Beatrijs: moderne vertaling door Willem Wilmink

 • Het dichten brengt me weinig voordeel.
 • De meeste mensen zijn van oordeel
 • dat ik een ander vak moet leren,
 • En toch, om haar te eren.
 • die als moeder maagd kon blijven,
 • wil ik een wonder gaan beschrijven
 • waarmee de Here God beoogde
 • Maria te loven, die hem zoogde.
 • Over een non wil ik gaan dichten:
 • moge God mijn geest verlichten,
 • want ik moet hoofd- en bijzaak scheiden
 • en dit tot een goed einde leiden.
 • Ik moet me aan de feiten houden
 • die Gijsbrecht me eens toevertrouwde,
 • een monnik die als schriftgeleerde
 • dagelijks boeken bestudeerde
 • en daarin ook dit wonder las.
 • De non, van wie al sprake was,
 • was een edelvrouw, zo fijn van zeden
 • dat men er, naar ik meen, op heden
 • niet één meer vindt van dat gehalte,
 • van zowel zeden als gestalte.
 • Als ik de lof zong van haar leden
 • en van al haar bekoorlijkheden,
 • zou dat de hoorder weinig stichten.
 • Hoor dan, wat ze voor werk verrichtte
 • gedurende de lange tijd
 • dat ze gekleed was in 't habijt,
 • daar in dat mooie klooster, waar
 • ze kosteres was, jaar na jaar.
 • Ze was nooit lui of onzorgvuldig,
 • bij dag of nacht nooit ongeduldig,
 • was vlug en vaardig in haar werk,
 • moest de klok luiden in de kerk,
 • lei boeken klaar, stak kaarsen aan,
 • heeft 's morgens 't klooster op doen staan.
 • Maar met dat al was ze niet zonder
 • 't gevoel dat aandoet als een wonder
 • bij wie het treft, in alle landen:
 • de liefde, die nu eens tot schande,
 • ziekte, wraak of weemoedigheid
 • en dan ook weer tot vreugde leidt.
 • De wijze maakt ze tot zo'n zot
 • dat hij de slaaf wordt van zijn lot,
 • of dat hem nu verheugt of spijt.
 • Sommigen raken de kluts goed kwijt:
 • moeten ze nu spreken of zwijgen
 • om het gewenste te verkrijgen?
 • Liefde loopt menigeen onder de voet,
 • die ze al dan niet weer opstaan doet
 • en ze maakt tot gulle lieden
 • wie geen stuiver zouden bieden
 • als zij het niet voor zou schrijven.
 • Er zijn er ook, die standvastig blijven,
 • die samen delen in hun leven
 • al wat de liefde heeft gegeven
 • aan blijdschap en genot en rouw
 • en zulke liefde noem ik: trouw.
 • Er is niemand die overziet
 • hoeveel geluk, hoeveel verdriet
 • de liefde kunnen vergezellen.
 • Daarom mag je geen oordeel vellen
 • over de liefde van die non,
 • waar ze niet aan ontkomen kon.
 • Want de duivel ziet er op toe
 • de mens te verleiden, hij wordt het nooit moe:
 • bij dag of nacht en vroeg of laat
 • is hij druk doende met het kwaad.
 • Veel streken heeft hij uitgevonden
 • om te bekoren met vleselijke zonden.
 • De arme non stierf duizend doden
 • en ze bad God, haar in haar /node/n
 • troost te geven door Zijn genade.
 • Ze zei: 'Ik ben zo zwaar beladen
 • met niets dan liefde, en zo gewond
 • - Hij weet het, die tot op de grond
 • van de zielen af kan dalen -
 • dat mijn ziekte me doet verdwalen.
 • Ik moet een ander leven leiden,
 • dus ik leg mijn habijt terzijde.'
 • Hoor, hoe het haar hierna verging.
 • zij deed meteen de jongeling
 • van wie ze hield een brief toekomen
 • met wat moest worden ondernomen:
 • hij zou in't klooster haar ontmoeten
 • en zo zijn nieuw geluk begroeten.
 • De bode kwam, waar de jongen was.
 • Die pakte de brief en las
 • wat zijn vriendin hem had geschreven.
 • Het heeft hem grote vreugde gegeven
 • en hij haastte zich naar daar.
 • er was al sinds hun twaalfde jaar
 • liefde tussen deze twee
 • en ze hadden het daar moeilijk mee.
 • Naar 't klooster ging hij rijden
 • waar hij bij 't raampje haar verbeidde
 • dat daar in de bezoekzaal zat.
 • Voorzichtig vroeg hij naar zijn schat,
 • of hij haar mocht spreken en zien.
 • Ze kwam een ogenblik nadien
 • om een blijk van liefde op te vangen
 • bij 't raampje, dat met ijzeren stangen
 • in lengte en breedte was bevlochten.
 • Hoe ze toch tegen hun tranen vochten,
 • want hij zat buiten en zij zat binnen
 • en zo konden ze niets beginnen.
 • Daar zaten ze, het leken uren
 • en zij hadden zoveel te verduren:
 • verblekend, blozend, droef en blij.
 • 'Ach lieveling,' verzuchtte zij,
 • 'ik heb er zo veel moeite mee,
 • toe, zeg me gauw een woordje of twee
 • dat mij een beetje troosten kan.
 • Ik word er zo wanhopig van,
 • de liefdesangel in mijn hart
 • steekt me en geeft me pijn en smart.
 • Ik zal dagelijks moeten lijden
 • totdat jij me komt bevrijden.'
 • Hij koos zijn woorden keurig:
 • 'Ook ik, vriendin, ben treurig,
 • want al vele lange dagen
 • moeten wij dit verdragen.
 • Als ik je wilde kussen,
 • dan kwam er steeds wat tussen.
