Inhoudsopgave van het Gruuthusehandschrift

Bij de meeste teksten ontbreekt een titel in het handschrift. In die gevallen is de beginregel als titel genomen (in een kritische tekstversie). Waar een auteur bekend is, wordt deze ook vermeld. Indien een tekst ook bekendheid geniet onder een of meer andere titels (bijvoorbeeld: het Kerelslied), dan worden deze tussen kromme haakjes vermeld. Wanneer er noch een titel noch een beginregel is overgeleverd, wordt tussen vishaken ofwel de eerst bekende regel opgegeven ofwel de situatie in het handschrift kort toegelicht. Tussen rechte haakjes staat waar de tekst in het handschrift begint (resp. bladnummer, voor- (r) of keerzijde (v), eerste (a) of tweede kolom (b)). Ten gevolge van een bindfout is de bladnummering in deel III soms niet doorlopend.

I Gebeden (f. 2-10)

II Liederen (f. 11-38)

III Gedichten (f. 39-85)