Openbare bibliotheken, de provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) en de KB vormen samen 1 netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen. Zij werken goed met elkaar samen. Dat doen ze bijvoorbeeld via de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN). Samen bepalen ze de koers van het bibliotheekstelsel. Dat doen ze bijvoorbeeld met de Netwerkagenda.

SPN is de organisatie van de provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s). Deze organisaties ondersteunen lokale bibliotheken op provinciaal niveau, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie. Samen zetten zij hun schouders onder belangrijke programma’s van de bibliotheek. Denk bijvoorbeeld aan basisvaardigheden, digitale inclusie en jeugd en educatie, waaronder Boekstart en de Bibliotheek op school. Hiermee geven zij vorm aan de ambities en doelen van het Bibliotheekconvenant en de Netwerkagenda.

De VOB is de branche- en werkgeversorganisatie van alle openbare bibliotheken in Nederland. De VOB helpt bibliotheken bijvoorbeeld met belangenbehartiging, vormgeven van goed werkgeverschap en het organiseren van dialoog en kennisuitwisseling.

Samenwerkend bibliotheekstelsel

Eind 2020 ondertekenden de VOB, SPN, de KB en lokale, provinciale en landelijke overheden het Bibliotheekconvenant. Het Bibliotheekconvenant werd in 2021 uitgewerkt in de Netwerkagenda. Daarmee strijden deze partijen voor een toekomst waarin elke Nederlander binnen een redelijke afstand toegang heeft tot een volwaardige openbare bibliotheek. Dat betekent dat bibliotheken een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven die nu spelen: leesbevordering, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang ontwikkelen.

Een volwaardige openbare bibliotheek biedt alle 5 bibliotheekfuncties aan. Dat zijn:

 • kennis en informatie ter beschikking stellen
 • ontwikkeling en educatie bieden
 • lezen bevorderen en het laten kennismaken met literatuur
 • ontmoeting en debat organiseren
 • laten kennismaken met kunst en cultuur

De KB, POI’s en bibliotheken werken samen met veel partners. Dat doen ze op een lokaal, regionaal en landelijk niveau. Denk bijvoorbeeld aan de partners die ook het Bibliotheekconvenant ondertekenden:

 • ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
 • Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • KB
 • Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)
 • Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN)

Inhoud van de Netwerkagenda

Met de Netwerkagenda geeft het bibliotheekstelsel uitvoering aan de afspraken in het Bibliotheekconvenant. Het doel is om de bibliotheek motor van een vaardige samenleving te maken. Het streven is om te groeien van 4 miljoen leden naar 8 miljoen verbonden gebruikers. In de Netwerkagenda staan afspraken over ambities en doelen en wie waarvoor verantwoordelijk is, plus werkafspraken en resultaten voor het komende jaar.

Je vindt meer informatie over de drie maatschappelijke opgaven op Bibliotheeknetwerk:

Wil je meer weten over het netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen?

Tineke van Ham
Interim netwerkmanager