Instellingen die bijgedragen hebben aan de STCN-database

Nederland

Alkmaar, Regionaal Archief

De bibliotheek van het Regionaal Archief Alkmaar bevat circa 50.000 boeken. Het zwaartepunt van de collectie ligt op Noord-Hollandse en Alkmaarse geschiedenis. In de bibliotheek bevindt zich onder andere de collectie van de Alkmaarse stadslibrije en een interessante collectie almanakken. Circa 2.500 werken uit het archief zijn in de STCN opgenomen. (website Regionaal Archief)

Bij de afronding van de STCN werd door een aantal bibliotheken een online tentoonstelling van bijzondere boeken gemaakt. Zie de webexpositie van het Regionaal Archief.

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek

De afdeling bijzondere collecties van de universiteitsbibliotheek van de UvA bevat een indrukwekkende collectie werken van voor 1800. Circa 119.000 hiervan zijn opgenomen in de STCN. Hieronder bevinden zich belangrijke deelcollecties als de Artiscollectie, de kerkelijke collecties, de boekhistorische collecties en een omvangrijke collectie op het gebied van geneeskunde. (website Universiteitsbibliotheek)

Amsterdam, Bibliotheca Philosophica Hermetica J.R. Ritman Library

De Bibliotheca Philosophica Hermetica bevat een grote specialistische collectie op het gebied van de hermetica en verwante, meest christelijk georiënteerde, stromingen. De bibliotheek begon als de privé-verzameling van de zakenman Joost R. Ritman, maar is openbaar toegankelijk voor het publiek. De bibliotheek bevat circa 5.000 oude drukken, waarvan er ongeveer 800 zijn opgenomen in de STCN. Een deel van de collectie is eigendom van de overheid en ondergebracht bij de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. (website Ritman Library)

Bij de afronding van de STCN werd door een aantal bibliotheken een online tentoonstelling van bijzondere boeken gemaakt. Zie de webexpositie van de Bibliotheca Philosophica Hermetica.

Amsterdam, Elsevier Heritage Collection

De Elsevier Heritage Collection (EHC) is in 1967 opgericht als privé-verzameling van de wetenschappelijke uitgeverij Elsevier. Sinds 2011 is zij in het kantoor van de uitgever op afspraak toegankelijk voor onderzoek. De bibliotheek bevat ongeveer 1500 titels, waarvan verreweg de meeste door de familie Elzevier (1580-1712) in Leiden en Amsterdam zijn gedrukt. Omdat de collectie is opgebouwd volgens Alphonse Willems’ bibliografie Les Elzevier: Histoire et Annales Typographiques (1880) bevat zij ook veel Elzevier-imitaties uit andere Europese landen. Omdat deze niet altijd worden opgenomen in de STCN zijn zij in Elsevier’s eigen catalogus te vinden. Bezoekadres: Radarweg 29, 1043 NX, Amsterdam. Sjors de Heuvel (alt. Ylann Schemm) is benaderbaar voor een afspraak. (website EHC)

Amsterdam, Rijksmuseum Research Library

De bibliotheek bevindt zich in het hoofdgebouw van het Rijksmuseum en huisvest een leeszaal en een studiezaal. Als wetenschappelijke kunsthistorische bedrijfsbibliotheek met bewaarfunctie voert de bibliotheek sinds 1885 een constant en hoogwaardig aanschafbeleid. De collectie omvat ca. 450.000 banden waarvan ca. 60.000 veilingcatalogi, en ca. 4.500 tijdschriften. Een belangrijke bruikleencollectie is de bibliotheek van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG) waaronder de Boekerij van de Schutterij en Burgerbewapening met in totaal 8.125 titels.Er zijn inmiddels ruim 5.100 titels opgenomen in de STCN. (website bibliotheek)

Amsterdam, Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

De bibliotheek van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde bevat een kleine maar interessante historisch medische collectie. (website NTVG)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit

De afdeling bijzondere collecties van de universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit in Amsterdam bevat ca. 70.000 items. Ongeveer 30.500 hiervan zijn opgenomen in de STCN. De collectie oude drukken heeft een nadrukkelijk zwaartepunt op het gebied van de protestantse theologie. Ook de bij de bibliotheek gehuisveste collectie van het Bilderdijk-museum is – voor zover ze binnen de STCN criteria valt – opgenomen. (website Universiteitsbibliotheek)

Delft, Universiteitsbibliotheek

De afdeling bijzondere collecties, de Trésor, van de Technische Universiteit Delft bestaat uit boeken, atlassen, kaarten, tijdschriften en prenten. Het zwaartepunt van de collectie ligt bij technisch-wetenschappelijke literatuur, in het bijzonder op het gebied van architectuur, mijnbouwkunde en weg- en waterbouwkunde. Circa 3400 boeken uit de collectie zijn opgenomen in de STCN. (website Universiteitsbibliotheek)