 • Aan Venus met haar streken
 • zijn wij bijna bezweken;
 • moge God haar verdoemen,
 • want ze laat twee mooie bloemen
 • moedeloos de kopjes buigen.
 • Als ik jou kon overtuigen
 • het habijt terzij te leggen
 • en mij dan de tijd te zeggen
 • dat ik je hier vandaan kon leiden...
 • Ik zou alles voorbereiden:
 • mooie kleren zou je dragen,
 • rijke voering, bonten kragen,
 • mantel, jurk en overkleed.
 • Met jou deel ik lief en leed,
 • ik blijf bij je in de zure
 • en de zoete avonturen
 • als jij geloof hecht aan mijn woorden.'
 • 'Vriend, dit is wat ik graag hoorde,'
 • zei ze, 'dus neem ik het aan
 • en wil zover met je gaan
 • dat geen mens in de abdij
 • meer iets weet van jou en mij.
 • Kom dan over zeven nachten
 • en dan moet je op me wachten
 • in die mooie boomgaard daar,
 • bij de wilde rozelaar.
 • Dan kom ik een deurtje uit
 • en dan ben ik dus je bruid,
 • die zal gaan waar jij begeert.
 • Zolang mij geen ziekte deert
 • en geen narigheid of pijn,
 • zal ik zijn waar jij zult zijn
 • en je zorgen helpen dragen.
 • 'k Wou van jou hetzelfde vragen.'
 • Toen dit was overeengekomen,
 • heeft hij afscheid van haar genomen
 • en ging naar zijn gezadeld paard
 • en toen reed hij in volle vaart
 • over gras en over hei
 • naar een stad, daar vrij dichtbij.
 • Denk niet dat hij zijn lief vergat:
 • hij ging winkelen in die stad,
 • kocht blauwe stof en ook scharlaken
 • en daarvan liet hij maken:
 • een mantel en een kap, heel breed,
 • een jurk en ook een overkleed,
 • alles afgezet met bont.
 • Niemand die ooit vrouwen vond
 • met mooiere kleren om te dragen:
 • ze werden geprezen door al wie ze zagen.
 • Mes en gordel, beugeltas
 • kocht hij haar, hoe duur 't ook was,
 • gouden haarnetten en ringen,
 • en nog veel meer mooie dingen.
 • Naar al 't bijzondere liet hij vragen
 • dat een bruid maar kan behagen.
 • Met geld genoeg voor een paleis
 • ging hij in de avond laat op reis,
 • is de stad heimelijk uitgereden
 • met op zijn paard de kostbaarheden
 • goed opgetast. Met flinke spoed
 • reed hij het klooster tegemoet.
 • Volgens afspraak zat hij daar
 • onder de wilde rozelaar
 • tussen de bloemen en de dauw
 • totdat zijn liefste komen zou.
 • We laten hem daar even blijven
 • om 't mooie meisje te beschrijven
 • dat hem niet uit haar hoofd kon zetten,
 • die nacht, bij 't luiden van de metten.
 • Toen de metten waren gezongen
 • door zowel de ouden als de jongen
 • die in dat klooster waren gegaan
 • en ze uit het koor vandaan
 • naar de slaapzaal gingen met hun allen,
 • liet zij zich op haar knieën vallen
 • en ze sprak innige gebeden,
 • zoals zo vaak in het verleden.
 • Heel angstig lag ze voor 't altaar
 • en deze woorden bad ze daar:
 • 'Maria, moeder vol genade,
 • mijn lichaam, het kan na mijn daden
 • het habijt niet meer verdragen.
 • U kent in al zijn levensdagen
 • de mens en zijn onzekerheden.
 • Ik heb gevast en heb gebeden
 • en ben mezelf ook gaan kastijden,
 • maar 't bracht geen oplossing voor 't lijden.
 • De liefde liep me onder de voet,
 • zodat ik het wereldse dienen moet.
 • Zo waar, Heer, als u werd gevangen
 • en tussen twee boeven gehangen
 • aan een kruis dat uw leden rekte,
 • zo waarlijk als U Lazarus wekte
 • uit zijn graf en uit zijn dood,
 • zo waarlijk kent U al mijn nood.
 • U kunt mij de zonden vergeven
 • waarin ik zal moeten leven.'
 • Daarna heeft ze het koor verlaten
 • om met Maria te gaan praten:
 • ze is voor haar klein beeld getreden
 • en knielde daar en heeft gebeden,
 • dat ogenblik van angst bevrijd:
 • 'Dag en nacht heb ik wat ik lijd
 • U toevertrouwd: al mijn verdriet,
 • maar veel geholpen heeft het niet.
 • Ik raak al mijn verstand nog kwijt
 • als ik langer blijf in dit habijt!'
 • Ze trok haar pij uit en legde die daar
 • op het Onze Lieve Vrouwe-altaar.
 • Ze heeft haar sandalen uitgedaan
 • en hoor, hoe dit nu door zal gaan:
 • De sleutels van de sacristie
 • hing ze vlak bij Maria, die
 • daar stond, vlak tegenover haar.
 • Ze hing die zware sleutels daar
 • opdat die in het oog zouden springen
 • als de getijden weer aanvingen.
 • Want iedereen is wel zo goed
 • dat hij Maria even groet,
 • iedereen kijkt haar toch aan,
 • zegt 'ave', voor weer door te gaan.
 • Dat leek de non een zeker ding,
 • zodat ze daar de sleutels hing.
 • Daar ging ze dan in al haar leed,
 • slechts in een onderjurk gekleed,
 • is naar een deurtje toegelopen
 • en deed het voorzichtig open
 • en ongemerkt ging ze daaruit,
 • stilletjes, zonder geluid.
 • Vol van vrees kwam ze onder de bomen
 • en de jongeling zag haar komen
 • en hij zei 'Lieveling, schrik maar niet,
 • het is je vriend, die je hier ziet.'
