betalingen vinden plaats via een externe betaalprovider.
 • Welke digitale collecties en bestanden je raadpleegt met je KB-inloggegevens.
 • Bestanden die je opslaat op een computer in de leeszaal waarop je met je KB-inloggegevens bent ingelogd.
 • Je communicatie met onze klantenservice, zoals de door jou gestelde vragen, ingediende klachten of meldingen, het onderwerp en de aard daarvan, de termijn waarbinnen de vraag of klacht definitief is afgehandeld en op welke wijze aan de melding gevolg is gegeven.
 • Je toestemming (opt-in) voor het ontvangen van 1 of meer van onze nieuwsbrieven en je eventuele afmelding daarvoor.
 • Verkeersgegevens die we van jou verzamelen bij het gebruik van onze websites of apps.

Hoe komt de KB aan jouw persoonsgegevens?

De KB kan je persoonsgegevens op een aantal manieren verzamelen, bijvoorbeeld wanneer je:

 • je inschrijft voor een lidmaatschap of een evenement
 • online een product aanvraagt of koopt
 • inlogt om gebruik te maken van onze digitale collecties en bestanden
 • onze leeszaal bezoekt en/of gebruik maakt van onze voorzieningen
 • met ons communiceert
 • je inschrijft voor onze nieuwsbrief

3. Voor welke doeleinden verzamelen en gebruiken we je gegevens?

We verzamelen en gebruiken je gegevens:

 • Om je als lid in te schrijven en je inschrijving te onderhouden in onze klantadministratie.
 • Om te beoordelen of je in Nederland woonachtig bent en voldoet aan de criteria om lid te worden en gebruik te mogen maken van onze diensten en voorzieningen.
 • Om je in te schrijven voor een bepaalde dienst, voorziening (bijvoorbeeld als Vriend van de KB) of evenement van de KB.
 • Om onze diensten, voorzieningen en evenementen te verzorgen en je te ondersteunen bij het gebruik van die diensten, voorzieningen en evenementen.
 • Voor beveiligingsdoeleinden (zie onder ‘Beveiliging’ voor meer informatie).
 • Om je informatie te geven en met jou te communiceren over onze diensten.
 • Om op je vragen te reageren en je klachten en meldingen af te handelen.
 • Voor statistisch onderzoek en gerichte marketing (zie hierna onder ‘Statistisch onderzoek’ en ‘Gerichte marketing’ voor meer informatie).
 • Om auteursrechtschendingen tegen te gaan en te beëindigen (zie onder ‘Beveiliging’ voor meer informatie).
 • Om te voldoen aan op de KB rustende wet- en regelgeving.
 • Om de aan de KB opgedragen publieke taken uit te voeren.
 • Voor klanttevredenheidsonderzoeken als je je hiervoor via sociale media of via 1 van onze nieuwsbrieven hebt aangemeld.
 • Hierna volgt meer informatie over een aantal specifieke doeleinden.

Statistisch onderzoek

De KB doet statistisch onderzoek naar algemene trends in het gebruik van haar diensten en voorzieningen. We gebruiken alleen geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens, zoals onder nummer 2 beschreven, die zijn losgekoppeld van direct identificerende gegevens zoals je naam en lidmaatschapsnummer. Zo houden we statistieken bij over welke, het soort en de hoeveelheid publicaties die worden geleend of die in de leeszalen op aanvraag of online via onze beveiligde omgeving worden geraadpleegd.

Ook houden we bij hoeveel bezoekers onze leeszalen bezoeken en op welke tijdstippen. We gebruiken de resultaten van de onderzoeken om onze dienstverlening en voorzieningen te evalueren en te optimaliseren. De onderzoeksresultaten kunnen uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd worden aan onze leveranciers van content (zoals uitgevers en licentiegevers). Ook zij gebruiken deze resultaten om hun diensten beter af te stemmen op jouw wensen en behoeften.

Gerichte marketing

Met je toestemming gebruiken wij je persoonsgegevens om je 1 of meer van onze nieuwsbrieven met informatie over onze diensten en voorzieningen te sturen. Je kunt je altijd weer afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief door de instructies in de nieuwsbrief te volgen. In onze nieuwsbrieven maken we gebruik van pixels, zodat we kunnen meten of een nieuwsbrief is geopend en hoe vaak er wordt doorgeklikt naar onze website. Deze pixels gebruiken we alleen om de prestaties van de nieuwsbrief en daarmee de gebruikerservaring te verbeteren.

Cookies en vergelijkbare technieken

Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Voor meer informatie, zie onze cookieverklaring.