Deventer, Athenaeumbibliotheek

Athenaeumbibliotheek Deventer (maakt per 1 januari 2016 deel uit van de Stichting Openbare Bibliotheek Deventer) bevat een bijzonder collectie. In de Athenaeumbibliotheek bevinden zich bijzondere handschriften, incunabelen, post-incunabelen en oude drukken. In totaal zijn zo'n 3.300 drukken uit de collectie in de STCN opgenomen. (website Athenaeumbibliotheek)

Bij de afronding van de STCN werd door een aantal bibliotheken een online tentoonstelling van bijzondere boeken gemaakt. Zie de webexpositie van de Athenaeumbibliotheek.

Gouda, Streekarchief Midden-Holland

Het Streekarchief Midden-Holland in Gouda bezit naast uniek archiefmateriaal ook een mooie bibliotheek. De nadruk van de collectie ligt op de regionale geschiedenis. Een bijzondere plek in de bibliotheek wordt ingenomen door de collectie van de Goudse Stadslibrije. In totaal zijn 4.000 werken uit het archief in de STCN opgenomen. (website Streekarchief)

Bij de afronding van de STCN werd door een aantal bibliotheken een online tentoonstelling van bijzondere boeken gemaakt. Zie de webexpositie van het Streekarchief Midden-Holland.

Groningen, Universiteitsbibliotheek

De grondslag voor de collectie van de Universiteit Groningen werd al in het begin van de zeventiende eeuw gelegd. De vroegst beschikbare catalogus van de collectie stamt uit 1619. De collectie omvat dan ook werken op allerlei wetenschapsgebieden. Bijzonder is vooral de collectie Groningse drukken. Hiervan zijn er ruim 11.000 in de STCN opgenomen. (website Universiteitsbibliotheek)

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

De nationale bibliotheek van Nederland beheert een grote collectie kostbare werken. Hieronder bevinden zich middeleeuwse handschriften, incunabula, post-incunabula en oude drukken, maar ook moderne bijzondere en waardevolle publicaties. De collectie oude drukken omvat ruim 155.000 drukken. Circa 83.000 hiervan zijn gedrukt in Nederland of in de Nederlandse taal verschenen en dus terug te vinden in de STCN. Onder deze 83.000 exemplaren bevinden zich onder andere de Scheurleer liedboekencollectie, de collectie gelegenheidsgedichten van Waller en de ‘Knuttel’ pamfletten.

In de loop der jaren zijn er diverse webexposities gemaakt door de STCN.

Den Haag, Gemeentearchief

Het Haags Gemeentearchief bevat ongeveer 71.000 boeken. Het zwaartepunt van de collectie ligt op het gebied van de geschiedenis van Den Haag en omgeving. Circa 15 procent van de collectie is gedrukt voor 1800. Een intensieve samenwerking tussen medewerkers van het archief en het STCN-project team heeft er toe geleid dat 8200 exemplaren uit het archief in de STCN zijn opgenomen. (website Gemeentearchief)

Bij de afronding van de STCN werd door een aantal bibliotheken een online tentoonstelling van bijzondere boeken gemaakt. Zie de webexpositie van het Gemeentearchief.

Den Haag, Museum Meermanno

Het Haagse Museum Meermanno bevat de collectie die ooit verzameld is door baron W.H.J. van Westreenen van Tiellandt en zijn neef Johan Meerman. Na het overlijden van Van Westreenen in 1848 verviel de collectie aan de staat. Als Museum Meermanno-Westreenianum wordt de collectie nog steeds aangevuld met boeken op het gebied van de boekgeschiedenis, het zwaartepunt van de collectie. Ruim 8.300 boeken uit de collectie van het museum zijn in de STCN te vinden. (website Museum Meermanno)

Bij de afronding van de STCN werd door een aantal bibliotheken een online tentoonstelling van bijzondere boeken gemaakt. Zie de webexpositie van Museum Meermanno.

Den Haag, Nederlands Muziek Instituut

Het Nederlands Muziek Instituut beheert en bewaart het Nederlands muziekerfgoed. De collectie van het instituut omvat onder andere een grote collectie oude drukken, voornamelijk muziektraktaten en muziekuitgaven. Circa 2000 werken uit de collectie zijn in de STCN opgenomen. (website Muziek Instituut)

Bij de afronding van de STCN werd door een aantal bibliotheken een online tentoonstelling van bijzondere boeken gemaakt. Zie de webexpositie van het Nederlands Muziek Instituut.