 • Toen die twee daar samenkwamen,
 • toen begon ze zich te schamen,
 • want ze stond in haar ondergoed,
 • met niets op 't hoofd of aan de voet.
 • Hij zei: 'Meisje van mijn verlangen,
 • ik zal je lichaam gaan omhangen
 • met mooie sjaals en mooie kleren,
 • je hoeft je niet lang meer te generen,
 • want alles ligt al voor je klaar.'
 • Toen gingen ze onder de rozelaar
 • en daar waren kleren genoeg,
 • veel meer dan waar ze ooit om vroeg.
 • Van alles gaf hij haar twee paar;
 • de blauwe kleren nam ze daar,
 • fijn van snit en goed van pas.
 • en zo vriendelijk als hij was...
 • Hij lachte: 'Lief, dit hemelsblauw
 • staat beter dan dat kloostergrauw.'
 • Twee kousen trok ze aan,
 • twee Cordoba-schoenen, welgedaan,
 • die haar zoveel beter stonden
 • dan die sandalen, met linten gebonden.
 • Hij wilde haar ook verblijden
 • met sluiers van witte zijde,
 • die ze over haar hoofd heenhing.
 • Nu kuste haar de jongeling
 • vriendelijk op haar mond.
 • Het leek hem, toen ze voor hem stond,
 • of de zon al was gaan stralen.
 • Vlug is hij zijn paard gaan halen
 • en heeft haar vóór zich in 't zadel gezet
 • en ze reden, door geen mens belet
 • aan één stuk door tot het ging dagen
 • en ze geen achtervolgers zagen.
 • Toen het al licht werd in het oosten,
 • zei ze: 'God, die de wereld kan troosten...
 • laat Uw zegen op ons dalen.
 • Ik zie de eerste zonnestralen:
 • was ik het klooster nog niet uit,
 • ik had de ochtendklok geluid,
 • was als eerste in 't koor gekomen
 • in dat klooster met zoveel vromen.
 • Mijn reis zal mij misschien berouwen,
 • de wereld is zo slecht te vertrouwen
 • en ik krijg mijn deel daarvan.
 • De wereld lijkt op een handelsman
 • die waardeloze kermisdingen
 • aan de man brengt als gouden ringen.'
 • 'Hemels mooi meisje, zo moet je niet praten.
 • als ik jou ooit zou verlaten,
 • dan moge God mij kwellen.
 • Ik zal je altijd vergezellen,
 • in voorspoed en grote nood,
 • niets kan ons scheiden dan de dood.
 • Waarom twijfel je aan mij?
 • Kwade trouw was er nooit bij
 • en op jou was ik nog nooit boos.
 • Sinds ik jou als de liefste koos,
 • liet ik zelfs geen keizerinnen
 • meer in mijn gedachten binnen.
 • Wou er zo een met me leven,
 • 'k zou aan jou de voorkeur geven.
 • Ons kan weinig overkomen,
 • ponden heb ik meegenomen,
 • geld genoeg voor een paleis.
 • Wees een dame, tot elke prijs.
 • Al gaan we naar Parijs of Wenen,
 • ik zal geen geld hoeven te lenen
 • nog in geen zeven jaren.'
 • Ze zagen plotseling waar ze waren:
 • aan de zoom van een prachtig bos.
 • De vogels zongen er lustig op los,
 • zodat je hun verliefd chanson
 • ver in de omtrek horen kon.
 • Elk zong zoals 't hem mocht gebeuren.
 • En bloemen in hun felle kleuren
 • waren op 't groene veld ontloken,
 • zo mooi, en die zo heerlijk roken.
 • Onder de heldere, wonderschone
 • hemel stonden veel fraaie bomen,
 • allemaal rijk gevuld met blaren.
 • Nu ging de jongen iets verklaren
 • dat hij al heel lang in zich droeg.
 • 'Liefste,' zei hij, ''tis hier mooi genoeg
 • om wat te dwalen en bloemen te plukken
 • en de dingen te doen die het hart verrukken:
 • 't is hier geschikt voor het minnespel.'
 • 'Boerenkinkel,' zei ze, 'wat denk je wel!
 • Moet ik vrijen in 't open veld,
 • zoals vrouwen het doen, voor geld
 • met hun ordinaire lijven?
 • Ik zou niet weten waar ik moest blijven
 • van schaamte. Nu weet ik, vent,
 • dat je een boerenhufter bent.
 • God zal je om dit voorstel haten
 • en met zo iemand heb ik me ingelaten.
 • Nou ja, als je 't maar niet zult herhalen.
 • Hoor! De vogeltjes in de dalen,
 • hoor ze zingen en hoe ze kwelen,
 • dan hoef je je niet te vervelen.
 • Als ik bij je ben en naakt
 • op een bed, goed opgemaakt,
 • doe dan al wat je behaagt,
 • alles waar je hart om vraagt,
 • maar je maakt me witheet van binnen
 • door er hier over te beginnen.'
 • Hij zei: 'Liefste, wees niet meer kwaad.
 • Ik luisterde naar Venus' raad.
 • God geve me schande en plagen
 • als ik er ooit weer van zal gewagen.'
 • Ze zei: 'ik vergeef het je dan.
 • Je bent voor mij de enige man
 • van al wie er op aarde wonen.
 • Al leefde Absalom, de schone,
 • en al zou hij mij verklaren
 • dat ik met hem duizend jaren
 • in weelde en rust zou mogen leven,
 • ik zou jou er niet voor geven.
 • Liefste, ik heb jou uitverkoren.
 • Geen die over mij zal horen
 • dat ik jou ooit was vergeten.
 • Was ik in 't hemelrijk gezeten
 • en jij hier beneden,
 • ik kwam naar jou met rasse schreden.
 • Oei...God, laat het ongewroken
 • dat ik zo dwaas heb gesproken:
 • aan de blijdschap in het hemelrijk
 • is hier geen enkele vreugde gelijk.