Beveiliging

Met het oog op het behoud en de bescherming van onze (digitale) collectie verwerken we bepaalde van de onder nummer 2 beschreven persoonsgegevens van jou. Zo houden we bij wie een gedrukte publicatie heeft geleend of geraadpleegd, zodat wij bij beschadiging of vermissing van een publicatie zo nodig passende maatregelen kunnen treffen. Daarnaast gebruiken we camera’s om jou en onze eigendommen te beveiligen. We gebruiken je gegevens ook om fraude of misbruik van onze diensten of voorzieningen op te sporen of te voorkomen. Voor onze digitale collecties en bestanden controleren we bijvoorbeeld of deze worden geraadpleegd in strijd met onze afspraken met uitgevers en/of licentiegevers.

Archivering digitale culturele erfgoed

De KB archiveert sinds 2007 de belangrijkste websites over de taal, cultuur en geschiedenis van Nederland. Op deze gearchiveerde websites kunnen ook persoonsgegevens voorkomen zoals namen, foto’s en andere informatie over een persoon. Het webarchief is alleen toegankelijk in de KB-leeszaal. Lees meer over de juridische aspecten van onze webarchivering.

De KB vraagt aan uitgevers om van iedere in Nederland uitgegeven publicatie, dus ook digitale publicaties, een exemplaar ter beschikking te stellen voor het Depot van Nederlandse Publicaties. Ook in deze digitale publicaties kunnen persoonsgegevens, zoals namen, foto’s en andere informatie van een persoon voorkomen. Zie voor meer informatie over deponeren voor uitgevers.

KB-klantenpanel

Wanneer je je aanmeldt voor het KB-klantenpanel, verwerken we je voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en geslacht. Daarnaast kun je bij je aanmelding invullen of je lid bent van de KB en/of de Openbare Bibliotheek (een lokale bibliotheek en/of online Bibliotheek en van welke KB-websites je gebruikt maakt.

Je gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoeksdoeleinden. De antwoorden op vragen in de onderzoeken worden losgekoppeld van je persoonsgegevens. De onderzoeksresultaten zijn daarmee geanonimiseerd. Met de anonieme onderzoeksresultaten kunnen wij toetsen of onze diensten voldoen aan de behoefte van onze klanten en hoe we onze diensten kunnen verbeteren. Zolang je staat ingeschreven als deelnemer van het KB-klantenpanel bewaren wij je contactgegevens om je te kunnen benaderen voor verschillende soorten onderzoeken.

Bij deelname aan onderzoeken (gebruikerstesten, interviews of groepsdiscussies) op locatie, verwerken wij je bankgegevens indien je gebruik maakt van de mogelijkheid om een reiskostenvergoeding te ontvangen. Daarnaast worden je persoonsgegevens gebruikt om te zorgen voor een gevarieerde groep van participanten.

4. Grondslagen

We verwerken je gegevens op basis van jouw toestemming (bijvoorbeeld om de nieuwsbrief te sturen), om je lidmaatschapsovereenkomst uit te voeren, om te voldoen aan wettelijke plichten die op ons rusten, voor de vervulling van onze publieke taak (algemeen belang) of voor een van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.

Als je weigert om gegevens te verstrekken die we nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren of te voldoen aan onze wettelijke plichten, dan kun je mogelijk geen of alleen beperkt gebruik maken van onze diensten, voorzieningen en evenementen. Wanneer we je gegevens verwerken voor de vervulling van onze publieke taak (algemeen belang) of een van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, treffen we redelijke waarborgen voor een zorgvuldig gebruik van je gegevens. Een van onze gerechtvaardigde belangen is de beveiliging van kwetsbare publicaties. Voor meer informatie, zie de hiervoor omschreven doeleinden waarvoor we je gegevens gebruiken en verzamelen.

5. Wie heeft toegang tot je gegevens?

Medewerkers van de KB hebben alleen toegang tot je gegevens wanneer zij vanuit hun functie geautoriseerd zijn om gegevens in te zien, aan te passen of eventueel te verwijderen. Deze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding.

De aanlevering van bepaalde digitale content (zoals gelicentieerde bestanden) wordt verzorgd door onze samenwerkingspartners. Deze samenwerkingspartners hebben geen toegang tot je gegevens. Zij ontvangen enkel geaggregeerde onderzoeksresultaten (zie onder nummer 3).

Bij de levering van onze diensten worden we ondersteund door een aantal door ons zorgvuldig geselecteerde leveranciers (zoals hostingproviders en e-mailserviceproviders). Sommige van deze leveranciers hebben toegang nodig tot bepaalde gegevens om hun diensten te kunnen leveren. We verplichten al deze leveranciers om passende beveiligingsmaatregelen te nemen met betrekking tot je gegevens en te handelen volgens onze instructies.

Wij zullen je persoonsgegevens niet verstrekken aan andere derden, tenzij je daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

6. Andere omgevingen

Onze website kan links bevatten naar omgevingen van derden, zoals iDEAL, Mastercard, Visa en SEPA. Als je deze links volgt, verlaat je onze omgeving. Hoewel we deze derden met veel zorg hebben gekozen, aanvaardt de KB geen aansprakelijkheid voor het gebruik van je gegevens door die derden. Voor meer informatie kun je de privacyverklaring van de derden raadplegen (indien aanwezig).