Den Haag, Tweede Kamer der Staten-Generaal

De bibliotheek van de Tweede Kamer bevat circa 30.000 boeken op het gebied van overheid en bestuur, staatsrecht en parlementaire geschiedenis. De bibliotheek is ontstaan als werkbibliotheek van de Tweede Kamer, bij de invoering van het tweekamerstelsel in 1815. Vanaf juli 1816 wordt er in de handelingen van de Tweede Kamer bijna wekelijks melding gemaakt van ingekomen boeken die in ‘de boekerij der kamer’ werden geplaatst.

De collectie omvat circa 2500 oude drukken. Een deel daarvan is mogelijk overgekomen uit eerdere collecties die op het Binnenhof een plaats hadden, zoals die van de Hof van Holland en de bibliotheek van de Hoge Raad. Een ander deel van het oude bezit is afkomstig uit schenkingen en legaten van verschillende Kamerleden uit de 19e eeuw.

Alle Nederlandse drukken van vóór 1801 uit de bibliotheek van de Tweede Kamer zijn opgenomen in de STCN. Hierbij meer dan honderd unica, vooral uit de 18e eeuw op het gebied van belasting en collectieve middelen.

Den Haag, Vredespaleis

De Bibliotheek van het Vredespaleis bezit een van de grootste collecties in de wereld (1 miljoen banden) op het gebied van het internationale recht, zowel internationaal publiekrecht als internationaal privaatrecht. Tevens verzamelt de bibliotheek publicaties op gebieden als: Diplomatieke Geschiedenis, Rechtshistorie en Rechtsvergelijking.

Een beroemd onderdeel is de Grotius-collectie, die een belangrijke rol speelt in het onderzoek naar Hugo Grotius, de "Vader van het Internationale Recht". Deze speciale collectie omvat behalve zijn juridisch oeuvre, ook zijn werken op religieus, filosofisch, poetisch en filologisch vlak.

De bibliotheek is opgericht in 1913 en is onderdeel van de Nederlandse Carnegie Foundation, die het Vredespaleis sinds de oprichting in 1913 beheert. Belangrijkste gebruikers van de bibliotheek zijn het Internationale Gerechtshof van de Verenigde Naties, het Permanente Hof van Arbitrage (beide gevestigd in het Vredespaleis), en de internationale hoven en tribunalen in Den Haag. De bibliotheek is vrij toegankelijk op vertoon van een identiteitsbewijs. (bibliotheek Vredespaleis)

Haarlem, Museum Enschedé

Museum Enschedé bevat eigenlijk het privé-archief van de sinds de zeventiende eeuw werkzame Haarlemse drukkersfamilie Enschedé. Deze bewaarzieke familie gooide vrijwel niets weg. Boodschappenlijstjes, koperplaten en letterspijs zijn allemaal bewaard. In het museum bevinden zich ook de door de familie zelf uitgegeven werken, waaronder onder meer Bijbels en letterproeven. Circa 350 drukken uit het museum zijn in de STCN opgenomen. (bibliotheek Museum Enschedé)

Haarlem, Nederlands Bijbelgenootschap

De bibliotheek van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) bevat een groot aantal bijbeluitgaven in verschillende talen, waarvan de vroegmoderne Nederlandse drukken (1477-1800) een belangrijk onderdeel vormen. Eveneens uit de vroegmoderne tijd beschikt de bibliotheek over prentbijbels, bijbelse geschiedenissen, geografische werken, encyclopedische werken, navertellingen, toneelstukken, werken in rijm en uitgaven voor kinderen. Hieronder zijn uitgaven met ingekleurde prenten, zoals de Mortierbijbel uit 1700 met ruim 400 afbeeldingen van diverse kunstenaars, een Biestkensbijbel uit 1598 met ingekleurde prenten van Karel van Mander en eveneens ingekleurde kaarten van Johannes van Deutecom en de ingekleurde Bijbelprinten van Jan Luyken uit 1712. De collectie telt een aantal unica, onder meer een Emdens Nieuw Testament uit 1563, een Antwerps Nieuw Testament uit 1558 gedrukt door Symon de Cock, maar ook nergens bekende uitgaven van de Statenbijbel. De belangrijkste Nederlandstalige bijbels uit de vroegmoderne tijd (aanwezig in de NBG-collectie) vanaf de Delftse bijbel (1477) tot de Lutherse bijbel van Visscher (1648) zijn gefotografeerd en met een transcriptie tot op versniveau doorzoekbaar via www.bijbelsdigitaal.nl. In de STCN zijn in totaal ca. 850 uitgaven uit de collectie van het NBG opgenomen. (bibliotheek Bijbelgenootschap)