 • Daar is de minste zo volmaakt
 • dat hij naar niets anders haakt
 • dan zijn gezicht naar God te wenden.
 • Al het aardse is ellende,
 • het beste op aarde haalt het niet
 • bij het minste dat men daar ziet.
 • Wie dat beseffen, leven goed.
 • Dat weet ik, ook nu 'k dwalen moet
 • en mij in zonden ga begeven,
 • lieveling, door met jou te leven.'
 • Aldus verliepen hun gesprekken.
 • Ze zijn door berg en dal gaan trekken
 • en daar is zoveel meer geschied,
 • dat zeg ik allemaal maar niet.
 • Een lange reis was dat,
 • toen kwamen ze bij een stad
 • in een van de mooiste dalen.
 • Daar konden ze hun hart ophalen:
 • een aantal jaren, en wel zeven,
 • hadden ze daar een luxe leven
 • en bedreven de liefde samen
 • zodat er twee kinderen kwamen.
 • Maar toen ze na die zeven jaren
 • door al hun geld heen waren,
 • toen moesten ze van alles belenen
 • en toen, achter elkaar, verdwenen
 • kleren, sieraden en paarden:
 • alles verkocht voor de halve waarde,
 • heel hun welvaart naar de maan.
 • Ze hadden geen middelen van bestaan:
 • zij kon zelfs geen garen spinnen
 • om de kost ermee te winnen.
 • Daarbij: er kwamen steeds hogere prijzen
 • voor bier en wijn en alle spijzen,
 • voor al wat je drinken kon of bijten.
 • En toen kwamen de verwijten.
 • Ze waren allebei liever dood
 • dan te gaan bedelen om brood.
 • De armoede spaarde hun liefde niet
 • al deed het hun beiden veel verdriet.
 • De man brak al zijn dure eden
 • en liet haar in de narigheden,
 • is naar zijn eigen land getogen
 • en was voor altijd uit haar ogen.
 • Zij moest het met haar wondermooie
 • twee kinderen maar zien te rooien.
 • Ze zei: 'Het is precies gegaan
 • als ik vreesde van het begin af aan.
 • Ik ben nu in alle staten,
 • want diegene heeft mij verlaten
 • op wie ik mij altijd verliet.
 • Maria, Vrouwe, vergeet mij niet,
 • bid voor ons drieën, hemelse bode,
 • dat de honger ons niet kan doden.
 • Nu mijn bestaan in duigen viel,
 • moet ik mijn lichaam en mijn ziel
 • bevlekken met zondige daden.
 • Maria, Vrouwe, heb genade.
 • Ook al kon ik garen spinnen,
 • wat zou ik ermee winnen?
 • In twee weken en half brood.
 • Ik moet.gedwongen door de nood,
 • buiten de stad, in't open veld
 • mijn lichaam verkopen voor geld
 • om eten te kunnen krijgen,
 • want ik moet toch mijn eigen
 • kinderen te eten geven?'
 • Zo ging ze in een zondig leven,
 • want men vertelt, en het is waar,
 • dat ze gedurende zeven jaar
 • als publieke vrouw in het leven ging
 • en menige zonde ontving
 • door aan wildvreemde lieden
 • haar lichaam aan te bieden.
 • Ze vond er weinig genoegen in,
 • ze deed het voor een schamel gewin,
 • waarmee ze haar kinderen te eten gaf.
 • Ik zie ervan af
 • haar zonden te beschrijven, onnoemelijk zwaar,
 • waar ze in leefde, veertien jaar.
 • Maar één ding vergat ze niet
 • in al haar ellende en verdriet:
 • ze bad alle dagen in vol vertrouwen
 • de zeven getijden van Onze Lieve Vrouwe.
 • Dat deed ze om Maria te eren:
 • die kon haar terug doen keren
 • uit de zondige daden
 • waarmee ze was beladen
 • al een volle veertien jaar
 • en dat is maar al te waar.
 • Zeven jaar was ze met een man,
 • daar kwamen twee kinderen van,
 • hij liet haar in de ellende,
 • zodat ze niets dan zorgen kende.
 • De volgende zeven hebt u ook gehoord,
 • maar hoe zette ze haar leven voort?
 • De veertien jaren waren voorbij.
 • Toen gaf God haar berouw, zodat zij
 • zich schuldig voelde en zo bezwaard
 • dat ze liever met een scherp zwaard
 • haar hoofd eraf had laten slaan
 • dan dat ze meer zonden had begaan,
 • haar lichaam nog langer had bevuild.
 • Dag en nacht heeft ze zo gehuild
 • dat haar ogen maar zelden droogden.
 • Ze zei: 'Maria, die God zoogde,
 • bron van genade boven alle vrouwen,
 • laat mij niet nog langer rouwen.
 • Vrouwe, U hebt ondervonden
 • dat ik spijt heb van mijn zonden
 • en U weet, ze doen me zeer.
 • Er waren er zoveel, ik weet niet meer
 • waar ik ze deed en met wie allemaal.
 • Helaas! Ze worden me fataal,
 • want nu God me uit het oog heeft verloren,
 • op de dag dat de zonden blijken
 • van de armen zowel als de rijken:
 • als alle misdaden worden gewroken
 • die niet in een biecht werden besproken
 • en waarvoor geen boete is gedaan.
 • Daar is geen enkele twijfel aan
 • en daarvoor vrees ik al mijn dagen.
 • Al zou ik een haren kleed gaan dragen
 • en er in gaan kruipen, om te boeten,
 • van land naar land, op handen en voeten,
 • barrevoets, zonder kous of schoen,
 • het zou niet zoveel goed kunnen doen
 • dat mijn schuld me dan verliet.
 • Maria, waarom troost U me niet?
 • Bron van genade, boven alles verheven,.
 • die alle mensen hoop kan geven:
 • Theophilus is er een voorbeeld van.