7. Beveiliging en bewaartermijn

De KB draagt er zorg voor dat je persoonsgegevens adequaat worden beveiligd zodat je gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.

Tenzij wij verplicht zijn om op grond van wetgeving je gegevens langer te bewaren, hanteren we de volgende bewaartermijnen:

 • Camerabeelden worden maximaal 4 weken bewaard.
 • Welke digitale collecties en bestanden je met je KB-inloggegevens raadpleegt, bewaren we in logbestanden gedurende maximaal 1 jaar.
 • Bestanden die je opslaat op een computer in de leeszaal waarop je met je KB-inloggegevens bent ingelogd, bewaren we niet langer dan 7 dagen. Je browsegeschiedenis wordt direct gewist bij het uitloggen of automatisch na 60 minuten inactiviteit.
 • Automatisch in logbestanden vastgelegde gegevens ten aanzien van raadplegingen van onze digitale collecties en bestanden worden na uiterlijk 1 jaar verwijderd.
 • Tot welke Bijzondere Collectie-stukken je inzage hebt gehad, bewaren we 10 jaar.
 • Direct tot jou herleidbare gegevens, zoals je naam of adres, bewaren we maximaal 2 jaar nadat je lidmaatschap is beëindigd.
 • Geaggregeerde gegevens die we gebruiken voor statistisch onderzoek verwijderen we uiterlijk 3 jaar nadat we deze gegevens hebben verzameld.
 • Voor het klantenpanel bewaren we direct tot jou herleidbare gegevens tot 1 week nadat je lidmaatschap van het KB-klantenpanel is beëindigd.
 • Wanneer je als KB-klantenpanellid toestemming geeft een in de KB afgenomen interview te filmen, blijven de opnames maximaal 10 maanden bewaard.

8. Recht op inzage, correctie, beperking, verwijdering en dataportabiliteit

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen, de verwerking van persoonsgegevens te beperken of een deel van je persoonsgegevens door te geven aan andere organisaties. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Als je toestemming heeft gegeven tot het verwerken van je persoonsgegevens (zoals het ontvangen van de nieuwsbrief) heb je het recht om deze toestemming weer in te trekken. In bepaalde situaties kunnen deze rechten beperkt zijn, bijvoorbeeld als wij kunnen aantonen dat wij een wettelijke verplichting hebben je persoonsgegevens te verwerken.

Voor uitoefening van je rechten kun je gebruik maken van onze modelbrieven. Wij zullen in beginsel binnen 4 weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen we de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. We kunnen je vragen om aanvullende informatie te verstrekken om je identiteit te controleren.

We willen je erop wijzen dat we verzoeken tot verwijdering van persoonsgegevens uit bronmateriaal op de website, het webarchief of het e-depot niet in behandeling kunnen nemen. De privacywetgeving bevat een uitzondering waardoor het recht om verwijdering van gegevens te verzoeken niet geldt voor de verwerkingen door onder andere bibliotheken, zoals de KB, voor literaire en/of journalistieke doelen. Daaronder valt ook de archivering van literaire werken op de KB-websites, het webarchief en e-depot. Dat betekent dat we wettelijk gezien je verwijderverzoek niet in behandeling kunnen nemen.

Wel is het mogelijk om je persoonsgegevens minder vindbaar te laten maken. Het gaat hier om het recht om vergeten te worden in zoekresultaten van zoekmachines ('vergeetrecht'). Een dergelijk verzoek kun je bij Google indienen. Google kan ervoor zorgen dat haar zoekmachine geen resultaten meer toont naar informatie waarin je persoonsgegevens voorkomen. Een formulier daarvoor tref je aan op de website van Google. Of je verzoek zal slagen, is niet op voorhand te zeggen; de toetsing wordt uitgevoerd door Google op basis van criteria die door het Europees Hof van Justitie zijn vastgesteld. De KB heeft hier geen enkele invloed op en kan ook niet voor je bemiddelen bij Google.

9. Wijzigingen

De KB kan deze privacyverklaring wijzigen. We zullen je op passende wijze informeren over wezenlijke wijzingen. In alle andere gevallen raden wij aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

10. Vragen, opmerkingen of klachten?

Wij nemen je privacy serieus. Heb je vragen, opmerkingen of klachten, dan kun je contact opnemen met onze klantenservice via: @email. Je kunt ook een brief sturen aan de Functionaris Gegevensbescherming van de KB via:

KB
T.a.v. functionaris Gegevensbescherming
Antwoordnummer 93003
2509 VB Den Haag

Wij hopen dat wij al je vragen over onze verwerking van je persoonsgegevens kunnen beantwoorden. Mocht dat niet zo zijn, dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.