Haarlem, Bibliotheek Zuid-Kennemerland

De bibliotheek van Haarlem heeft een mooie collectie oude drukken en handschriften. Vooral op het gebied van Haarlems drukwerk bevat de bibliotheek veel unieke exemplaren. In totaal zijn rond de 11.000 exemplaren uit de bibliotheek in de STCN opgenomen. De Oude Boekerij is ondergebracht bij het Noord-Hollands Archief. (website Noord-Hollands Archief)

Bij de afronding van de STCN werd door een aantal bibliotheken een online tentoonstelling van bijzondere boeken gemaakt. Zie de webexpositie van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

Haarlem, Teylers Museum

Teylers Museum is in 1784 opgericht als een modern onderzoeks- en kennisinstituut voor kunst en wetenschap. De collecties, waaronder de bibliotheek, zijn aangeschaft voor onderzoek, discussie en het toegankelijk maken en verspreiden van kennis. Inmiddels is Teylers Museum het enige museum ter wereld met een authentiek gebouw en interieur uit de achttiende eeuw, waar de verzamelingen bovendien in hun historische context bewaard zijn gebleven. De bibliotheekcollectie omvat ca. 100.000 boek- en tijdschriftbanden, waarvan 850 titels in de STCN zijn opgenomen. Het grootste deel daarvan werd door de eerste directeur van het museum, Martinus van Marum, verworven. Het zwaartepunt ligt op geïllustreerde en handgekleurde werken op het gebied van de botanie, zoölogie en geografie, vaak nog opvallende gave exemplaren. Daarnaast zijn er zeventiende en achttiende-eeuwse uitgaven van klassieken, kerkvaders en geïllustreerde historische en literaire werken, en een complete collectie van de oudste wetenschappelijke tijdschriften. Via de website is de bibliotheekcatalogus ontsloten en zijn een groot aantal topstukken digitaal in te zien. (website).

Leeuwarden, Tresoar

De Tresoar bibliotheek in Leeuwarden bevat een uitgebreide collectie. Het zwaartepunt van de collectie ligt op Friese geschiedenis. Uit de Tresoar bibliotheek zijn circa 4.800 werken in de STCN opgenomen die in Friesland zijn gedrukt. (website Tresoar)

Bij de afronding van de STCN werd door een aantal bibliotheken een online tentoonstelling van bijzondere boeken gemaakt. Zie de webexpositie van het Tresoar.

Leiden, Universiteitsbibliotheek

De UB Leiden bevat één van de grootste verzamelingen oude drukken van Nederland. Het totale aantal wordt geschat op circa 150.000. Daar komen dan nog ca. 720 incunabelen bij. Het zwaartepunt van de collectie ligt bij Leidse drukken en werken over de geschiedenis van de Universiteit Leiden. Uit deze rijke collectie kwamen circa 92.200 exemplaren in aanmerking voor opname in de STCN. Hieronder bevindt zich onder andere ook de collectie van de Bibliotheca Thysiana. (website Universiteitsbibliotheek)

Leiden, Naturalis Biodiversity Center

De bibliotheek van Naturalis Biodiversity Center is opgebouwd rondom de collecties van het voormalige Rijksmuseum van Natuurlijke Historie en het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie. De collectie bevat enkele duizenden oude drukken op het gebied van zoölogie, geologie en botanie, waarvan het Nederlandse deel momenteel wordt opgenomen in de STCN. Zwaartepunten zijn taxonomie, walvisvaart en de natuur van Nederland.

Speciale aandacht verdient de Bibliotheca Carcinologica. De bibliotheek, opgebouwd door carcinoloog en voormalig conservator Lipke Holthuis (1921-2008), is voor zover bekend ’s werelds grootste verzameling op het gebied van Crustacea (kreeftachtigen). Onder de circa duizend oude drukken bevinden zich zowel de grote werken van vermaarde naturalisten, als enkele unieke wetenschappelijke publicaties uit de beginperiode van de moderne zoölogie. (website Naturalis Biodiversity Center)

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek

De collectie Oud bezit van de Zeeuwse bibliotheek omvat meer dan 32.000 oude drukken. Bijzonder interessant zijn het Zeeuws drukwerk en de collectie gelegenheidsgedichten. Een selectie van circa 3.000 Middelburgse exemplaren is in de STCN opgenomen. (website Zeeuwse Bibliotheek)

Nijmegen, Universiteitsbibliotheek

De bibliotheek van de Radboud Universiteit bevat circa 40.000 oude drukken. Een aanzienlijk deel van de collectie is theologisch van aard. De bibliotheek verzamelt met name regionaal katholiek drukwerk. (website Universiteitsbibliotheek)