 • Geen groter zondaar dan die man,
 • die zowel zijn ziel als zijn leven
 • aan de duivel in leen had gegeven
 • en alles deed wat de duivel wou
 • en toch door U verlost werd, o, Vrouw.
 • Al ging ik ook door alles heen
 • en word ik geminacht door iedereen,
 • wat voor een leven ik ook had,
 • Vrouwe, U weet het toch, ik bad
 • voor U altijd weer mijn gebeden.
 • Veracht mij niet om mijn verleden,
 • want hoe meer me dat zal bedroeven,
 • des te meer zal ik Uw hulp behoeven.
 • Ik vertrouw toch met reden:
 • niemand heeft vergeefs gebeden
 • van wie er dagelijks baden
 • 'Ave Maria, vol van genade.'
 • Wie U hun gebed doen horen,
 • ze weten al van tevoren
 • dat er troost komt en erbarmen:
 • U ontvangt ons in Uw armen,
 • Gods uitverkoren bruid!
 • Uw Zoon toch stuurde een bode uit,
 • in Nazareth heeft hij U gevonden,
 • met een bericht, nooit eer verzonden,
 • en nog nooit van een bode gehoord:
 • dat Gij volgens dit heilig woord
 • gezegend onder de vrouwen zijt.
 • Daardoor bent U nog steeds verblijd,
 • en spreekt iemand U aldus aan,
 • al leidt hij nog zo'n zondig bestaan,
 • U maakt hem geen verwijten
 • en zult bij Uw Zoon voor hem pleiten.'
 • Zo bad de zondares alle dagen,
 • zo bleef ze almaar smeken en klagen.
 • Ze nam een kind in elke hand
 • en zo trok ze door het hele land,
 • bedelend of men wat wilde geven,
 • want ze moest van de aalmoezen leven.
 • Ze doolde net zo lang de wereld rond
 • tot ze bij toeval het klooster vond
 • waar ze verbleven had als non.
 • Ze is na 't laatste licht van de zon
 • bij het huis van een weduwe aangekomen
 • waar ze vroeg om een onderkomen
 • omdat ze nu niet verder kon reizen.
 • 'Ik kan u echt de deur niet wijzen,'
 • zei de weduwe, 'met die twee schapen,
 • die al bijna lopen te slapen.
 • Rust daar maar even,
 • uw deel zal ik u geven
 • van wat God mij wilde schenken
 • om Zijn Moeder te gedenken.'
 • Met haar kinderen mocht ze daar eten
 • en nu zou ze heel graag weten
 • hoe in 't klooster de zaken stonden.
 • 'Beste vrouw,' vroeg ze onomwonden,
 • 'is dat daar het klooster van de edelvrouwen?'
 • 'Ja,' zei die, 'daar kunt u op vertrouwen
 • en u zult nergens een klooster betreden
 • met zoveel aanzien en kostbaarheden.
 • De nonnen die er habijten dragen,
 • u kunt het bij iedereen na gaan vragen,
 • die zijn zo rein en vol goede werken,
 • daar is niet dat op aan te merken.'
 • En zij die bij haar kinderen zat,
 • ze zei: 'Waarom zegt u dat?
 • Ik hoorde nog geen week geleden
 • over zekere narigheden,
 • het waren hele vreemde zaken
 • en 't had met de kosteres te maken.
 • Iemand bezwoer me als echt waar
 • dat die hier voor veertien jaar
 • zomaar uit het klooster verdween
 • en dat niemand weet waarheen
 • en in welk land ze overleed.'
 • Toen werd de weduwe witheet
 • en zei: 'U zit uit uw nek te praten!
 • Ik zou het nu maar laten
 • om u zo over haar te uiten,
 • of u staat subiet weer buiten!
 • In de veertien jaar dat zij
 • kosteres was in de abdij,
 • heeft men haar, zo vlijtig is ze,
 • nog geen uur hoeven te missen
 • -of ze was dus ongesteld-
 • zodat wie kwaad van haar vertelt,
 • zich wel heel diep schamen moet.
 • Zij is zo zuiver van gemoed
 • als alle nonnen wensen mochten.
 • Als ze in alle kloosters zochten
 • tussen de Elbe en de Gironde,
 • denk dan maar niet dat ze iemand vonden
 • die het in vroomheid bij haar haalt.'
 • Zij, die zo lang had gedwaald,
 • voelde een wonder in deze woorden
 • en ze zei: 'Als ik nou eens hoorde
 • hoe haar vader en moeder heten.'
 • Toen de vrouw haar dat liet weten,
 • wist ze dat die haar bedoelde.
 • Ach, God, hoe ze zich die nacht voelde,
 • huilend op de bedderand.
 • 'Niets,' zei ze, 'heb ik als pand
 • dan alleen mijn diep berouwen.
 • Help me dan, Maria, Vrouwe!
 • mijn zonden doen me wel zo'n pijn,
 • als er een hete oven zou zijn,
 • die zo verschrikkelijk gloeide
 • dat de vlammen er uitsproeiden,
 • ik zou er binnenlopen
 • als dat mijn zonden vrij kon kopen.
 • Heer, U vindt wanhoop uit den boze,
 • daarom ben ik geen radeloze.
 • Hoop op genade heb ik altijd,
 • al raak ik ook de schrik niet kwijt,
 • al leef ik ook in angst en beven.
 • Nooit kon er zo'n grote zondaar leven,
 • sinds U op aarde kwam
 • en de vorm van een mens aannam
 • en aan het kruis wilde bezwijken,
 • of U kwam hem de hand wel reiken
 • als hem zijn zonden echt berouwden:
 • ja, hij was alsnog behouden.
 • Dit deelt het evangelie ons mee
 • over die zondaar van de twee,
 • die aan Uw rechterzijde hing.
 • 't Is ons tot troost en leniging
 • dat U zijn ziel wilde behouden
 • zodra zijn zonden hem berouwden.
 • Ik vertrouw hierop, met reden,
 • want U zei: "Vriend, je zult heden
 • met mij mijn koninkrijk in gaan,
 • dat geef ik je te verstaan."
 • Ook Heer, maakte U openbaar
 • dat Gisemans de moordenaar
 • op 't allerlaatst om genade bad.
 • Geen goud gaf hij en ook geen schat
 • anders dan zijn berouw van zonden.
 • Uw genade is niet te doorgronden,
 • net zo min als men ooit iemand zag
 • die de zee leegschepte in één dag,
 • tot op de allerdiepste gronden.
 • Er was dus nooit zo'n grote zonde
 • of Uw genade ging die te boven.
 • Dus ook voor mij, zo wil ik geloven,
 • geldt Uw grenzeloze barmhartigheid,
 • want ik heb grote, grote spijt.'
 • Midden in deze gebeden
 • kwam een slaap over al haar leden
 • en toen is in haar dromen
 • het visioen gekomen
 • dat een heldere stem haar riep
 • waar ze lag en sliep:
 • 'Vrouw, je hebt zo lang gekermd
 • dat Maria zich heeft ontfermd
 • over jou en genade heeft afgebeden.
 • Je moet nu het klooster weer betreden.
 • Je vindt de deuren wijd open
 • waar je ooit bent uitgelopen
 • met de man die jou liefde bood,
 • maar je in de steek liet in de nood.
 • Je habijt met alles erop en eraan
 • moet je op het altaar zoeken gaan.
 • Trek pij en sandalen aan, doe meteen
 • ook de sluier weer om je heen.
 • Bedank nu Maria maar.
 • De sleutels van de sacristie zijn daar
 • waar je ze voor het beeld ophing,
 • die nacht dat je uit het klooster ging.
 • Maria kon ze zo bewaren
 • dat de mensen jou die veertien jaren
 • zelfs geen ogenblikje misten,
 • niets van je verdwijning wisten.
 • Maria houdt je zo te vriend
 • dat ze aldoor voor je heeft gediend
 • in jouw gedaante en jouw kleren.
 • Zij, die de hemel mag regeren,
 • heeft dat, zondares, voor jou gedaan.
 • Je moet weer naar het klooster gaan,
 • waar niemand je bed heeft ingenomen.
 • Dit bericht is van God gekomen.'
 • Toen hij dit duidelijk had gemaakt,
 • is ze onmiddellijk ontwaakt
 • en zei: 'God, die de wereld bouwde,
 • U moet de duivel nu weerhouden
 • van 't brengen van meer droefenis
 • dan er al is.
 • Wat zouden ze in 't klooster zeggen?
 • als ze me vingen als dievegge,
 • kwam ik in nog veel meer verdriet
 • dan toen ik de abdij verliet.
 • Ik smeek U, Heer, zo wijs en goed,
 • bij het kostelijke bloed
 • dat aan 't kruis Uw zij uitliep,
 • laat de stem die mij riep
 • -als die werkelijk is gekomen
 • tot mijn voordeel- toch niet schromen
 • zich nog eens te openbaren,
 • ja, laat die drie keer verklaren
 • dat ik echt van nu af aan
 • naar het klooster terug mag gaan.
 • Dan zegen ik U daarboven
 • en zal Maria altijd loven.'
 • En de volgende nacht... nu luister...
 • Kwam er een stem uit het duister
 • Die haar deze boodschap bracht:
 • 'Vrouw, nu niet te lang gewacht!
 • Ga meteen weer in je klooster,
 • dan is God voortaan je trooster.
 • Doe wat Maria je gebiedt:
 • ik ben haar bode, twijfel niet!'
 • Toen ze de stem, tot haar gekomen,
 • ten tweede male had vernomen
 • met het bevel in 't klooster te gaan,
 • toen durfde ze het nog niet aan.
 • De derde nacht dacht ze bij zichzelf:
 • 'Misschien heeft een boosaardige elf
 • een grap met me uit willen halen.
 • 'k Zal met gelijke munt betalen
 • aan de duivel met al zijn kracht.
 • Als hij hier komt, vannacht,
 • Heer, laat hem dan de kluts kwijtraken
 • en zich uit de voeten maken
 • eer hij mij nog meer schade doet.
 • Moeder Maria, wees zo goed
 • en laat mij weer de stem verstaan
 • die zegt dat ik in 't klooster moet gaan.
 • Om het kind dat U hebt gedragen,
 • Vrouwe, wil ik U dit vragen.'
 • Ze bleef wakker, die derde nacht.
 • Een stem met goddelijke kracht
 • en door een schittering omgeven,
 • sprak: 'Zo kun jij niet verder leven.
 • Wat Maria jou via mij gebiedt,
 • waarom doe je dat toch niet?
 • Vrouw, je wacht al veel te lang.
 • Ga in 't klooster, wees niet bang,
 • je ziet er de deuren wijd openstaan
 • en waar je gaan wilt, mag je gaan.
 • Je habijt vind je aldaar,
 • want het ligt op het altaar.'
 • Dit sprak de stem met veel gezag
 • en toen werd de zondares die daar lag
 • door de glans bijna verblind
 • En zei: 'Wat ik hier bevind,
 • is werkelijk door God gezonden
 • en door Maria in orde bevonden.
 • Dit is geen leugen, dit is waar,
 • ik besef het zonneklaar.
 • Nu heb ik me voorgenomen
 • in het klooster terug te komen.
 • Ik zal op de troost vertrouwen
 • van haar, van Onze Lieve Vrouwe,
 • en mijn kinderen zullen beiden
 • leven onder Gods geleide,
 • zodat het goed met hen zal gaan.'