Rotterdam, Gemeentebibliotheek

De Gemeentebibliotheek Rotterdam beschikt over ruim 20.000 oude drukken. De collectie is samengesteld uit onder andere de oude Librije van de St. Laurenskerk en een grote collectie Erasmusdrukken. Interessant voor de STCN bleek vooral ook de unieke collectie Rotterdamse drukken. In totaal zijn 3.000 Rotterdamse exemplaren in het bestand opgenomen. (website bibliotheek)

Tilburg, Universiteitsbibliotheek

Tilburg University heeft een omvangrijke collectie boeken van historisch belang. In totaal gaat het om meer dan 50.000 oude drukken van voor 1851.

De Brabant-Collectie, eigendom van de Provincie Noord-Brabant, verzamelt gedrukte informatie over de geschiedenis van Noord-Brabant inclusief de geschiedenis van het hertogdom Brabant. In 2011 vierde men, dat de Brabant-Collectie 25 jaar verbonden was aan Tilburg University. De collectie is voortgekomen uit de collectie van het op 8 april 1837 te Den Bosch opgerichte Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.

Een bijzonder onderdeel van de Brabant-Collectie zijn de meer dan 1000 Noord-Brabantse drukken van vóór 1801. Het gaat vooral om drukken uit Den Bosch, Breda en Bergen op Zoom. Wanneer men bedenkt, dat het totaal aantal Brabantse drukken van 1484-1800 op ongeveer 2500 (inclusief plano’s, plakkaten en pamfletten) wordt geschat, dan krijgt men een idee van het belang van deze collectie. Van veel van de werken bezit Tilburg het enige exemplaar.

De Brabant-Collectie is ook verantwoordelijk voor het beheer van de bijzondere collecties van theologie. Ook deze collectie bevat veel unicaten. De collectie van theologie, sinds 1 januari 2006 onderdeel van de universiteitsbibliotheek. kent twee belangrijke onderdelen de Haaren-collectie en de collectie van de Minderbroeders-Kapucijnen uit Den Bosch. Bij de oprichting van de theologische faculteit in 1967 werd de collectie van het voormalig Groot-Seminarie in Haaren aangekocht. Deze collectie is heel bijzonder, omdat ze voor een groot deel bestaat uit de oude collectie van de Theologische Faculteit van de Katholieke Universiteit Leuven. Anthonius van Gils (1758-1834) was priester en professor in de theologie. Hij studeerde en werkte aan de Katholieke Universiteit Leuven. In 1797 vluchtte hij voor de Franse onderdrukking via Tilburg naar Den Bosch met medeneming van de bibliotheek. In 1798 stichtte hij in Den Bosch een priesteropleiding, die al in datzelfde jaar verplaatst werd naar het kasteeltje Nieuw-Herlaar onder St. Michiels-Gestel. Later werd de opleiding, tot aan de sluiting in 1967, in Haaren voortgezet.

De collectie oude en kostbare werken van de Orde der Minderbroeders-Kapucijnen zijn in 1935/1936 uit alle kapucijnenkloosters in Nederland samengebracht in het provincialaat te 's-Hertogenbosch. Het is een verzameling van boeken die min of meer toevallig in een van de kapucijnenkloosters terecht zijn gekomen. In 1975 werd de bibliotheek van de Kapucijnen geschonken aan de theologische faculteit. In 1998 besloot men ook het meest kostbare gedeelte over te gaan dragen. Op vrijdag 8 december 2006 vond de officiële overdracht van dit laatste deel plaats.

De boekcollectie van de Brabant-Collectie en het Tilburgse collectiedeel van de op 1 januari 2007 opgerichte School of Catholic Theology sluiten wonderwel goed op elkaar aan. Een voorbeeld. De collectie bevat twee boekwerken van Philippus van Hoeswinckel, Wonderlijcke openbaringhe vanden gheest van Elizabeth de Vos, geschiedt inde capelle van Onse Lieve Vrouwe van Goeden Wille tot Duffel, op den 21. octobris 1653 (Antwerpen, 1654) en Onse L. Vrovwe van Dvffel dat is den oorspronck, voortganck ende miracvlen van haer miracvlevs beelt gevonde binne de baenderye van Dvffel onder Perwez den 14. Aug. Ao. 1637 (2e druk, Antwerpen, 1667). Het eerste boekje is afkomstig uit de Haaren-collectie van theologie, het tweede boekje is bezit van de Brabant-Collectie. In totaal bevat de gezamenlijke collectie 150 incunabelen en enkele honderden postincunabelen. (website Universiteitsbibliotheek)