 • Toen heeft ze haar kleren uitgedaan
 • om haar kinderen daarmee toe te dekken,
 • zachtjes, om ze niet te wekken.
 • Ze kuste hen alletwee op de mond
 • en zei: 'Mijn kinderen, blijf gezond.
 • in de troost van Onze Lieve Vrouwe
 • laat ik jullie achter, in goed vertrouwen.
 • 'k Had zonder Maria als advocate
 • jullie hier niet achtergelaten,
 • niet voor alle schatten van Rome.'
 • Hoor, wat haar verder is overkomen.
 • In tranen heeft de kinderloze
 • de kortste weg naar het klooster gekozen.
 • Ze is door de boomgaard heengelopen
 • en vond er een zijpoortje open.
 • Daar liep ze dan, heel snel.
 • 'Maria, dank U wel.
 • Nu ben ik binnen de muren,
 • geef mij geen nieuw verdriet te verduren.'
 • Waar ze kwam heengelopen,
 • stond de deur wijd voor haar open.
 • Ze is in de kerk gegaan
 • en sprak God zachtjes aan:
 • 'Lieve Heer, dit wil ik vragen:
 • help mij het habijt weer dragen
 • dat ik neerlegde, voor veertien jaar,
 • op het Onze Lieve Vrouwe-altaar,
 • de nacht dat ik de abdij verliet.'
 • Wat ik nu zeg, lieg ik niet,
 • al kan ik het niet verklaren:
 • sluier, pij en sandalen waren
 • er onaangeroerd gebleven
 • sinds ze wegging uit dat leven.
 • Vlug ging zij zich daarin kleden
 • en toen heeft ze dit gebeden:
 • 'Goede God, en Maria, zo rein,
 • wel gezegend moet U zijn.
 • U, de bloem van alle deugden,
 • die in maagdelijke vreugden
 • baarde, zonder wee of pijn,
 • wie voor altijd Heer zal zijn.
 • Ongemeten is Uw waarde,
 • Uw kind maakte hemel en aarde.
 • God heeft U 't gezag gegeven
 • dat wij dienen, heel ons leven.
 • Onze Heer, ons aller broeder,
 • Hij gehoorzaamt U als moeder
 • én mag U Zijn dochter heten,
 • tot grote troost voor wie dat weten.
 • Men kan U genade vragen
 • tot in de allerlaatste dagen.
 • Uw hulp is geweldig groot.
 • Ik had verdriet en was in nood,
 • maar U hebt het zo omgekeerd
 • dat me verblijdt wat me heeft bezeerd.
 • U te dienen is mijn verlangen.'
 • En toen zag ze de sleutels hangen
 • van de sacristie, waar ze die hing
 • voor ze de abdij verlaten ging.
 • Ze heeft de sleutels meegenomen
 • en ze is bij het koor gekomen,
 • waar ze lampen zag branden in alle hoeken.
 • Daarna liep ze rond met de boeken
 • tot ze allemaal op hun plekje lagen,
 • zoals ze 't deed in vroeger dagen.
 • Tot Maria heeft ze gebeden
 • om hulp uit de narigheden,
 • om die twee, die ze achterliet
 • in het huis van de weduwe, in groot verdriet.
 • Van deze dag waren de uren gedaan:
 • het kleine uurwerk begon te slaan,
 • hetgeen de middernacht beduidde.
 • Ze nam het klokketouw en luidde
 • de mettentijd zo diepbewogen
 • dat alle nonnen hun bed uitvlogen,
 • die boven in de slaapzaal lagen,
 • zowel de vluggen als de tragen.
 • En zonder dat ééntje had kunnen horen
 • dat een ander hen wekte dan daags tevoren.
 • Ze bleef in het klooster, de rest van haar tijd.
 • Er was geen geroddel, geen enkel verwijt.
 • Maria was in haar plaats komen werken
 • en niemand had het verschil kunnen merken.
 • Zo was de zondares bekeerd
 • dank zij Maria, die elk vereert,
 • die de hemel mag regeren
 • en die zonder mankeren
 • haar vrienden weet te bereiken
 • als die onder zorgen bezwijken.
 • De vrouw van wie u 't verhaal mocht horen,
 • is weer kloosterzuster als tevoren.
 • Maar vergeten we nu ook niet:
 • de kinderen die ze achterliet
 • in 't huis van de weduwe, in grote nood,
 • want daar was geen geld en ook geen brood.
 • Ik zou u liever maar besparen
 • hoe diep bedroefd ze waren
 • zo zonder moeder, en hoe geschrokken.
 • De weduwe heeft ze op schoot getrokken,
 • ze had verschrikkelijk medelijden.
 • Ze overdacht: ik ga met die beiden
 • me naar de abdij begeven,
 • waar God de abdis wel in zal geven
 • dat ze hen bij moet staan.
 • Ze deed hun de kleren en schoenen aan
 • en ging met hen naar de abdij.
 • Ze toonde ze aan de abdis en zei:
 • 'Zie de nood van deze twee wezen:
 • de moeder liet ze in angst en vrezen
 • in mijn huisje achter, 's nachts,
 • en verdween toen onverwachts,
 • naar weet ik waar in west of oost.
 • Ze liet de kinderen zonder troost.
 • Ik hielp ze graag, als ik wist hoe.'
 • De abdis sprak haar toe:
 • 'Laat ze bij u blijven wonen,
 • ik zal u daarvoor belonen,
 • daarvoor hoeft u niet te vrezen,
 • want ons potje voor de wezen
 • kan heus nog wel wat verduren.
 • U moet daags een bode sturen
 • die drinken voor hen haalt en eten.
 • Ontbreekt hen iets, laat me dat weten.'
 • De weduwe was blij
 • met wat de abdis haar zei.
 • Ze heeft de kinderen weer meegenomen,
 • dus die zijn goed terechtgekomen.
 • De moeder, die hen eens mocht zogen,
 • en pijnen om hen moest gedogen,
 • voor haar was het een opluchting
 • dat het hun zoveel beter ging,
 • die twee, die ze zoveel verdriet
 • bezorgde, toen ze hen verliet.
 • Dat het goed ging met die kinderen,
 • deed haar zorgen flink verminderen.
 • Ze leidde voortaan een vroom leven,
 • met nog heel wat zuchten en beven,
 • zowel 's nachts als overdag
 • als ze haar leven overzag
 • en berouw had van haar zonden,
 • die niemand kon doorgronden,
 • die voor de wereld verborgen bleven
 • en die ze niet heeft opgeschreven.
 • Hierna kwam er op een dag
 • een abt, die men daar vaker zag:
 • hij inspecteerde alle jaren
 • het klooster, of daar dingen waren
 • die niet door de beugel konden.
 • Eens per jaar deed hij zijn ronde.
 • De dag dat de abt in 't klooster zat,
 • lag de zondares in het koor en bad
 • haar gebed in de stilte daar.
 • Twijfels overvielen haar:
 • de duivel had haar schaamte gegeven
 • om te maken dat ze haar leven
 • niet aan de abt zou openbaren.
 • Toen ze daar zo lag te staren,
 • zag ze een jongeling die daar schreed,
 • helemaal in het wit gekleed.
 • Op zijn arm droeg hij een bloot
 • klein kind, het leek haar al dood.
 • De jongeling gooide een paar keer
 • een appel op en ving hem weer
 • om het kindje te vermaken.
 • Dit moest haar in 't hart wel raken,
 • die daar zo heel stilletjes bad.
 • 'Vriend,' zei ze, 'wat betekent dat?
 • Als u gezonden bent van God,
 • dan vraag ik u bij Zijn gebod
 • dat u me de reden leert
 • waarom u 't kindje amuseert
 • met die appel, zo mooi rood
 • het kind op uw arm is toch dood?
 • Hij merkt niet wat u voor hem doet.'
 • 'Zeker, non, dat zie je goed.
 • De vreugde van het spelen
 • kan dit kind niet meer delen,
 • het is dood en hoort noch ziet.
 • En precies zo ... weet God ook niet
 • dat jij gebeden zegt en vast.
 • Het helpt je echt geen barst,
 • het kan je geen goeds bereiden,
 • net zo min als je zelf kastijden.
 • Jij leeft nog zo in zonden voort
 • dat God je gebeden niet hoort,
 • daar waar hij is gezeten.
 • Daarom moet je dit weten:
 • maak voort, non, en benader
 • de abt. Hij is een vader,
 • biecht je zonden zonder te liegen,
 • laat de duivel je niet bedriegen.
 • Al wat je de abt komt melden,
 • kan hij je kwijt doen schelden,
 • maar waar je niet van wilt spreken,
 • dat zal God vreselijk op je wreken!'
 • De jongeling hoefde niet méér te betogen
 • en ging voor altijd uit haar ogen,
 • maar 't was goed: ze begreep hem toch?
 • En diezelfde ochtend nog
 • is ze bij de abt gekomen
 • opdat haar de biecht werd afgenomen.
 • Hij was wijs en welgezind
 • en hij zei: 'M'n lieve kind,
 • dat weiger ik natuurlijk niet.
 • Als jij je zonden overziet
 • en overdenkt, zal ik ze horen.'
 • Naar waar niemand hen kon storen
 • hebben ze zich toen begeven
 • en ze vertelde hem heel haar leven,
 • alles wat haar was overkomen:
 • hoe haar verstand haar was ontnomen
 • door liefde, dat ze in dwaze grillen
 • niets anders had te willen
 • dan 't habijt toe te vertrouwen
 • aan 't altaar van Onze Lieve Vrouwe
 • om te vertrekken met een man.
 • Daar kwamen twee kinderen van.
 • Van alles wat haar was geschied,
 • verzweeg ze zelfs het ergste niet.
 • Alles wat haar had verward,
 • biechtte ze uit de grond van haar hart.
 • En de abt, die dat daar hoorde,
 • die vrome vader sprak de woorden:
 • 'Dochter, ik zal je absolveren,
 • van de zonden die je deren,
 • die je pijn doen, sinds lange tijd.
 • Gods moeder zij gebenedijd
 • en boven alles geloofd.'
 • Hij legde een hand op haar hoofd,
 • waarmee de zonde van haar week.
 • Hij zei: 'Ik zal in een preek
 • de mensen van je biecht berichten,
 • maar ik zal het zo verdichten
 • dat niemand op 't idee zal komen
 • dat het jou en je kinderen is overkomen:
 • niemand zal een vermoeden krijgen.
 • Het zou niet goed zijn om dit te verzwijgen,
 • dit mooie wonder, dat de Here
 • voltrok om Zijn moeder te eren.
 • Ik zal 't verkondigen, overal,
 • want door dit verhaal toch zal
 • menige zondaar zich bekeren
 • en Onze Lieve Vrouwe eren.'
 • Hij ging 't klooster onderwijzen,
 • eer hij weer naar huis moest reizen,
 • wat er met een non was geschied.
 • Wie ze was, daar zijn ze niet
 • in de verste verte achtergekomen.
 • De abt heeft afscheid genomen
 • en hij nam de non haar beide
 • kinderen onder zijn geleide.
 • Hij gaf ze beiden een grauwe pij
 • en vrome mannen werden zij.
 • Hun moeder heette Beatrijs.
 • Aan God alle lof en prijs
 • en aan Maria, die Hem zoogde
 • en die met dit wonder beoogde
 • te tonen dat ze helpt in de nood.
 • Laten wij bidden, klein en groot
 • aan wie dit wonder is voorgedragen:
 • dat het Maria moge behagen
 • onze voorspraak te zijn in het zoete dal
 • waar God de wereld oordelen zal.
 • Amen.