Utrecht, Universiteitsbibliotheek

De Universiteitsbibliotheek Utrecht heeft in haar collectie circa 2850 handschriften, 100.000 brieven en 2.000 collegedictaten. De collectie oude drukken omvat ruim 130.000 werken. Circa 62.000 hiervan zijn opgenomen in de STCN. Het zwaartepunt van de collectie ligt op kerkelijk gebied. De bibliotheek bevat onder andere de collecties van verscheidene kloosterbibliotheken en tevens een specialistische oud-katholieke collectie. (website Universiteitsbibliotheek)

Belgie

Short Title Catalogus Vlaanderen

De STCV is de Vlaamse pendant van de STCN. Alhoewel de Belgische drukken in eerste instantie bij het STCN-project zijn overgeslagen, komt een deel ervan wel in aanmerking om in het bestand te worden opgenomen. Via een conversie zijn dan ook circa 5.300 STCV titels alsnog in de STCN opgenomen. (website STCV)

Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

De oorsprong van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience gaat terug tot 1481, wanneer stadsadvocaat Willem Pauwels zijn collectie van 41 handschriften schenkt aan de stad Antwerpen. Door de eeuwen heen groeit de collectie gestaag. Bij het begin van de negentiende eeuw vormen de boeken van de opgeheven kloosterbibliotheken een belangrijke aanwinst, en kort na de onafhankelijkheid van België ontwikkelt bibliothecaris F.H. Mertens een consequent verzamelbeleid, dat tot op de dag van vandaag wordt voortgezet. De collectie omvat zo'n 40.000 oude drukken, waarvan zo'n 10.000 Nederlandse. De gehele zeventiende eeuw is door de Short Title Catalogus Vlaanderen gedekt, waardoor de Nederlandstalige edities in de STCN zijn terechtgekomen. Daarnaast werden reeds enkele honderden exemplaren van Nederlandse uitgaven toegevoegd. (website Erfgoedbibliotheek)

Duitsland

Wolffenbüttel, Herzog August Bibliothek

In de Herzog August Bibliothek bevindt zich één van de beroemdste vorstelijke bibliotheken van Europa. Verscheidene opeenvolgende hertogen van Braunschweig droegen bij aan de collectie. De grootste verzamelaar was Herzog August d. J. (1579-1666), naar wie de huidige bibliotheek vernoemd is. Na zijn dood bevatte de bibliotheek meer dan 35000 banden. Hieronder bevindt zich een klein aantal Nederlandse en Nederlandstalige oude drukken. In de STCN zijn er circa 200 uit de periode tot 1700 opgenomen. (website Herzog August Bibliothek)

Frankrijk

Parijs, Fondation Custodia

De Fondation Custodia in Parijs heeft het beheer over de Frits Lugt Collectie waaronder ongeveer 2000 boeken gedrukt voor 1800. Het accent van dit gedeelte van de collectie ligt op publicaties geproduceerd in de Lage Landen van de zestiende tot de achttiende eeuw, met als zwaartepunt geillustreerde werken uit de zeventiende eeuw. De collectie kan na afspraak worden ingezien. (website & emailadres

Groot-Brittannië

Cambridge, University Library

De bibliotheek van Cambridge University telt zo’n 13,000 werken die voor 1801 in Nederland gedrukt zijn. De indrukwekkende verzameling weerspiegelt het karakter van Brits-Nederlandse betrekkingen in die periode, zowel in de zin van koloniaal-economische verhoudingen als in die van academische uitwisseling en concurrentie. De belangrijkste bijdrage van Cambridge University Library aan de STCN is de indrukwekkende verzameling van Franstalig werk. Een aanzienlijk deel van die verzameling heeft een Nederlands impressum. (website University Library)

Londen, British Library

De nationale bibliotheek van het Verenigd Koninkrijk bezit één van de grootste en meest indrukwekkende collecties ter wereld. De bibliotheek is vooral bekend vanwege de grote schatten in de collectie, zoals het Magna Carta. Minder bekend is dat de bibliotheek ook een grote Vlaamse en Nederlandse collectie oude drukken heeft. Circa 34.000 exemplaren uit de British Library zijn in de STCN opgenomen. (website British Library)

Londen: Dr Williams’s Library

De bibliotheek ontstond na de dood in 1716 van Daniel Williams, een Presbyteriaanse predikant. Het is nog steeds een particuliere instelling en bevat zo'n 300,.000 boeken, waarvan ongeveer de helft uit de vroegmoderne periode, veelal zeldzaam of uniek, waaronder werken op het gebied van de theologie, preken, en geschiedenis, maar ook een verrassend aantal op het gebied van de vroege wiskunde, talengeschiedenis, grammatica, wetenschap, toneel, (ontdekkings-)reizen en tevens een aantal vroege kranten. Veel van deze werken waren gepubliceerd in Frankrijk, Vlaanderen, Nederland Duitsland of Spanje – dat is te zeggen: ze zijn niet allemaal van Protestantse origine en een flink aantal hebben een joodse oorsprong. De collectie van de DWL bevat ook series boeken en handschriften, zoals o.a. die van Richard Baxter (1615-91), Philip Doddridge (1702-1751), Henry Crabb Robinson (1775-1867) en George Henry Lewes (1817-78), de partner van George Eliot. De bibliotheek heeft ook meer dan 300 portretten in bezit en een collectie vroege landkaarten. Het website adres is (website Dr. Williams's Library)

Londen, Nederlandse Kerk Austin Friars

De bibliotheek van de Nederlandse Kerk in Londen stamt uit 1619, ongeveer 70 jaar na vestiging van de kerk in Austin Friars. Delen van de collectie, met name de kostbare handschriften, zijn in de 19e en 20e eeuw overgedragen aan de Guildhall Library, nu de London Metropolitan Archives. De huidige collectie bevat ongeveer 400 banden en beslaat de 15e tot en met de 19e eeuw. De bibliotheek bevat voor het merendeel theologische werken, waaronder vele bijbels, maar ook titels over kerkgeschiedenis, aardrijkskunde en geschiedenis. Ongeveer de helft van de boeken is afkomstig uit de Lage Landen en deze zijn te vinden in de STCN. De bibliotheek kan bezocht worden na afspraak. (website Dutch Church)

Londen, Library of the Religious Society of Friends

De Library of the Religious Society of Friends in Britain is de bewaarplaats voor een van de belangrijkste collecties in de wereld betreffende Quakers, hun geschiedenis en geloofsovertuiging, en van onderwerpen waarin Quakers actief zijn geweest, zoals vrede, anti-slavernij en welzijnswerk.

Onderdeel van de 80.000 boeken en pamfletten in de bibliotheek is een unieke collectie zeventiende en achttiende-eeuwse Quaker en anti-Quaker materiaal. Halverwege de zeventiende eeuw vestigde zich een groep Quakers in Nederland die, behalve het uitgeven van hun eigen werk, actief betrokken waren bij het vertalen, uitgeven en verspreiden van teksten van George Fox, William Penn, Stephen Crisp e.a. Er zijn meer dan 200 van dergelijke werken, waarvan de ongeveer de helft uniek, beschreven in de STCN. De meesten zijn in het Nederlands, maar er zijn er ook in het Duits, Pools, Deens en Hebreeuws. (bibliotheek Society of Friends)

Londen, University Library

De bibliotheek van London University bevindt zich in Senate House, Malet Street, London en bevat een belangrijke Elzevier collectie van meer dan 700 boeken gedrukt door leden van de Elzevier familie en ongeveer 450 boeken geproduceerd door andere zeventiende-eeuwse Nederlandse persen; een unieke Britse collectie. De collectie Elzevier-drukken is in 1950 aan Senate House Library gegeven door de Corporation of London's Guildhall Library en is in 2002 verwerkt in de STCN-database. (website University Library)

Ierland

Dublin, Trinity College Library

De oude collecties van Trinity College Library omvatten circa 200.000 banden. Onderdeel van de bibliotheek is de Fagel collectie, een verzameling van ongeveer 11.000 titels in 20.000 banden, met daarbij naar schatting nog eens 10.000 pamfletten. De bibliotheek is in de 17e en 18e eeuw opgebouwd door de familie Fagel. Zij waren vijf generaties lang 125 jaar onafgebroken de griffiers van de Staten Generaal. De laatste van hen die dit ambt bekleedde was Hendrik Fagel de Jonge (1765-1838). Gedwongen door de politieke situatie in Nederland en geldgebrek was hij genoodzaakt om zijn bibliotheek te verkopen. Er werd in 1802 een veilingcatalogus opgesteld, maar voor het tot een veiling kwam kocht Trinity College Library de bibliotheek in zijn geheel. Enkele duizenden titels uit de Fagel collectie, voornamelijk van de pamfletten, zijn inmiddels opgenomen in de STCN. De Koninklijke Bibliotheek en Trinity College werken vanaf 2019 drie jaar lang samen om deze collectie te ontsluiten voor cultureel en wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie over dit project kunt u hier vinden.

Rusland

St. Petersburg, National Library

The National Library of Russia at St. Petersburg was founded by Catherine the Great in 1795 and houses some 36 million items. In the autumn of 2009 part of the extensive collection of Elzevier editions was described for the STCN.

Zweden

Skoklosters Slotts Bibliotek

Het barokke Skokloster Slot, gelegen op een schiereiland in het meer Mälaren, bevat vijf verschillende collecties uit de 17e en 18e eeuw die samen een bibliotheek van circa 30.000 banden vormen. De oudste collectie hoorde toe aan de Zweedse staatman en militair Carl Gustaf Wrangel (1613-1676). Hij had verschillende agenten in de Republiek die boeken voor hem kochten. De collectie van Wrangel is in zijn geheel opgenomen in de STCN. Van de overige collecties zijn verschillende unica en een kwart van de bibliotheek van graaf Carl Gustaf Bielke (1683-1754) in de STCN ontsloten.

Stockholm, Universitetsbiblioteket

De Universiteitsbibliotheek van Stockholm heeft sinds 1978 de bibliotheek van de Koninklijke Zweedse Akademie van Wetenschappen (Kungliga Vetenskapsakademiens Bibliotek) in beheer. Hierbij de collecties van verschillende 18e-eeuwse Zweedse naturalisten en de mysticus Emanuel Swedenborg (1688-1772). De meest omvattende deelcollectie is die van de gebroeders Bengt (1723-1784) en Peter Jonas Bergius (1730-1790). Zij verkregen een aanzienlijk deel van hun boeken via ruil met Europese wetenschappers, waaronder de Leidse anatoom Eduard Sandifort (1742-1814). Tot op heden is de helft van de Bergius bibliotheek in de STCN ontsloten.

Uppsala, Universitetsbiblioteket

De bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek van Uppsala zijn gehuisvest in het hoofdgebouw Carolina Rediviva in het centrum van de stad. Vanaf de vroege 17e eeuw groeiden de collecties door schenkingen, oorlogsbuit en leveringen van onder meer Nederlandse en Duitse boekhandelaren. Een aantal unica uit de collectie is opgenomen in de STCN. Tot de universiteitsbibliotheek hoort ook de bibliotheek van Leufstabruk, die gehuisvest is op het gelijknamige landgoed zeventig kilometer ten noorden van de stad. Deze collectie van de 18e-eeuwse Zweeds-Nederlandse industrieel en entomoloog Charles De Geer (1720-1778) staat bekend om prachtige exemplaren van werken op het gebied van de natuurlijke historie, maar bevat ook veel filosofie, Franstalige literatuur, gegraveerde bladmuziek en zelfs schoolboekjes. Het Nederlandse deel van ruim 2000 titels is in zijn geheel opgenomen in de STCN.

Västerås Stadsbibliotek

De oude collecties van de stadsbibliotheek van Västerås zijn een combinatie van de middeleeuwse domkerkbibliotheek en de 17e-eeuwse bibliotheek van de Latijnse school. In de 18e en 19e eeuw zijn de collecties flink gegroeid door een aantal donaties. De grootste schenking was de bibliotheek van bisschop Carl Fredrik Muhrbeck (1737-1796). Zijn collectie, met verschillende unieke in Nederland gedrukte theologische traktaatjes en dissertaties, is in zijn geheel opgenomen in de STCN.

Diversen

Naast materiaal uit de bovengenoemde bibliotheken bevat de database ook een groeiend aantal beschrijvingen van unica uit verschillende kleinere of grotere binnen- en buitenlandse bibliotheken. Deze collecties, ieder met hun eigen collectiezwaartepunt, zijn niet volledig toegevoegd aan de STCN, maar leveren een belangrijke bijdrage aan het traceren en beschrijven van unieke titels.

De STCN bevat o.a. titelbeschrijvingen van boeken uit de volgende collecties (in willekeurige volgorde en zonder pretentie van volledigheid):

 • Universiteitsbibliotheek Maastricht
 • Hoorn, Archiefdienst
 • Haarlem, Vereenigde Doopsgezinde Gemeente
 • Leerdam, Gereformeerde Bijbelstichting
 • Leerdam, Statenbijbelmuseum
 • Library of Congress
 • Universiteitsbibliotheek Braunschweig
 • Wolfenbüttel, Herzog August Bibliotheek
 • Ets Haim, Amsterdam
 • London, Lambeth Palace Library
 • Londen, Middle Temple Library
 • London, St. Bride Library
 • Aberystwyth, National Library of Wales
 • Jämtlands läns bibliotek
 • Linköping Stifts- och landsbiblioteket
 • Norrköpings Stadsbibliotek
 • Skara Stifts- och landsbiblioteket
 • Växjö Stadsbiblioteket
 • Gent, Universiteitsbibliotheek
 • Rome, Koninklijk Nederlands Insituut